Informacja nt. wydatków na remonty poniesionych przez PKWK w latach 2008-2014

  • Home
  • Aktualności
  • Informacja nt. wydatków na remonty poniesionych przez PKWK w latach 2008-2014

W związku z informacjami przekazywanymi trenerom na temat udziału PKWK w pokrywaniu kosztów remontów obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu informujemy, że zgodnie z §4 „Czynsz” ust. 5 umowy dzierżawy zawartej 14.05.2008 r. pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych i Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.:

„5. Wydatki na remonty, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, obciążają Dzierżawcę oraz w części Wydzierżawiającego. Dzierżawca może rozpocząć przeprowadzanie remontów po przedstawieniu Wydzierżawiającemu rocznego planu finansowo – rzeczowego prac remontowych wraz z harmonogramem na dany rok.
Strony zgodnie ustalają, że łączna wysokość Czynszu I i Czynszu II będzie odpowiednio (faktury VAT przejściowe) pomniejszana o kwotę równą 60% wartości Czynszu I i 35% Czynszu II z tytułu ponoszonych przez Dzierżawcę wydatków na remonty. Rozliczenie Czynszu I i Czynszu II uwzględniające pomniejszenie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywane w okresach 3-letnich na koniec roku kalendarzowego, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, na podstawie odpowiednich faktur dokumentujących wydatki poniesione przez Dzierżawcę, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.
Do rozliczenia końcowego Dzierżawca załączy wykazy faktur na prace remontowe z podziałem na prace dotyczące Przedmiotu Dzierżawy I i II. Jeżeli wartość netto poniesionych wydatków będzie niższa niż wartość partycypacji Wydzierżawiającego w remontach za cały okres rozliczeniowy, to ta różnica nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy”.

W związku z powyższym informujemy, że od 2008 roku do 31.12.2014 r. włącznie ze środków PKWK z odpisów z czynszu na remonty wydatkowano:

Rok kwota zł
2008 352.770
2009 1.594.775,01
2010 1.650.592,80
2011 1.693.507,56
2012 1.766.328,41
2013 1.831.682,59
2014 1.848.167,71
razem 10.737.824,08

(dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery zł 08/100)