Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych – 2008

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zawierający imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy (także telefon kontaktowy) wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01. 2001 roku (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

We wniosku należy zaznaczyć o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia – członek komisji technicznej i odwoławczej) ubiega się kandydat, a także dołączyć do niego zaświadczenie o minimum średnim wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, etc.).

Egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2008 (sobota-niedziela) w godzinach 9.00 – 13.00 (sala konferencyjna PKWK), a egzamin z praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danej funkcji sędziego w tych samych dniach w trakcie rozgrywania gonitw.

Opłata za szkolenie i egzamin wynosi: 250 złotych od osoby.

Szkolenie trwa 4 dni:
16-17 i 23-24 sierpnia 2008 roku

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali konferencyjnej PKWK w godzinach 9.00 – 12.30, a zajęcia praktyczne w trakcie rozgrywania gonitw.

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.