Regulamin nadawania uprawnień – trenowanie, dosiadanie, powożenie koni

  • Home
  • Bez kategorii
  • Regulamin nadawania uprawnień – trenowanie, dosiadanie, powożenie koni

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2015 pobierz PDF
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ
DO TRENOWANIA KONI GALOPEM ALBO KŁUSEM,
DOSIADANIA KONI ORAZ DO POWOŻENIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni w zakresie gonitw przeprowadzanych galopem albo kłusem oraz do dosiadania i powożenia koni nadaje się osobie, wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

2. Uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem nadaje się osobie pełnoletniej:
1) która ukończyła specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”,
2) która złożyła wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1,
3) która do wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem dołączyła zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w pkt 1.

3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz warunki odpłatności za dane szkolenie są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

4. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności dosiadania koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Uprawnienia do powożenia koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności powożenia koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

7. Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i w ust. 6 pkt 2 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

9. Osobie, która nabyła uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem, do dosiadania koni, do powożenia koni, za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK

Agnieszka Marczak