Redakcja Ksiąg Stadnych

 • Home
 • Redakcja Ksiąg Stadnych

Interesanci przyjmowani są

w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 9.00 – 14.00

Redaktor Ksiąg Stadnych – Krystyna Karaszewska

mail: ksiegistadne@pkwk.org            tel.: 22 331-59-90 (91)

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty. Prosimy o dołączenie potwierdzenia opłaty do przesyłanych dokumentów.

Proszę nie wkładać pieniędzy do kopert, gdyż mogą zostać z nich skradzione, a odpowiedzialność spoczywać będzie wyłącznie na nadawcy listu!


I. Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB oraz rejestrem koniowatych


W tytule przelewu trzeba wpisać nazwę płatnika, tytuł płatności wg cennika oraz imiona koni, których płatność dotyczy.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Do przelewów krajowych:
05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w PLN):
IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 SWIFT Code: GOSKPLPW

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w EURO):
IBAN: PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009, SWIFT CODE: GOSKPLPW


INFORMACJE, REGULAMINY, FORMULARZE DO POBRANIA

 

KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

Program hodowlany dla Koni Arabskich Czystej Krwi  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)

   • Załącznik nr 1   do Regulaminu PASB – Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PASB 
   • Załącznik nr 2   do Regulaminu PASB – Zasady unasienniania 
   • Załącznik nr 2a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na użycie nasienia 
   • Załącznik nr 2b do Regulaminu PASB – Zaświadczenie unasienniania 
   • Załącznik nr 3  do Regulaminu PASB – Zasady przenoszenia zarodków 
   • Załącznik nr 3a do Regulaminu PASB – Wniosek o zezwolenie na pozyskanie zarodka 
   • Załącznik nr 3b do Regulaminu PASB – Wniosek o zgodę na przeniesienie zarodka 
   • Załącznik nr 3c do Regulaminu PASB – Sprzedaż zarodka 
   • Załącznik nr 3d do Regulaminu PASB – Zgłoszenie źrebięcia pochodzącego z przeniesienia zarodka 

KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

Program hodowlany dla Koni Pełnej Krwi Angielskiej  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)

   • Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PSB 

   • Zgłoszenie zmiany posiadacza (właściciela) konia 
   • Wniosek o paszport 
   • Wniosek o duplikat paszportu (dodatkowe kartki) 
   • Wniosek o zgodę na użycie ogiera  
   • Wniosek o ZAŚWIADCZENIE o posiadaniu koni   
   • Oświadczenie hodowcy MŚP   
   • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)  

  • Wykaz zezwoleń OO-2021 
  • Wykaz zezwoleń XX-2021