Wydziały

REDAKCJA KSIĄG STADNYCH PSB i PASB

 • Rejestracja kariery hodowlanej klaczy pełnej krwi angielskiej w danym roku
 • rejestracja kariery hodowlanej klaczy czystej krwi arabskiej w danym roku
 • wpis przychówku xx i oo urodzonego w danym roku na terenie Polski
 • wpis koni importowanych xx i oo
 • rejestracja klaczy xx i oo przebywających czasowo w Polsce
 • rejestracja padnięć, zgładzeń, kastracji, eksportów i zmiany właścicieli w rasach xx i oo
 • opis maści i odmian koni xx i oo
 • identyfikacja koni xx i oo
 • wydawanie dokumentów eksportowych i hodowlanych dla koni xx i oo
 • przygotowywanie do druku i wydania tomów ksiąg stadnych xx i oo
 • przygotowywanie do druku i wydawanie dodatków do tomów ksiąg stadnych xx i oo
 • rejestracja i zatwierdzanie imion koni zgłoszonych do PSB i PASB
 • prowadzenie bazy komputerowej danych określonych w powyższych punktach
 • współpraca w sprawach dotyczących członkostwa Polski w następujących organizacjach międzynarodowych:
  a) Światową Organizacją Konia Arabskiego (WAHO)
  b) Europejską Organizacją Konia Arabskiego (ECAHO)
  c) Międzynarodową Federacją Władz Wyścigowych Koni Arabskich (IFAHR)
  d) Międzynarodową Komisją Ksiąg Stadnych (ISBC)
 • wydawanie dokumentów dotyczących reproduktorów w kryciu naturalnym i sztucznym
 • współdziałanie z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami hodowlanymi w rasach koni xx i oo
 • weryfikacja wpisu do ksiąg i pochodzenia koni zgłoszonych do udziału w pokazach i wystawach hodowlanych
 • współpraca z redakcjami ksiąg stadnych ras xx i oo na całym świecie
 • współpraca z laboratoriami genetyki w zakresie badań markerów krwi u koni ras xx i oo

WYDZIAŁ SPRAW WYŚCIGOWYCH

 • Rejestracja barw wyścigowych
 • Przyjmowanie zgłoszeń koni
 • Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień, licencji i zezwoleń dla jeźdźców, trenerów i kierowników stajni
 • Prowadzenie ewidencji zwycięstw oraz kar dla trenerów i jeźdźców
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą antydopingową jeźdźców i koni
 • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych
 • Opracowywanie biuletynów wyścigowych
 • Rejestracja i opracowywanie karier wyścigowych, prowadzenie statystyk koni
 • Opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni
 • Prowadzenie spraw dotyczących wag noszonych przez konie w gonitwach (handicap)
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami wyścigów konnych na świecie
 • Przegrupowywanie koni
 • Aktualizacja stanu koni
 • Współpraca z organizatorami wyścigów konnych
 • Opiniowanie planów wyścigowych poszczególnych organizatorów
 • Monitoring realizacji planów wyścigowych
 • Współpraca z instytucjami naukowymi
 • Podejmowanie działań w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki jeździeckiej

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych
 • Prowadzenie sekretariatu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
 • Prowadzenie i tłumaczenie korespondencji z kontrahentami
 • Prowadzenie spraw dotyczących obsługi prawnej PKWK
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień i licencji sędziów wyścigowych oraz funkcjonowania komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • Obsługa techniczno – biurowa prac Rady PKWK
 • Współudział w inicjowaniu i przygotowywaniu rozwiązań prawnych dotyczących wyścigów konnych
 • Prowadzenie szkoleń specjalistycznych
 • Wydawanie Biuletynu PKWK oraz prowadzenie strony internetowej PKWK
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem PKWK w niezbędne materiały i urządzenia
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw własności przez PKWK
 • Promocja wyścigów konnych