POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI PKWK

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych stanowi istotny aspekt działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie („PKWK”). Niniejszy dokument („Polityka”) ma na celu należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez PKWK, szczególnie ze względu na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez PKWK, o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane PKWK przetwarza.

Czym są dane osobowe oraz co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany, czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. PKWK przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PKWK jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których PKWK przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe PKWK pozyskuje z innych źródeł. PKWK realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach; określone są one odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazuje się pełne dane PKWK jako administratora danych osobowych:

Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 266 (02-684 Warszawa), utworzony na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. nr 11, poz. 86 z późń. zm.), jako państwowa osoba prawna. Nadzór nad PKWK sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych w PKWK są:
1) Pani Lidia Janiszewska – Inspektor ochrony danych osobowych w PKWK,
2) Pani Monika Kacprzak – Z-ca Inspektora ochrony danych osobowych w PKWK.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza PKWK?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych a także celów, dla których PKWK przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny lub negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes PKWK w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważałby nad interesami PKWK (wówczas PKWK może przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiada odpowiednią zgodę lub wymagają tego/ zezwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez PKWK lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe PKWK lub korzystające z usług świadczonych przez PKWK drogą elektroniczną (np. serwisy prowadzone przez PKWK; dalej łącznie „Serwisy”) mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych PKWK. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów PKWK. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe PKWK;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie, czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

PKWK korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronach internetowych PKWK
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron internetowych PKWK (dla celów analizy korzystania z Serwisów PKWK);
 • kontrolowanie, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie, jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • integracja z portalem społecznościowym;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com);
 • DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl).

Jednocześnie informujemy, że niektóre elementy Serwisów PKWK mogą obsługiwać zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronie (podstronach) internetowej PKWK. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez PKWK lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. PKWK zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach może dojść do całkowitego zablokowania korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe

PKWK zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową PKWK. Adres IP jest wykorzystywany przez PKWK również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w ww. sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z PKWK. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności, popularności Serwisów. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

PKWK informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pozostałe dane

Jedynie w przypadkach, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia usług przez PKWK, w szczególności w kontekście wypełniania celów statutowych i ustawowych spoczywających na PKWK, jak rozpatrywanie wniosków i zgłoszeń (w tym w przyszłości online) PKWK zbiera bardziej szczegółowe informacje o wnioskodawcach, petentach i użytkownikach Serwisów, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe ujęte w danym wniosku lub zgłoszeniu.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które PKWK gromadzi w związku z korzystaniem z Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów PKWK możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które PKWK przetwarza, oraz celu przetwarzania:

 • dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe PKWK przetwarza się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody PKWK zwrócił się do osoby, której dane dotyczą;
 • dane osobowe osób, które wypełniają ustalony w PKWK formularz zgłoszeniowy, przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania celów statutowych czy ustawowych nałożonych na PKWK;
 • niekiedy w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wymaga się od PKWK przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych lub rachunkowych itp.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z PKWK w celu dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku, uzyskania zaświadczenia (w przyszłości również online) a także kontaktujących się w celu aktualizacji danych objętych zgłoszeniami, wnioskami.

Poza danymi, o których była mowa powyżej, od osób fizycznych, które dokonują zgłoszeń do PKWK, składają wnioski do PKWK w celu uzyskania wpisu, dokonania zgłoszenia lub otrzymania zaświadczenia, PKWK zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres firmy, adres e-mail, numer telefonu/faksu, PESEL, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, obywatelstwo.

PKWK zwraca się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych PKWK/Serwisów, poczty elektronicznej, dokumentów (wniosków, zgłoszeń, oświadczeń) informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku przekazania PKWK takich informacji z jakiegokolwiek powodu, PKWK będzie mieć podstawy do uznania, że wyrażono wyraźną zgodę na przetwarzanie przez PKWK tych informacji w sposób określony w niniejszej Polityce lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane PKWK zbiera na podstawie zgody wyrażonej przez wnioskodawcę, użytkownika, kierującego taką prośbę do PKWK lub w celu wykonania realizacji żądania, spełnienia świadczenia zgłoszonego przez daną osobę. Przekazane dane PKWK może przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców PKWK, petentów i innych potencjalnych klientów

PKWK przetwarza dane osobowe swoich wnioskodawców (petentów), osób dokonujących zgłoszeń i innych potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z wnioskodawcami i/lub klientami PKWK niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się PKWK –  (Elektronicznej Księdze Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi wraz z bazą danych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi;  oprogramowaniu informatycznym dla Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych; oprogramowaniu informatycznym dla modułu paszportowego; RAKS SQL. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: : imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres firmy, adres e-mail, numer telefonu/faksu, PESEL, nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, obywatelstwo, numery rachunków bankowych itd.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących wnioskodawcami, petentami, usługodawcami, klientami PKWK opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie PKWK jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
 • zgodzie osoby fizycznej;
 • wykonywaniu obowiązków statutowych i ustawowych PKWK;
 • obowiązkach wynikających z prawa powszechnie obowiązujących (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Jak długo PKWK przetwarza dane osobowe?

Czas, przez jaki PKWK może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez PKWK. PKWK nie wolno przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1)       w przypadku, gdy PKWK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez wnioskodawcę, użytkownika, usługodawcę, itp.

2)       w przypadku, gdy PKWK przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3)       przypadku, gdy PKWK przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4)       w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób PKWK udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim? Czy PKWK przekazuje dane do państw trzecich?

PKWK przekazuje dane osobowe innym wyłącznie wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewiduje się postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich poufności oraz bezpieczeństwa (tzw. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych). PKWK ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu PKWK powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które PKWK przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy);
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz PKWK;
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz PKWK;
 • pozostali podwykonawcy PKWK, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowań informatycznych funkcjonujących w PKWK lub sprzętu, z którego korzysta PKWK, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzysta PKWK;
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach PKWK przekazuje dane jedynie wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy wskazać, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczące swoich danych osobowych, a PKWK jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, by skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ochronadanych@pkwk.org . PKWK zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które PKWK przechowuje jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: ochronadanych@pkwk.org

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym aktualizacji danych osobowych, które przetwarza PKWK, można dokonać, wysyłać wiadomość mailową na adres e-mai: ochronadanych@pkwk.org lub kontaktując się z PKWK za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. PKWK informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w taki sposób, jak jej udzielono. Jeżeli PKWK nie podał innego adresu lub numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do wiadomości mailowej na adres ochronadanych@pkwk.org .

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych między innymi, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od dnia 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych PKWK wskazuje, że przysługuje ono między innymi, gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić PKWK prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku woli realizacji tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ochronadanych@pkwk.org

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać między innymi, gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PKWK albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez PKWK, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również w przypadku skarg dotyczących tych kwestii (PKWK wyraża głęboką nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości mailowej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: ochronadanych@pkwk.org lub pocztą tradycyjną. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone przez PKWK, zaś PKWK udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza PKWK, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie PKWK, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
tel. +48 22 853 17 15

 

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli PKWK będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

                                                                                                                                  Prezes PKWK