Regulamin prowadzenia PSB

REGULAMIN PROWADZENIA

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).
Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę: Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book), uznaną przez International Stud Book Committee (ISBC – Międzynarodowa Komisja Ksiąg Stadnych) oraz będącą członkiem European and African Stud Book Committee (EASBC – Europejskiej i Afrykańskiej Komisji Ksiąg Stadnych).
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej jest sygnatariuszem stosownych paragrafów zawartych w International Agreement on Breeding, Racing and Wagering (IABRW – Międzynarodowe Porozumienie dot. Hodowli, Wyścigów i Zakładów Wzajemnych) dotyczących kwestii hodowlanych: 3B, 3C, 3D, 4, 12, 13, 14 i 15.
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej wykazuje pełną zgodność z wymogami zawartymi w Requirements and Guidelines for Gaining and Maintaining Approval as a Thoroughbred Stud Book (Wymogi i wskazania dotyczące uzyskania i utrzymania statusu uznanej księgi pełnej krwi angielskiej).

 §1

Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli uczestniczących w programie hodowlanym koni pełnej krwi angielskiej:

  1. Prawo do:

a) korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt hodowlanych,
b) wpisywania potomstwa tych zwierząt do księgi stadnej zgodnie z regulaminem tej księgi,
c) posiadania prawa własności swoich zwierząt,
d) równego traktowania w odniesieniu do sposobu realizacji programu hodowlanego.

  1. Obowiązki:

a) stosowanie się do programu hodowlanego i regulaminu księgi stadnej,
b) prowadzenie skrupulatnej dokumentacji hodowlanej,
c) zgłaszania kariery hodowlanej klaczy na odpowiednim formularzu (pokrycie, wynik stanówki, zgłoszenie urodzenia źrebięcia),
d) zgłaszanie padnięć, uboju z konieczności, kastracji,
e) zgłaszanie zmian właścicielskich,
f) terminowe uiszczanie stosownych opłat związanych z czynnościami księgi stadnej.

§2

Prawa i obowiązki księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej:

  1. Prawo do:

a) odmowy przyjęcia niekompletnych lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów,
b) odmowy przyjęcia dokumentów bez opłaty za związane z tym czynności księgi stadnej,
c) odmowy przyjęcia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
d) odmowy przyjęcia imienia.

  1. Obowiązki:

a) informowanie o brakach w dokumentacji,
b) wystawianie stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie.

§ 3

Rozstrzyganie sporów między hodowcami i właścicielami a księgą stadną.

W przypadku sporu powstałego pomiędzy hodowcą lub właścicielem a księgą stadną koni pełnej krwi angielskiej hodowca lub właściciel może odwołać się od otrzymanej decyzji pisemnie w ciągu 30 dni od powstania sporu do Prezesa PKWK.

§4

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.