Rozporządzenia w sprawie opłat za udzielanie zezwoleń i licencji

Dz.U.2011.214.1272

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach
(Dz. U. z dnia 10 października 2011 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 2 i art. 21f ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;
2) udzielenie:
a) pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,
b) licencji na trenowanie koni,
c) licencji na dosiadanie (powożenie) koni,
d) licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego;
3) rejestrację barw wyścigowych;
4) zgłoszenie konia do wyścigów.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

Wysokość opłat za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, licencji na dosiadanie (powożenie) koni, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, za rejestrację barw wyścigowych, zgłoszenie konia do wyścigów

 

Lp.

Rodzaje opłat

Opłata w zł

1

2

3

1

Wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych – w zależności od przewidywanej liczby gonitw w roku kalendarzowym na danym torze wyścigowym:
do 8 gonitw

3.600

od 9 do 16 gonitw

7.000

od 17 do 35 gonitw

13.500

od 36 do 45 gonitw

20.000

od 46 do 80 gonitw

32.000

od 81 do 120 gonitw

46.500

od 121 do 160 gonitw

60.000

od 161 do 240 gonitw

90.000

od 241 do 450 gonitw

120.000

od 451 do 770 gonitw

160.000

powyżej 770 gonitw

240.000

2

Udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową

300

3

Udzielenie licencji na trenowanie koni

300

4

Udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni

100

5

Udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

50

6

Rejestracja barw wyścigowych

100

Rejestracja barw wyścigowych na kolejny rok

70

7

Zgłoszenie konia do wyścigów

100