Regulamin nadawania uprawnień

Załącznik do zarządzenia nr 2/2001
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Regulamin nadawania uprawnień
do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego


 1. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się odrębnie dla funkcji:
  1. sędziego startera
  2. sędziego u celownika
  3. sędziego u wagi
  4. sędziego u zegara
  5. sędziego obserwatora
  6. sędziego – członka komisji technicznej
  7. sędziego – członka komisji odwoławczej
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie pełnoletniej:
  1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
  2. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów konnych oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danej funkcji sędziego wyścigowego.
 3. Termin szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, oraz warunki odpłatności za dane szkolenie publikowane są w biuletynie wyścigowym.
 4. Warunek ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, w zakresie danej funkcji sędziego wyścigowego, nie dotyczy osób, które pełniły tę funkcję na polskich torach wyścigowych, z tym, że w zakresie funkcji sędziego – członka komisji odwoławczej, warunek ten nie dotyczy osób, które pełniły funkcje sędziego członka komisji technicznej na polskich torach wyścigowych.
 5. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się na wniosek zainteresowanej osoby.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.
 7. Do wniosku o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego dołącza się zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, lub dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak