Kategoria: Komunikaty 2002

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych i kierowników stajen odbędzie się w dniach 7 i 8 stycznia 2003 r. (wtorek i środa) w godzinach od 900 do 1600 a egzamin w dniu 14 stycznia 2003 r. (wtorek) o godzinie 900 w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie.

Prezes PKWK
Jerzy Budny

Komunikat nr 2

Zgodnie §26 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych uprzejmie informuję, że jeźdźcy, którzy ubiegają się o uzyskanie licencji, winni zgłosić się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie lub w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo – Lekarskich przy ul. Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu, w celu poddania się badaniom lekarskim, niezbędnym do uzyskania zaświadczenia (książeczka zdrowia sportowca) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach.

Prezes PKWK
Jerzy Budny

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa PKWK

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO TRENOWANIA KONI
ORAZ DOSIADANIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
1) wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
2) która ukończyła z wynikiem pozytywnym specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”,
3) która złożyła wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni, zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 1,
4) która do wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni dołączyła zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz warunki odpłatności za dane szkolenie są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

3. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
1) wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
2) która przedstawiła zaświadczenie lekarskie (książeczkę zdrowia sportowca) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach, wydane przez przychodnię sportową Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (COMS),
3) która posiada praktyczne umiejętności dosiadania koni, potwierdzone przez trenera posiadającego ważną licencję na trenowanie koni,
4) która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

4. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
2) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3,
3) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

6. Osobie pełnoletniej, która nabyła uprawnienia do trenowania koni lub do dosiadania koni za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się uprawnienia do trenowania lub do dosiadania koni po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny

 

INFORMACJA PKWK O SPECJALISTYCZNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1.

 • przepisy wyścigowe
 • zagadnienia dopingu koni i jeźdźców
 • szkolenie młodych jeźdźców
 • wymogi dotyczące startu koni za granicą
 • przepisy BHP

czas szkolenia: 3,5 godz.

2.

 • teoria treningu wyścigowego
 • fizjologia konia
 • zasady żywienia koni
 • rasy koni

czas szkolenia: 2 godz.

3.

 • anatomia i zoohigiena konia
 • podstawowe schorzenia koni
 • profilaktyka koni

czas szkolenia: 2 godz.

4.

 • trening wyścigowy w zakresie gonitw płotowych i przeszkodowych

czas szkolenia: 1 godz.

5.

 • praktyczne zagadnienia z zakresy treningu konia wyścigowego
 • przygotowanie koni do gonitw, w zależności od ich rozwoju i predyspozycji
 • praktyczne żywienie koni
 • relacja koń – jeździec
 • menażowanie koni

czas szkolenia: 3 godz.

6.

 • światowe wyścigi i tory
 • szczegółowy plan gonitw
 • systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw
 • zapisywanie koni do gonitw
 • wagi noszone przez konie w gonitwach

czas szkolenia: 3 godz.

Prezes PKWK
Jerzy Budny