Załącznik do Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa PKWK

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO TRENOWANIA KONI
ORAZ DOSIADANIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
1) wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
2) która ukończyła z wynikiem pozytywnym specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”,
3) która złożyła wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni, zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 1,
4) która do wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni dołączyła zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz warunki odpłatności za dane szkolenie są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

3. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
1) wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
2) która przedstawiła zaświadczenie lekarskie (książeczkę zdrowia sportowca) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach, wydane przez przychodnię sportową Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS),
3) która posiada praktyczne umiejętności dosiadania koni, potwierdzone przez trenera posiadającego ważną licencję na trenowanie koni,
4) która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

4. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
2) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3,
3) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

6. Osobie pełnoletniej, która nabyła uprawnienia do trenowania koni lub do dosiadania koni za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się uprawnienia do trenowania lub do dosiadania koni po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny