Redakcja Ksiąg Stadnych

 • Home
 • Redakcja Ksiąg Stadnych

Interesanci przyjmowani są w godz. 9:00-14:00

UWAGA! W czwartki Redakcja Ksiąg Stadnych nie obsługuje interesantów.

Redaktor Ksiąg Stadnych – Joanna Krawczyk

mail: ksiegistadne@pkwk.org            tel.: 22 331-59-90 (91)


REJESTRACJA W ARiMR – INFORMACJE


Zmiana właściciela

Procedura przerejestrowania konia


Zgłoszenie źrebięcia do księgi stadnej

Instrukcja zgłoszenia źrebięcia do księgi stadnej PSB/PASB i ARiMR


Identyfikacja

Lekarze weterynarii upoważnieni przez prowadzącego Księgę Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) i Księgę Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) do dokonywania opisów graficznych i słownych koni


Nadawanie nazw koniom

Nadawanie nazw koniom (źrebiętom) urodzonym w Polsce

Nadawanie nazw koniom pełnej krwi urodzonym w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Nadawanie nazw koniom pełnej krwi urodzonym we Francji


Krycie naturalne – ogiery pełnej krwi angielskiej i arabskie czystej krwi

Jak uzyskać zgodę dla ogiera na krycie naturalne

Ogiery pełnej krwi angielskiej – wykaz ogierów ze zgodą na krycie naturalne w 2023 r.

Ogiery arabskie czystej krwi – wykaz ogierów ze zgodą na krycie naturalne w 2023 r.


Sztuczna inseminacja – ogiery arabskie czystej krwi

Jak uzyskać zgodę na użycie nasienia


Zgłoszenie eksportu konia (sprzedaż zagraniczna)

Zgłoszenie eksportu


 • Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – tekst jednolity (Dz.U. z 19.06.2019 r., poz. 1149) 

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby prywatne i fizyczne) jednorazowego oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby prywatne i fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie ORYGINAŁU do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).
Ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować do Głównego Księgowego PKWK, tel. 22 852-06-54.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty. Prosimy o dołączenie potwierdzenia opłaty do przesyłanych dokumentów.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).

Proszę nie wkładać pieniędzy do kopert, gdyż mogą zostać z nich skradzione, a odpowiedzialność spoczywać będzie wyłącznie na nadawcy listu!


I. Opłaty pobierane za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB oraz rejestrem koniowatych

WordPress Tables Plugin

WordPress Tables Plugin

WordPress Tables Plugin
W tytule przelewu trzeba wpisać nazwę płatnika, tytuł płatności wg cennika oraz imiona koni, których płatność dotyczy.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Do przelewów krajowych:
05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w PLN):
IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001 SWIFT Code: GOSKPLPW

Do przelewów z zagranicy (wpłaty wyłącznie w EURO):
IBAN: PL80 1130 1017 0020 1235 1420 0009, SWIFT CODE: GOSKPLPW


INFORMACJE, REGULAMINY, FORMULARZE DO POBRANIA

 

KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

Program hodowlany dla Koni Arabskich Czystej Krwi  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)

   • Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PASB  (Załącznik nr 1 do Regulaminu PASB)
   • Zasady unasienniania  (Załącznik nr 2 do Regulaminu PASB)
   • Wniosek o zezwolenie na użycie nasienia  (Załącznik nr 2a do Regulaminu PASB)
   • Zaświadczenie unasienniania  (Załącznik nr 2b do Regulaminu PASB)
   • Zasady przenoszenia zarodków  (Załącznik nr 3 do Regulaminu PASB)
   • Wniosek o zezwolenie na pozyskanie zarodka  (Załącznik nr 3a do Regulaminu PASB)
   • Wniosek o zgodę na przeniesienie zarodka  (Załącznik nr 3b do Regulaminu PASB)
   • Sprzedaż zarodka  (Załącznik nr 3c do Regulaminu PASB)
   • Zgłoszenie źrebięcia pochodzącego z przeniesienia zarodka  (Załącznik nr 3d do Regulaminu PASB)

KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

Program hodowlany dla Koni Pełnej Krwi Angielskiej  

Regulamin Prowadzenia Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)

   • Zgłoszenie klaczy stadnej oraz przychówku do PSB 

   • Zgłoszenie zmiany posiadacza (właściciela) konia 
   • Wniosek o paszport 
   • Wniosek o duplikat paszportu (dodatkowe kartki) 
   • Wniosek o zgodę na użycie ogiera  
   • Wniosek o ZAŚWIADCZENIE o posiadaniu koni   
   • Oświadczenie hodowcy MŚP   
   • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)