Regulamin Pracy Rady PKWK

REGULAMIN PRACY RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

przyjęty 29 czerwca 2021 r.  

§1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, działającej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1354) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1103, z późn. zm.).

§2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1) Klub – oznacza Polski Klubu Wyścigów Konnych,
2) Prezes – oznacza Prezesa Klubu,
3) Rada – oznacza Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
4) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych,
5) Jednomyślnie – oznacza wynik głosowania bez głosu sprzeciwu.

§3.

 1. Członkowie Rady ze swego grona wybierają Przewodniczącego Rady oraz dwóch jego Zastępców i jednocześnie wskazują kolejność, w jakiej zastępcy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub czasowego nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§4.

 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika.
 2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Rada może powoływać komisje i zespoły składające się z członków Rady oraz zaproszonych ekspertów, specjalistów i doradców, jak również delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności. Powołane komisje i zespoły są organami pomocniczymi Rady. Koszty zleconych opracowań eksperckich oraz ewentualne koszty udziału ekspertów pokrywa Klub.

§5.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust.4.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy albo
2) na wniosek:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) Prezesa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie wterminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Pierwsze posiedzenie Rady w danej kadencji zwołuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu tym dokonuje się wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców.
6. W zastępstwie Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

§6.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§7.

 1. Posiedzenia Rady są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 2. W porządku obrad mogą znaleźć się tylko te tematy, o których członkowie Rady zostali poinformowani zgodnie z ust. 1 oraz inne zagadnienia zgłoszone na posiedzeniu Rady, w trakcie przyjmowania porządku obrad, wobec których większość członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu. Nie dotyczy to spraw personalnych, których włączenie do porządku obrad w terminie innym, niż podany w ust. 1, wymaga jednomyślności członków Rady.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić termin lub odwołać posiedzenie Rady, uzgadniając to z co najmniej połową członków Rady, natychmiast zawiadamiając o tym wszystkich członków Rady.
 4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w systemie zdalnym lub hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających potwierdzenie tożsamości osób biorących udział w posiedzeniu Rady.

§8.

 1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach lub jawne w sprawach personalnych, z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady.
 4. W przypadku uchwały wnioskującej o powołanie sędziów na dany sezon wyścigowy, obowiązuje procedura określona w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

§9.

Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady.

§10.

 1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 14 dni roboczych, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności: miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant.
 2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 1 roku.
 3. Członkowie Rady mogą wnosić uwagi i sprostowania do protokołu.
 4. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady.
 5. Po przyjęciu przez Radę protokołu, jest on publikowany na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

§11.

Uchwała Rady ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.

§12.

Koszty działalności Rady pokrywa Klub w ramach rocznych planów finansowych

§13.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady.

Uzgadniający Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Załącznik do Regulaminu Pracy Rady PKWK

Procedura podejmowania uchwały rekomendującej powołanie sędziów wyścigowych:

 1. Osoby posiadające ważną licencję na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zobowiązane są złożyć ankietę sędziowską w terminie, który został określony w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej https://www.pkwk.pl/ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem na złożenie ankiet sędziowskich.
 2. Obowiązujący wzór ankiety sędziowskiej jest ogólnodostępny i można pobrać w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.pkwk.pl/ w zakładce Wyścigi – formularze. Zakres ankiety obejmuje dane osobowe kandydata na sędziego wyścigowego, informacje o posiadanych uprawnieniach wraz ze wskazaniem dat ich uzyskania oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
 3. Członkowie Rady PKWK mają następnie 7 dni liczonych od dnia otrzymania ankiety na zadanie ewentualnych dodatkowych pytań do kandydatów. Pytania będą zadawane za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość lub osobiście, kolegialnie przez wszystkich członków Rady PKWK albo przez jednego z członków Rady PKWK, po wewnętrznym ustaleniu w ramach Rady PKWK zakresu i treści dodatkowych pytań do kandydata.
 4. Przed posiedzeniem Rady zostanie przygotowane zestawienie odpowiedzi na pytania udzielonych w ramach złożonych ankiet sędziowskich wraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych odpowiedzi udzielonych w trybie wskazanym w punkcie 3 powyżej.
 5. Na posiedzeniu Rady podjęta zostanie uchwała o rekomendacji poszczególnych osób na pełnienie funkcji sędziego.
 6. W przypadku osób ubiegających się o pełnienie funkcji sędziego w trakcie sezonu, stosowana będzie analogiczna procedura.
 7. Osoby, których kandydatury zostały przegłosowane przez Radę negatywnie, mogą w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez Radę PKWK, złożyć do niej na piśmie uzasadniony wniosek o ponowne rozpatrzenie i przegłosowanie ich kandydatury. Wniosek o ponowne rozpatrzenie kandydatury zostanie rozpoznany na najbliższym posiedzeniu Rady, po zapoznaniu się Członków Rady PKWK z treścią wniosku, jednak nie później niż w ciągu kolejnych 30 dni od daty jego wpływu do Rady.

 

Uzgadniający
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi