Kategoria: Bez kategorii

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

Usługi

 1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-04-PKWK-2021 
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-04-PKWK-2021 
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Dokumentacja techniczna – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – FORMULARZ OFERTOWY 
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Wzór Umowy 

Deklaracja dostępności PKWK

Polski Klub Wyścigów Konnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.pkwk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji)
 • Po powiększeniu do 200% konieczne jest przewijanie w poziomie lub jakieś treści zniknęły lub zachodzą na siebie
 • Przy linku brakuje dodatkowych informacji: informacje o formacie, wielkości lub ewentualnie języku)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z zastosowaniem listy kontrolnej do oceny dostępności cyfrowej – poziom podstawowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Dominika Gołaszewska, email:d.golaszewska@pkwk.org lub pkwk@pkwk.org

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 853 17 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich

adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, telefon: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Polskiego Klubu Wyścigów Konnych znajduje się przy ul. Puławskiej 266, 02-684 Warszawa, na I piętrze bez windy.
 • Wejście do PKWK nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze budynku.
 • Teren przed budynkiem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • PKWK zapewni pomoc tłumacza języka migowego – w terminie powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

Aplikacja mobilna – Brak dostępnych aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego  

8, 12 i 15 marca br. – nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w związku z pracami technicznymi, zaplanowanymi przez Totalizator Sportowy – Oddział Służewiec, w dniach:   08 (poniedziałek), 12 (piątek) i 15 (poniedziałek) marca br. biuro PKWK będzie nieczynne

Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2021

24 grudnia – Nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. biuro PKWK będzie nieczynne.

30.10 i 02.11 – biuro PKWK nieczynne

Informujemy, że w piątek 30 października oraz w poniedziałek 2 listopada br. biuro PKWK będzie pracować zdalnie i ewentualny kontakt możliwy będzie jedynie drogą mailową.

Rada VI Kadencji

Skład Rady PKWK

Przewodniczący Rady – Bogdan Pukowiec

Z-ca Przewodniczącego Rady – Michał Romanowski

Z-ca Przewodniczącego Rady – Jerzy Sawka


2 października 2020 r. Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Hodowli Koni – Tomasz Chalimoniuk wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1354) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 2 października 2020 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

1-2 października br.- nieczynna Redakcja Ksiąg Stadnych PSB i PASB

Informujemy, że w dniach 1 i 2 października br. Redakcja Ksiąg Stadnych PSB i PASB będzie nieczynna nieczynna.

20-31 lipca br. – nieczynna Kasa PKWK

Informujemy, że w dniach 20-31 lipca br. Kasa PKWK będzie nieczynna.

Płatności będą możliwe wyłącznie przelewem na konto PKWK.

Procedura przerejestrowania konia

Procedura przerejestrowania konia (zmiany właściciela)
na podst. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozdział 3 – Rejestracja i identyfikacja koniowatych
(tekst jednolity Dz.U. z 19.06.2019 r., poz. 1149)

 

1. Wyciąg z ustawy: Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:

1) dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany;
4) opłatę za dokonanie zmiany w zakresie danych nowego właściciela koniowatego w rejestrze koniowatych i dokumencie identyfikacyjnym ponosi nowy właściciel koniowatego.

2. Do Redakcji Ksiąg Stadnych PSB i PASB (w Polskim Klubie Wyścigów Konnych) należy dostarczyć:

1) paszport (dokument identyfikacyjny) przewłaszczonego konia,
2) kopię umowy kupna – sprzedaży (faktury, innego dokumentu przewłaszczenia),
3) kopię potwierdzenia wpłaty 60 zł za przerejestrowanie.
W tytule przelewu trzeba wpisać: ”przerejestrowanie /imię konia/”. Jeśli wpłata dokonywana jest z cudzego konta, należy dodać: „z /…kogo na kogo../”.
4) Jeżeli osoba sprzedająca konia nie dokonała przerejestrowania na siebie i nie jest wpisana w paszporcie jako właściciel sprzedanego konia, niezbędne jest uzupełnienie braków i dostarczenie kopii dokumentów przewłaszczenia i opłaty 60 zł tytułem każdej nie zgłoszonej zmiany. W rejestrach ksiąg stadnych musi być zachowana ciągłość właścicielska.
5) „Klauzulę informacyjną RODO” (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)  
6) Jednorazowe „Oświadczenie hodowcy MŚP” (jeśli wcześniej nie było składane)