Statut

 

STATUT POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.) oraz z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych

 

§ 1.

Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”, działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Klubu.
 2. Prezes Klubu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Klubu do prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez niego zakresie.

 

§ 3.

 1. W skład Klubu wchodzą:

1) Wydział Organizacyjny;

2) Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych;

3) Redakcja Ksiąg Stadnych;

4) stanowisko pracy do spraw finansowych i księgowych;

5) stanowisko pracy do spraw audytu i kontroli wewnętrznej.

 1. W skład wydziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzą zespoły lub stanowiska pracy do poszczególnych rodzajów spraw.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Klubu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Klubu.
 3. Stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega bezpośrednio Prezesowi Klubu.

 

§4.

 1. Rada Klubu, zwana dalej „Radą”, wybiera przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.
 2. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
 3. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Klubu.

 

§5.

 1. Kontrolę wewnętrzną Klubu przeprowadza osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.
 2. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w ramach rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz na polecenie Prezesa Klubu.
 3. Prezes Klubu udziela na piśmie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
 4. Kontrola wewnętrzna polega na:

1) badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu oceny prawidłowości ich realizacji, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności,

2) badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

 1. O wynikach kontroli wewnętrznej kontrolujący zawiadamia Prezesa Klubu. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Prezes Klubu niezwłocznie zawiadamia na piśmie organ powołany do ścigania przestępstw oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 

§6.

 1. Klub tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy,

1a) fundusz szkoleniowy,

1b) fundusz hodowlany,

2) obowiązkowe fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.

 1. Fundusz statutowy tworzy się z:

1) równowartości powierzonych składników majątku Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy, stanowiącego wyposażenie Klubu w dniu rozpoczęcia przez niego działalności,

2) co najmniej 50% zysku netto

 1. Fundusz statutowy zmniejsza się o straty bilansowe.
 2. Fundusz szkoleniowy tworzy się ze środków finansowych pochodzących z kar pieniężnych, wymierzanych w postępowaniu dyscyplinarnym,
 3. Środki funduszu szkoleniowego przeznacza się na finansowanie szkoleń specjalistycznych oraz innych działań prowadzonych przez Klub w celu podnoszenia poziomu treningu oraz techniki jeździeckiej.
 4. Fundusz hodowlany tworzy się z:

1) nie więcej niż 50% zysku netto;

2) darowizn i zapisów przeznaczonych na ten fundusz.

 1. Środki funduszu hodowlanego przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§8.

 1. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.
 2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wpływów pochodzących z realizacji dochodów, o których mowa w art. 13 ustawy.
 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub przeznacza na finansowanie zadań określonych w ustawie i na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu.
 4. Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa.