Statut

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.
(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1. Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

 

§ 1. Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”, działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Klubu.

2. Prezes Klubu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Klubu do prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez niego zakresie.

 

§ 3. 1. W skład Klubu wchodzą:

1) Wydział Organizacyjny;
2) Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych;
3) Redakcja Ksiąg Stadnych;
4) stanowisko pracy do spraw finansowych i księgowych;
5) stanowisko pracy do spraw audytu i kontroli wewnętrznej.

2. W skład wydziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzą zespoły lub stanowiska pracy do poszczególnych rodzajów spraw.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Klubu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Klubu.

4. Stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega bezpośrednio Prezesowi Klubu.

 

§ 4. 1. Rada Klubu, zwana dalej „Radą”, wybiera przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.

2. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

3. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Klubu.

 

§ 5. 1. Kontrolę wewnętrzną Klubu przeprowadza osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

2. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w ramach rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz na polecenie Prezesa Klubu.

3. Prezes Klubu udziela na piśmie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

4. Kontrola wewnętrzna polega na:

1) badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu oceny prawidłowości ich realizacji, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności,
2) badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

5. O wynikach kontroli wewnętrznej kontrolujący zawiadamia Prezesa Klubu. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Prezes Klubu niezwłocznie zawiadamia na piśmie organ powołany do ścigania przestępstw oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 

§ 6. 1. Klub tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy,
1a) fundusz szkoleniowy,
2) obowiązkowe fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.

2. Fundusz statutowy tworzy się z:

1) równowartości powierzonych składników majątku Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy, stanowiącego wyposażenie Klubu w dniu rozpoczęcia przez niego działalności,
2) zysku netto.

3. Fundusz statutowy zmniejsza się o straty bilansowe.

4. Fundusz szkoleniowy tworzy się ze środków finansowych pochodzących z kar pieniężnych, wymierzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

5. Środki funduszu szkoleniowego przeznacza się na finansowanie szkoleń specjalistycznych przeprowadzanych przez Klub.

 

§ 7. 1. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.

2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wpływów pochodzących z realizacji dochodów, o których mowa w art. 13 ustawy.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub przeznacza na finansowanie zadań określonych w ustawie i na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu.

4. Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa.