Rozporządzenie

Tekst ujednolicony Dz. U. 01.90.1007

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową może być udzielone osobie, która:
  1. posiada, nadane przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zwanego dalej „Prezesem”, uprawnienia do trenowania koni,
  2. przez okres co najmniej 2 lat trenowała konie,
  3. zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa,
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
 3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w drodze decyzji.
 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, licencja na trenowanie koni może być udzielona, na okres jednego roku, osobie, która:
  1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do trenowania koni,
  2. spełnia jeden z następujących warunków:
   1. ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz ma co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej,
   2. posiada co najmniej wykształcenie średnie i ma co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej,
   3. wygrała co najmniej 500 gonitw,
   4. *) przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Osobie, która nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których mowaw ust. 1 pkt. 2, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie własnych koni.
 3. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz odpowiedni staż pracy.
 5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.
 6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 3.

 1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni może być udzielona, na okres jednego roku, osobie pełnoletniej, która:
  1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni,
  2. posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. l.
 3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze decyzji.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa

§ 4.

 1. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego może być udzielona, na okres jednego roku, osobie, która:
  1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
  2. **) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,
  3. zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa,
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
 3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w drodze decyzji.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Artur Balazs

*) § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d) dodana przez § 1 pkt. 1 rozporządzenia z dnia15 X 20011: (Dz. U. 01.128.1433) z dniem 24 listopada 2001 r.

**) § 4 ust. 1 pkt. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 15 X 200r. (Dz.U. 01.128.1433) z dniem 24 listopada 2001r.