Regulamin Pracy Rady PKWK

  • Home
  • Regulamin Pracy Rady PKWK

pobierz

REGULAMIN PRACY RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
z dnia 12 lutego 2014 r.

§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, działającej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1103, z późn. zm.).

§ 2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) Klub – oznacza Polski Klubu Wyścigów Konnych,
2) Prezes – oznacza Prezesa Klubu,
3) Rada – oznacza Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
4) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.).
5) Jednomyślnie – oznacza wynik głosowania bez głosu sprzeciwu

§ 3.

1. Członkowie Rady ze swego grona wybierają Przewodniczącego Rady oraz dwóch jego Zastępców i jednocześnie wskazują kolejność, w jakiej zastępcy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub czasowego nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 4.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika.
2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Rada może powoływać komisje i zespoły składające się z członków Rady oraz zaproszonych ekspertów, specjalistów i doradców, jak również delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności. Powołane komisje i zespoły są organami pomocniczymi Rady. Koszty zleconych opracowań eksperckich oraz ewentualne koszty udziału ekspertów pokrywa Klub.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy albo
2) na wniosek:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) Prezesa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Pierwsze posiedzenie Rady w danej kadencji zwołuje Prezes, na posiedzeniu tym dokonuje się wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców.
6. W zastępstwie Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

§ 6.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
2. W porządku obrad mogą znaleźć się tylko te tematy, o których członkowie Rady zostali poinformowani zgodnie z ust. 1 oraz inne zagadnienia zgłoszone na posiedzeniu Rady, w trakcie przyjmowania porządku obrad, wobec których większość członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu. Nie dotyczy to spraw personalnych, których włączenie do porządku obrad w terminie innym, niż podany w ust. 1, wymaga jednomyślności członków Rady.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić termin lub odwołać posiedzenie Rady, uzgadniając to z co najmniej połową członków Rady, natychmiast zawiadamiając o tym wszystkich członków Rady.

§ 8.

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach, z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady.

§ 9.

Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 7 dni, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant.
2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 4 lat.
3. Członkowie Rady mogą wnosić uwagi i sprostowania do protokołu.
4. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady.
5. Po przyjęciu przez Radę protokołu jest on umieszczany na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

§ 11.

Uchwała Rady ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.

§ 12.

Koszty działalności Rady pokrywa Klub w ramach rocznych planów finansowych

§ 13.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady.

Uzgadniający
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi