Regulamin nadawania uprawnień

Załącznik do zarządzenia nr 3/2001
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Regulamin nadawania uprawnień
do trenowania koni oraz dosiadania (powożenia) koni


 1. Uprawnienia do trenowania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
  1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
  2. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do trenowania koni.
 2. Uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadaje się osobie pełnoletniej:
  1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
  2. której stan zdrowia, stwierdzony zaświadczeniem lekarskim, pozwala na dosiadanie (powożenie) koni w gonitwach,
  3. która posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzone przez komisję powołaną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  4. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów konnych.
 3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 4, oraz warunki odpłatności za dane szkolenie publikowane są w biuletynie wyścigowym.
 4. Uprawnienia do trenowania koni oraz do dosiadania (powożenia) koni nadaje się na wniosek zainteresowanej osoby.
 5. Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust 5 dołącza się zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 1 pkt. 2.
 7. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania (powożenia) koni powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust 2 pkt. 1.
 8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 dołącza się:
  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust 2 pkt. 2,
  2. wydany przez komisję, o której mowa w ust 2 pkt. 3, dokument potwierdzający posiadanie praktycznych umiejętności dosiadania {powożenia) koni,
  3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 2 pkt. 4.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak