Regulamin nadawania uprawnień – sędziowie

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2005 pobierz PDF
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ
DO PEŁNIENIA FUNKCJI SĘDZIEGO WYŚCIGOWEGO

1. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie, wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

2. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie pełnoletniej, odrębnie dla funkcji:
1) sędziego startera,
2) sędziego u celownika,
3) sędziego u wagi,
4) sędziego u zegara,
5) sędziego obserwatora,
6) sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

3. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu, z zakresu Regulaminu wyścigów konnych i praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania danej funkcji sędziego

4. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

6. Osobie, która nabyła uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny