Kategoria: Bez kategorii

piątek 16 sierpnia br. – nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w piątek 16 sierpnia br. biuro PKWK będzie nieczynne.

Dyżur pełnić będzie Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
w POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest stałe poszukiwanie i analizowanie wszelkich możliwych, potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych zadaniach, na wszystkich poziomach zarządzania oraz natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo działania korupcyjnego.

1. Definicja legalna korupcji uregulowana w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA):

Korupcją, w rozumieniu ustawy o CBA, jest czyn:

♦ polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

♦ polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

♦ popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

♦ popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

2. Stanowiskami/osobami narażonymi na możliwość prób korupcyjnych są:

1) stanowiska w Polskim Klubie Wyścigów Konnych, na których zatrudnieni pracownicy prowadzą postępowania administracyjne, od których zależą prawa lub obowiązki majątkowe stron takich postępowań;
2) stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz
3) sędziowie techniczni, sędziowie komisji technicznych i komisji odwoławczej, dyżurni lekarze weterynarii oraz medycyny powoływani do pracy na poszczególnych torach wyścigowych w danym roku (sezonie) zarządzeniem Prezesa PKWK.

3. Polityka antykorupcyjna jest realizowana poprzez następujące działania:

1) nadzór służbowy i merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezstronności działania – przy rozpatrywaniu spraw – jako organ administracji publicznej;
2) nadzór służbowy i merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezstronności działania – w czynnościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
3) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych, nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z przeprowadzaniem gonitw na poszczególnych torach sprawuje komisja techniczna. Do kompetencji komisji technicznej należy m.in. : nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu wyścigów konnych, w tym nadzór nad prawidłowością przebiegu gonitwy, a w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości wszczęcie postępowania wyjaśniającego i ogłoszenie tego w sposób zwyczajowo przyjęty na danym torze wyścigowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do zdarzeń/postępowań osób związanych z rozgrywaniem gonitw, komisja techniczna wszczyna postępowanie z urzędu.
4) Pozostali sędziowie sprawują nadzór zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Sędziowie techniczni wykonują następujące czynności:
4.1) sędzia starter czuwa nad prawidłowością startu;
4.2) sędzia u celownika ustala, w jakiej kolejności konie osiągnęły celownik, podaje stan toru wyścigowego i warunki pogodowe w dniu wyścigowym;
4.3) sędzia u wagi sprawdza wagę jeźdźców przed i po gonitwie;
4.4) sędzia u zegara ustala dokładny czas gonitwy od startu do momentu osiągnięcia celownika przez pierwszego konia;
4.5) sędziowie obserwatorzy czuwają nad prawidłowością przebiegu gonitwy na stanowiskach wskazanych przez przewodniczącego komisji technicznej, związanych z przeprowadzeniem gonitw.
W razie dostrzeżenia nieprawidłowości w zakresie czynności powierzonych sędziemu technicznemu, sędzia techniczny niezwłocznie informuje o tym fakcie przewodniczącego komisji technicznej. Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości, m.in. w pracy wykonywanej przez sędziów na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych, Komisja techniczna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek organizatora wyścigów konnych, sędziego technicznego, właściciela konia, kierownika stajni, trenera, jeźdźca (powożącego), dyżurnego lekarza weterynarii lub dyżurnego lekarza medycyny.
5) Zgodnie z Ustawą o wyścigach konnych
1. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają:
1) komisja techniczna – jako organ pierwszej instancji;
2) komisja odwoławcza – jako organ drugiej instancji.
2. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wyścigowych wchodzących w skład komisji technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji, komisja odwoławcza.
6) Zgodnie z Ustawą o wyścigach konnych
Od orzeczenia komisji odwoławczej wymierzającego karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 24 pkt 3–6 (kara pieniężna, zawieszenie licencji, odebranie uprawnień), przysługuje odwołanie do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia toru wyścigowego.
7) Każdorazowa decyzja sędziów komisji technicznych bądź odwoławczej jest zawarta w wydawanych orzeczeniach, które przekazywane są dalej do organizatorów gonitw oraz PKWK. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych sprawuje nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych i komisji odwoławczej.

4. Sposób postępowania w przypadku zaistnienia korupcji*.

1) W przypadku zaistnienia sytuacji, w której interesant sugeruje załatwienie sprawy „w inny sposób”, nie bój się zdecydowanie odmówić. Odmów w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości proponującemu. Jednocześnie poinformuj, że takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo korupcyjne.
2) W razie kontynuowania przez osobę zachowania świadczącego o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy nie rozmawiaj w cztery oczy. Postaraj się, aby podczas dalszej rozmowy z interesantem była obecna inna osoba (np. inny pracownik), która będzie świadkiem.
3) Nie przyjmuj korzyści albo jej obietnicy.
4) Zgłoś bezpośredniemu przełożonemu lub innej osobie z kierownictwa fakt złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę wręczenia korzyści. Jeżeli nie istnieje możliwość powiadomienia przełożonych, sam powiadom właściwą prokuraturę lub CBA.
5) Złożenie propozycji lub próbę wręczenia korzyści potraktuj jako fakt zaistnienia przestępstwa. Możesz dokonać ujęcia interesanta, czyli tzw. zatrzymania obywatelskiego (np. przy pomocy służby ochrony).
6) Pamiętaj, żeby dokonać ujęcia interesanta tylko w sytuacjach wyjątkowych, ponieważ ujęcie obywatelskie może również pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę i z tytułu zadośćuczynienia, a także odpowiedzialność karną.
7) W przypadku dokonania ujęcia przekaż interesanta w ręce organów ścigania. Przekazanie oznacza doprowadzenie zatrzymanego do siedziby organu lub wydanie funkcjonariuszom przybyłym na miejsce. Przekaż również organom ścigania wszelkie informacje dotyczące przebiegu zdarzenia, osób uczestniczących itp.
8) Nie dopuść do tego, aby interesant pozostał sam w pomieszczeniu, w którym przebywa albo w którym doszło do zdarzenia korupcyjnego.
9) Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Zabezpieczenie polega w szczególności na niedopuszczeniu osób postronnych, uniemożliwieniu zatarcia śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenia (np. dokumentów). Nie próbuj zabezpieczać „łapówki”.
10) Opisz zdarzenie w notatce służbowej dla przełożonego, zawierającej w miarę możliwości odpowiedzi na tzw. siedem złotych pytań (kto? co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? czym? dlaczego?).
11) Współpracuj z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
12) Działaj niezwłocznie!

5. Formy zgłaszania korupcji*.
1) Telefonicznie: 800 808 808 (bezpłatna linia CBA),
2) Elektronicznie:
– poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.cba.gov.pl
– poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@cba.gov.pl
3) Pisemnie: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
4) Osobiście: ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa

_________
*Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników, www.cba.gov.pl

♦ Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
♦ CBA – ścieżka szkoleniowa

 

Ojcowie matek koni pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 03-06-2019

Lp. Nazwa Startowało Zwycięzców Pierwszych Startów Suma Średnio na konia
1 Kheleyf (USA) 2 1 1 3 44600   22300.00
2 Galileo (IRE) 4 3 3 8 41100   10275.00
3 Unfuwain (USA) 2 1 1 2 38000   19000.00
4 Lecroix (GER) 1 1 1 2 37000   37000.00
5 Halling (USA) 3 0 0 6 32950   10983.33
6 Belenus (GER) 7 2 2 14 30960    4422.86
7 Dakota (IRE) 1 1 1 2 20000   20000.00
8 Erhaab (USA) 1 1 1 1 20000   20000.00
9 Valanour (IRE) 1 1 2 2 19600   19600.00
10 Monsun (GER) 3 2 2 5 19500    6500.00
11 Verglas (IRE) 4 1 1 7 17625    4406.25
12 King’s Best (USA) 3 1 1 4 16700    5566.67
13 Ransom O’War (USA) 1 1 2 2 16500   16500.00
14 Dalakhani (IRE) 5 1 1 6 16075    3215.00
15 Jape (USA) 12 0 0 16 13410    1117.50
16 Sholokhov (IRE) 3 1 1 5 12250    4083.33
17 Nayef (USA) 2 1 1 3 12000    6000.00
18 Tagula (IRE) 2 1 1 3 11500    5750.00
19 Dubawi (IRE) 1 1 1 2 10750   10750.00
20 Singspiel (IRE) 3 1 1 5 10500    3500.00
21 Bertolini (USA) 2 1 1 3 10500    5250.00
22 Smart Strike (CAN) 1 1 1 2 10500   10500.00
23 Hurricane Run (IRE) 1 1 1 2 10500   10500.00
24 Green Desert (USA) 2 1 1 3 9905    4952.50
25 Cozzene (USA) 1 1 1 2 9300    9300.00
26 Docksider (USA) 2 1 1 3 9000    4500.00
27 Soviet Star (USA) 2 1 1 3 9000    4500.00
28 Iron Mask (USA) 1 1 1 2 9000    9000.00
29 King of Kings (IRE) 1 1 1 1 9000    9000.00
30 Slickly (FR) 2 0 0 3 8990    4495.00
31 Elusive City (USA) 3 1 1 4 8750    2916.67
32 High Chaparral (IRE) 2 0 0 4 8300    4150.00
33 Ecosse (FR) 1 1 1 2 8250    8250.00
34 Tiger Hill (IRE) 1 1 1 2 8250    8250.00
35 Bachelor Duke (USA) 1 1 1 2 8250    8250.00
36 Java Gold (USA) 2 1 1 3 8200    4100.00
37 Montjeu (IRE) 1 0 0 1 8000    8000.00
38 Dream Well (FR) 1 1 1 1 8000    8000.00
39 Okawango (USA) 1 0 0 1 8000    8000.00
40 Indian Danehill (IRE) 1 1 1 2 7950    7950.00
41 Rock of Gibraltar (IRE) 1 1 1 2 7500    7500.00
42 Rahy (USA) 1 1 1 2 7500    7500.00
43 Shining Steel (GB) 1 1 1 2 7500    7500.00
44 Distant Relative (IRE) 1 1 1 1 7500    7500.00
45 Kahyasi (IRE) 1 1 1 1 7500    7500.00
46 Victory Note (USA) 1 1 1 1 7500    7500.00
47 Alywar (USA) 8 0 0 12 7400     925.00
48 Great Lakes (GB) 2 0 0 3 7300    3650.00
49 Dr Fong (USA) 1 0 0 2 7000    7000.00
50 Dansili (GB) 1 1 1 1 7000    7000.00
51 October (USA) 1 1 1 1 7000    7000.00
52 All Hands On Deck (USA) 1 1 1 1 7000    7000.00
53 Linamix (FR) 7 0 0 12 6085     869.29
54 Kallisto (GER) 1 0 0 2 5300    5300.00
55 In Camera (IRE) 5 0 0 5 5075    1015.00
56 Chichicastenango (FR) 1 0 0 2 4500    4500.00
57 Royal Applause (GB) 1 0 0 2 4240    4240.00
58 Redoute’s Choice (AUS) 1 0 0 2 4240    4240.00
59 Special Power (IRE) 4 0 0 5 3975     993.75
60 Enjoy Plan (USA) 3 0 0 4 3900    1300.00
61 Cape Cross (IRE) 3 0 0 3 3800    1266.67
62 Trempolino (USA) 1 0 0 2 3750    3750.00
63 Royal Academy (USA) 1 0 0 2 3600    3600.00
64 Snow Kid (GB) 1 0 0 1 3600    3600.00
65 Blushing Flame (USA) 1 0 0 2 3200    3200.00
66 Medicean (GB) 4 0 0 7 3125     781.25
67 Saphir (GER) 2 0 0 4 3000    1500.00
68 Exceed And Excel (AUS) 3 0 0 3 3000    1000.00
69 Diktat (GB) 2 0 0 2 3000    1500.00
70 Zafonium (USA) 2 0 0 2 3000    1500.00
71 Distant View (USA) 1 0 0 2 3000    3000.00
72 Mt. Livermore (USA) 1 0 0 2 3000    3000.00
73 Zanatar (FR) 1 0 0 1 3000    3000.00
74 Alhaarth (IRE) 1 0 0 1 3000    3000.00
75 Alzao (USA) 1 0 0 1 3000    3000.00
76 Fourth of June (USA) 2 0 0 3 2800    1400.00
77 One Cool Cat (USA) 1 0 0 3 2800    2800.00
78 Agnes Tachyon (JPN) 1 0 0 1 2800    2800.00
79 Shantou (USA) 1 0 0 1 2800    2800.00
80 Bahri (USA) 1 0 0 1 2800    2800.00
81 Martillo (GER) 1 0 0 2 2750    2750.00
82 Tempelwächter (GER) 3 0 0 5 2495     831.67
83 Oasis Dream (GB) 3 0 0 5 2250     750.00
84 Danehill (USA) 1 0 0 2 2250    2250.00
85 Tioman Island (GB) 1 0 0 2 2250    2250.00
86 Eternity’s Breath (USA) 1 0 0 2 2250    2250.00
87 Pivotal (GB) 4 0 0 5 2100     525.00
88 Azamour (IRE) 1 0 0 1 2000    2000.00
89 Royal Court (IRE) 5 0 0 7 1875     375.00
90 Be My Chief (USA) 2 0 0 3 1875     937.50
91 Intikhab (USA) 2 0 0 2 1800     900.00
92 Bahamian Bounty (GB) 1 0 0 1 1800    1800.00
93 Grand Lodge (USA) 2 0 0 3 1600     800.00
94 Desert Prince (IRE) 2 0 0 3 1500     750.00
95 Excellent Art (GB) 2 0 0 2 1500     750.00
96 Goofalik (USA) 1 0 0 2 1500    1500.00
97 Juror 1 0 0 1 1400    1400.00
98 Siam (USA) 1 0 0 1 1400    1400.00
99 Holy Roman Emperor (IRE) 2 0 0 2 1200     600.00
100 Lion Cavern (USA) 1 0 0 2 1125    1125.00
101 Noverre (USA) 1 0 0 1 1000    1000.00
102 Cadoudal (FR) 1 0 0 1 1000    1000.00
103 Enrique (GB) 1 0 0 2 900     900.00
104 Fusaichi Pegasus (USA) 1 0 0 1 900     900.00
105 Giant’s Causeway (USA) 1 0 0 1 900     900.00
106 Sakhee (USA) 1 0 0 1 900     900.00
107 Who Knows (IRE) 1 0 0 3 800     800.00
108 Act One (GB) 2 0 0 3 750     375.00
109 Auenadler (GER) 1 0 0 2 750     750.00
110 Black Sam Bellamy (IRE) 1 0 0 2 750     750.00
111 Magical Wonder (USA) 1 0 0 2 750     750.00
112 Mull of Kintyre (USA) 1 0 0 2 750     750.00
113 Northern Flagship (USA) 1 0 0 1 750     750.00
114 General Monash (USA) 1 0 0 1 750     750.00
115 Dilshaan (GB) 1 0 0 1 750     750.00
116 Baby Bid (USA) 3 0 0 5 700     233.33
117 Demon Club 3 0 0 4 700     233.33
118 Medaaly (GB) 1 0 0 2 700     700.00
119 Street Cry (IRE) 1 0 0 1 700     700.00
120 Greinton (GB) 1 0 0 1 450     450.00
121 Kalanisi (IRE) 1 0 0 1 450     450.00
122 Boreal (GER) 2 0 0 4 375     187.50
123 Marju (IRE) 2 0 0 3 375     187.50
124 Big Shuffle (USA) 1 0 0 2 375     375.00
125 Fasliyev (USA) 1 0 0 2 375     375.00
126 Gulch (USA) 1 0 0 2 375     375.00
127 Don Corleone (GB) 1 0 0 2 375     375.00
128 Doyen (IRE) 1 0 0 2 375     375.00
129 Lando (GER) 1 0 0 1 375     375.00
130 Harlan’s Holiday (USA) 1 0 0 1 375     375.00
131 Tertullian (USA) 1 0 0 1 375     375.00
132 Compton Place (GB) 1 0 0 1 375     375.00
133 Gold Away (IRE) 3 0 0 4 0       0.00
134 Dubai Destination (USA) 2 0 0 3 0       0.00
135 Fly To The Stars (GB) 2 0 0 2 0       0.00
136 Mamool (IRE) 2 0 0 2 0       0.00
137 Lucky Owners (NZ) 1 0 0 2 0       0.00
138 Sageburg (IRE) 1 0 0 2 0       0.00
139 Poliglote (GB) 1 0 0 2 0       0.00
140 Marchand de Sable (USA) 1 0 0 2 0       0.00
141 Elnadim (USA) 1 0 0 1 0       0.00
142 Kharoud (FR) 1 0 0 1 0       0.00
143 Zafonic (USA) 1 0 0 1 0       0.00
144 Silver Patriarch (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
145 Shamardal (USA) 1 0 0 1 0       0.00
146 Xaar (GB) 1 0 0 1 0       0.00
147 Sendawar (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
148 Danehill Dancer (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
149 Dandy Man (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
150 Ashkalani (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
151 Lil’s Boy (USA) 1 0 0 1 0       0.00
152 Amadeus Wolf (GB) 1 0 0 1 0       0.00
153 Robellino (USA) 1 0 0 1 0       0.00
154 King’s Theatre (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
155 Marignan (USA) 1 0 0 1 0       0.00
156 Zarewitsch (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
157 Green Tune (USA) 1 0 0 1 0       0.00
158 Lujain (USA) 1 0 0 1 0       0.00
159 Golden Missile (USA) 1 0 0 1 0       0.00
160 Danish Fort (GB) 1 0 0 1 0       0.00
161 Professional (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
162 Kingsalsa (USA) 1 0 0 1 0       0.00
163 Highest Honor (FR) 1 0 0 1 0       0.00
164 Polish Precedent (USA) 1 0 0 1 0       0.00
165 Elusive Quality (USA) 1 0 0 1 0       0.00
278 47 49 407 862900

30-31.05 br. – nieczynne Księgi Stadne, 31.05 – również Kasa PKWK

Informujemy, że w dniach 30-31 maja br. Redakcja Ksiąg Stadnych PSB i PASB będzie nieczynna.

W dniu 31 maja br. nieczynna będzie również Kasa PKWK.

19 kwietnia (piątek) – nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w piątek 19 kwietnia br. biuro PKWK będzie nieczynne.

 

Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2019

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

Usługi

  1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-02-PKWK-2019 
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-02-PKWK-2019 
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – FORMULARZ OFERTOWY 
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-02-PKWK-2019 – Wzór Umowy 

24 grudnia – Nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia biuro PKWK będzie nieczynne.

Kasa PKWK będzie nieczynna również w czwartek 27 grudnia.

2 listopada (piątek) – biuro PKWK nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w piątek 2 listopada biuro PKWK będzie nieczynne.