Deklaracja dostępności PKWK

Polski Klub Wyścigów Konnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.pkwk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji)
 • Po powiększeniu do 200% konieczne jest przewijanie w poziomie lub jakieś treści zniknęły lub zachodzą na siebie
 • Przy linku brakuje dodatkowych informacji: informacje o formacie, wielkości lub ewentualnie języku)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z zastosowaniem listy kontrolnej do oceny dostępności cyfrowej – poziom podstawowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Dominika Gołaszewska, email:d.golaszewska@pkwk.org lub pkwk@pkwk.org

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 853 17 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich

adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, telefon: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Polskiego Klubu Wyścigów Konnych znajduje się przy ul. Puławskiej 266, 02-684 Warszawa, na I piętrze bez windy.
 • Wejście do PKWK nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze budynku.
 • Teren przed budynkiem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • PKWK zapewni pomoc tłumacza języka migowego – w terminie powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

Aplikacja mobilna – Brak dostępnych aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego