Procedura przerejestrowania konia

  • Home
  • Procedura przerejestrowania konia

Procedura przerejestrowania konia (zmiany właściciela)
na podst. Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dnia 4 listopada 2022 r.

Rozdział 3 – Rejestracja i identyfikacja koniowatych
(Dz.U. rok 2022 poz. 2727)

 

 

Po zakupie konia pełnej krwi angielskiej lub arabskiej czystej krwi należy dokonać jego przerejestrowania w księdze stadnej (zmiana właściciela).

 

 

W tym celu do Redakcji Ksiąg Stadnych PSB i PASB (w Polskim Klubie Wyścigów Konnych) należy dostarczyć w terminie 7 dni:

1) paszport (dokument identyfikacyjny) przewłaszczonego konia

2) kopię umowy kupna-sprzedaży, faktury lub innego dokumentu przewłaszczenia (darowizny lub poświadczenie dziedziczenia) – zawierającej dane oraz podpisy sprzedającego i kupującego

LUB

pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego oraz dane własne nabywcy

3) potwierdzenie opłaty 70 zł dokonanej na konto PKWK (tytułem: zmiana właściciela NAZWA KONIA):

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

4) klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych („oświadczenie RODO”) – LINK

5) jednorazowe „oświadczenie hodowcy MŚP” – LINK

 

 

UWAGA! W przypadku przerejestrowania koni pełnej krwi i czystej krwi urodzonych zagranicą prosimy o kontakt z redakcją w celu weryfikacji ich dokumentów:

ksiegistadne@pkwk.org lub tel.: (22) 331 59 90 / (22) 331 59 91

 

 

Wyciąg z ustawy:

Art. 41. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:

1) unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;

2) nowy właściciel koniowatego:

a) przedstawia unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny związkowi hodowców koniowatych, który go wydał, a ten związek hodowców dokonuje w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego,

b) przedstawia umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, które zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego – w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany właściciela koniowatego;