ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA z 22.10.2021 r.

L.dz. 05-06/PR/2021                                                                                    Warszawa, dnia 25.10.2021 r.

  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

z 22.10.2021 r.

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: Bieżącą obsługę informatyczną w PKWK

 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego:

 

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy zapis: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie ryczałtem …. zł netto (za 5 godzin pracy) + za każdą zleconą i faktycznie przepracowaną rbh ….”

-czy każda faktura miesięczna będzie obejmowała ryczał 5 rbh (niezależnie od przepracowanych godzin – dotyczy  godzin 3 rbh na miejscu + 2 rbh zdalnie),?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynagrodzenie miesięczne będzie uzależnione od liczby przepracowanych na rzecz Zamawiającego godzin, czyli jeśli będzie tylko 3 rbh w m-cu, to faktura zostanie wystawiona tylko za te 3 rbh.

W świetle powyższego Zamawiający usuwa z rozdziału II ust. 1.1 „Istotne warunki zamówienia” Zapytania ofertowego oraz §2 ust. 1 i §5 ust. 1. Umowy następujące zapisy:

„Minimalna liczba godzin usług świadczonych dla Zamawiającego miesięcznie wynosi 5 godzin, w tym 3 godziny w siedzibie firmy, a 2 godziny możliwość świadczenia usługi zdalnie.

Niezależnie od powyższego, strony ustalają stały dyżur telefoniczny Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00”.

Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Usług, o których mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie ryczałtem ………… zł netto (za 5 godzin pracy) + podatek VAT oraz za każdą dodatkową zleconą i faktycznie przepracowaną roboczo-godzinę: ……….. zł netto + podatek VAT –

i w tych ww. usuniętych miejscach wprowadza do Zapytania ofertowego i Umowy nowe, następujące zapisy:

„Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji usług, o których mowa w §1 (rozdziale I.), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy, obliczone jako iloczyn liczby roboczogodzin świadczenia Usług i ceny jednostkowej za roboczogodzinę, która wynosi _________ złotych (słownie: ___________________), w tym podatek od towarów i usług (VAT) – dalej jako „Wynagrodzenie”.

Częstotliwość świadczonych usług oraz faktyczna liczba przepracowanych godzin przez Wykonawcę zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

Łączny zakres usług, o których mowa w §1 (rozdziale I.), w czasie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć wartości 24.000 złotych netto.

W celu sprawnej realizacji usługi Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00.