Kategoria: księgi stadne

Procedura przerejestrowania konia

Procedura przerejestrowania konia (zmiany właściciela)
na podst. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozdział 3 – Rejestracja i identyfikacja koniowatych
(tekst jednolity Dz.U. z 19.06.2019 r., poz. 1149)

 

1. Wyciąg z ustawy: Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:

1) dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany;
4) opłatę za dokonanie zmiany w zakresie danych nowego właściciela koniowatego w rejestrze koniowatych i dokumencie identyfikacyjnym ponosi nowy właściciel koniowatego.

2. Do Redakcji Ksiąg Stadnych PSB i PASB (w Polskim Klubie Wyścigów Konnych) należy dostarczyć:

1) paszport (dokument identyfikacyjny) przewłaszczonego konia,
2) kopię umowy kupna – sprzedaży (faktury, innego dokumentu przewłaszczenia),
3) kopię potwierdzenia wpłaty 70 zł za przerejestrowanie.
W tytule przelewu trzeba wpisać: ”przerejestrowanie /imię konia/”. Jeśli wpłata dokonywana jest z cudzego konta, należy dodać: „z /…kogo na kogo../”.
4) Jeżeli osoba sprzedająca konia nie dokonała przerejestrowania na siebie i nie jest wpisana w paszporcie jako właściciel sprzedanego konia, niezbędne jest uzupełnienie braków i dostarczenie kopii dokumentów przewłaszczenia i opłaty 70 zł tytułem każdej nie zgłoszonej zmiany. W rejestrach ksiąg stadnych musi być zachowana ciągłość właścicielska.
5) „Klauzulę informacyjną RODO” (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)  
6) Jednorazowe „Oświadczenie hodowcy MŚP” (jeśli wcześniej nie było składane)    

Regulamin prowadzenia PSB

REGULAMIN PROWADZENIA

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).
Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę: Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book), uznaną przez International Stud Book Committee (ISBC – Międzynarodowa Komisja Ksiąg Stadnych) oraz będącą członkiem European and African Stud Book Committee (EASBC – Europejskiej i Afrykańskiej Komisji Ksiąg Stadnych).
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej jest sygnatariuszem stosownych paragrafów zawartych w International Agreement on Breeding, Racing and Wagering (IABRW – Międzynarodowe Porozumienie dot. Hodowli, Wyścigów i Zakładów Wzajemnych) dotyczących kwestii hodowlanych: 3B, 3C, 3D, 4, 12, 13, 14 i 15.
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej wykazuje pełną zgodność z wymogami zawartymi w Requirements and Guidelines for Gaining and Maintaining Approval as a Thoroughbred Stud Book (Wymogi i wskazania dotyczące uzyskania i utrzymania statusu uznanej księgi pełnej krwi angielskiej).

 §1

Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli uczestniczących w programie hodowlanym koni pełnej krwi angielskiej:

  1. Prawo do:

a) korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt hodowlanych,
b) wpisywania potomstwa tych zwierząt do księgi stadnej zgodnie z regulaminem tej księgi,
c) posiadania prawa własności swoich zwierząt,
d) równego traktowania w odniesieniu do sposobu realizacji programu hodowlanego.

  1. Obowiązki:

a) stosowanie się do programu hodowlanego i regulaminu księgi stadnej,
b) prowadzenie skrupulatnej dokumentacji hodowlanej,
c) zgłaszania kariery hodowlanej klaczy na odpowiednim formularzu (pokrycie, wynik stanówki, zgłoszenie urodzenia źrebięcia),
d) zgłaszanie padnięć, uboju z konieczności, kastracji,
e) zgłaszanie zmian właścicielskich,
f) terminowe uiszczanie stosownych opłat związanych z czynnościami księgi stadnej.

§2

Prawa i obowiązki księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej:

  1. Prawo do:

a) odmowy przyjęcia niekompletnych lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów,
b) odmowy przyjęcia dokumentów bez opłaty za związane z tym czynności księgi stadnej,
c) odmowy przyjęcia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
d) odmowy przyjęcia imienia.

  1. Obowiązki:

a) informowanie o brakach w dokumentacji,
b) wystawianie stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie.

§ 3

Rozstrzyganie sporów między hodowcami i właścicielami a księgą stadną.

W przypadku sporu powstałego pomiędzy hodowcą lub właścicielem a księgą stadną koni pełnej krwi angielskiej hodowca lub właściciel może odwołać się od otrzymanej decyzji pisemnie w ciągu 30 dni od powstania sporu do Prezesa PKWK.

§4

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

 

Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PASB

REGULAMIN PROWADZENIA

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI (PASB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz.921 z późn. zm.) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).

Dla koni czystej krwi arabskiej prowadzi się księgę: Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi – w międzynarodowym skrócie PASB (Polish Arabian Stud Book), uznaną przez Światową Organizację Konia Arabskiego – World Arabian Horse Organization (w skrócie WAHO).

§ 1

Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli uczestniczących w programie hodowlanym koni arabskich czystej krwi:

1. Prawo do:

a) korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt hodowlanych,
b) wpisywania potomstwa tych zwierząt do księgi stadnej zgodnie z regulaminem tej księgi,
c) posiadania prawa własności swoich zwierząt,
d) równego traktowania w odniesieniu do sposobu realizacji programu hodowlanego.

2. Obowiązki:

a) stosowanie się do programu hodowlanego i regulaminu księgi stadnej,
b) prowadzenie skrupulatnej dokumentacji hodowlanej,
c) zgłaszania kariery hodowlanej klaczy na odpowiednim formularzu (pokrycie, wynik stanówki, zgłoszenie urodzenia źrebięcia),
d) zgłaszanie padnięć, uboju z konieczności, kastracji,
e) zgłaszanie zmian właścicielskich,
f) terminowe uiszczanie stosownych opłat związanych z czynnościami księgi stadnej.

§ 2

Prawa i obowiązki księgi stadnej koni arabskich czystej krwi:

  1. Prawo do:

a) odmowy przyjęcia niekompletnych lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów,
b) odmowy przyjęcia dokumentów bez opłaty za związane z tym czynności księgi stadnej,
c) odmowy przyjęcia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
d) odmowy przyjęcia imienia.

  1. Obowiązki:

a) informowanie o brakach w dokumentacji,
b) wystawianie stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie.

§ 3

Rozstrzyganie sporów między hodowcami i właścicielami a księgą stadną.

W przypadku sporu powstałego pomiędzy hodowcą lub właścicielem a księgą stadną koni czystej krwi arabskiej hodowca lub właściciel może odwołać się od otrzymanej decyzji pisemnie w ciągu 30 dni od powstania sporu do Prezesa PKWK.

§ 4

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.