30.06 – odwołane gonitwy we Wrocławiu

Informujemy, że na podstawie §37 ust. 2 pkt 12 Regulaminu wyścigów konnych, na wniosek Komisji Technicznej we Wrocławiu, gonitwy zaplanowane na niedzielę 30 czerwca br. zostały odwołane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice ze względu na zapowiadane bardzo wysokie temperatury, mogące zagrażać bezpieczeństwu jeźdźców i koni biorących udział w gonitwach.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
w POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest stałe poszukiwanie i analizowanie wszelkich możliwych, potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych zadaniach, na wszystkich poziomach zarządzania oraz natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo działania korupcyjnego.

1. Definicja legalna korupcji uregulowana w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA):

Korupcją, w rozumieniu ustawy o CBA, jest czyn:

♦ polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

♦ polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

♦ popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

♦ popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

2. Stanowiskami/osobami narażonymi na możliwość prób korupcyjnych są:

1) stanowiska w Polskim Klubie Wyścigów Konnych, na których zatrudnieni pracownicy prowadzą postępowania administracyjne, od których zależą prawa lub obowiązki majątkowe stron takich postępowań;
2) stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz
3) sędziowie techniczni, sędziowie komisji technicznych i komisji odwoławczej, dyżurni lekarze weterynarii oraz medycyny powoływani do pracy na poszczególnych torach wyścigowych w danym roku (sezonie) zarządzeniem Prezesa PKWK, trenerzy koni wyścigowych.

3. Polityka antykorupcyjna jest realizowana poprzez następujące działania:

1) nadzór służbowy i merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezstronności działania – przy rozpatrywaniu spraw – jako organ administracji publicznej;
2) nadzór służbowy i merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezstronności działania – w czynnościach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
3) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych, nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z przeprowadzaniem gonitw na poszczególnych torach sprawuje komisja techniczna. Do kompetencji komisji technicznej należy m.in. : nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu wyścigów konnych, w tym nadzór nad prawidłowością przebiegu gonitwy, a w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości wszczęcie postępowania wyjaśniającego i ogłoszenie tego w sposób zwyczajowo przyjęty na danym torze wyścigowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do zdarzeń/postępowań osób związanych z rozgrywaniem gonitw, komisja techniczna wszczyna postępowanie z urzędu.
4) Pozostali sędziowie sprawują nadzór zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Sędziowie techniczni wykonują następujące czynności:
    4.1) sędzia starter czuwa nad prawidłowością startu;
    4.2) sędzia u celownika ustala, w jakiej kolejności konie osiągnęły celownik, podaje stan toru wyścigowego i warunki pogodowe w dniu wyścigowym;
    4.3) sędzia u wagi sprawdza wagę jeźdźców przed i po gonitwie;
    4.4) sędzia u zegara ustala dokładny czas gonitwy od startu do momentu osiągnięcia celownika przez pierwszego konia;
  4.5) sędziowie obserwatorzy czuwają nad prawidłowością przebiegu gonitwy na stanowiskach wskazanych przez przewodniczącego komisji technicznej, związanych z przeprowadzeniem gonitw.
W razie dostrzeżenia nieprawidłowości w zakresie czynności powierzonych sędziemu technicznemu, sędzia techniczny niezwłocznie informuje o tym fakcie przewodniczącego komisji technicznej. Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości, m.in. w pracy wykonywanej przez sędziów na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie regulaminu wyścigów konnych, Komisja techniczna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek organizatora wyścigów konnych, sędziego technicznego, właściciela konia, kierownika stajni, trenera, jeźdźca (powożącego), dyżurnego lekarza weterynarii lub dyżurnego lekarza medycyny.
5) Zgodnie z Ustawą o wyścigach konnych
1. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają:
    1) komisja techniczna – jako organ pierwszej instancji;
    2) komisja odwoławcza – jako organ drugiej instancji.
2. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wyścigowych wchodzących w skład komisji technicznej orzeka, jako organ pierwszej instancji, komisja odwoławcza.
3. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej trenerów koni wyścigowych orzeka komisja techniczna i komisja odwoławcza.
6) Zgodnie z Ustawą o wyścigach konnych, od orzeczenia komisji odwoławczej wymierzającego karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 24 pkt 3–6 (kara pieniężna, zawieszenie licencji, odebranie uprawnień), przysługuje odwołanie do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia toru wyścigowego.
7) Każdorazowa decyzja sędziów komisji technicznych bądź odwoławczej jest zawarta w wydawanych orzeczeniach, które przekazywane są dalej do organizatorów gonitw oraz PKWK. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych sprawuje nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych i komisji odwoławczej.

4. Sposób postępowania w przypadku zaistnienia korupcji*.

1) W przypadku zaistnienia sytuacji, w której interesant sugeruje załatwienie sprawy „w inny sposób”, nie bój się zdecydowanie odmówić. Odmów w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości proponującemu. Jednocześnie poinformuj, że takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo korupcyjne.
2) W razie kontynuowania przez osobę zachowania świadczącego o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy nie rozmawiaj w cztery oczy. Postaraj się, aby podczas dalszej rozmowy z interesantem była obecna inna osoba (np. inny pracownik), która będzie świadkiem.
3) Nie przyjmuj korzyści albo jej obietnicy.
4) Zgłoś bezpośredniemu przełożonemu lub innej osobie z kierownictwa fakt złożenia propozycji korupcyjnej lub próbę wręczenia korzyści. Jeżeli nie istnieje możliwość powiadomienia przełożonych, sam powiadom właściwą prokuraturę lub CBA.
5) Złożenie propozycji lub próbę wręczenia korzyści potraktuj jako fakt zaistnienia przestępstwa. Możesz dokonać ujęcia interesanta, czyli tzw. zatrzymania obywatelskiego (np. przy pomocy służby ochrony).
6) Pamiętaj, żeby dokonać ujęcia interesanta tylko w sytuacjach wyjątkowych, ponieważ ujęcie obywatelskie może również pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę i z tytułu zadośćuczynienia, a także odpowiedzialność karną.
7) W przypadku dokonania ujęcia przekaż interesanta w ręce organów ścigania. Przekazanie oznacza doprowadzenie zatrzymanego do siedziby organu lub wydanie funkcjonariuszom przybyłym na miejsce. Przekaż również organom ścigania wszelkie informacje dotyczące przebiegu zdarzenia, osób uczestniczących itp.
8) Nie dopuść do tego, aby interesant pozostał sam w pomieszczeniu, w którym przebywa albo w którym doszło do zdarzenia korupcyjnego.
9) Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Zabezpieczenie polega w szczególności na niedopuszczeniu osób postronnych, uniemożliwieniu zatarcia śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenia (np. dokumentów). Nie próbuj zabezpieczać „łapówki”.
10) Opisz zdarzenie w notatce służbowej dla przełożonego, zawierającej w miarę możliwości odpowiedzi na tzw. siedem złotych pytań (kto? co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? czym? dlaczego?).
11) Współpracuj z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
12) Działaj niezwłocznie!

5. Formy zgłaszania korupcji*.
1) Telefonicznie: 800 808 808 (bezpłatna linia CBA),
2) Elektronicznie:
– poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.cba.gov.pl
– poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@cba.gov.pl
3) Pisemnie: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
4) Osobiście: ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa

_________
*Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników, www.cba.gov.pl

♦ Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
♦ CBA – ścieżka szkoleniowa

 

Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim: 9-11 sierpnia 2019 r.

Komunikat nr 7

Warszawa, 13 czerwca 2019 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 września 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 3 czerwca 2019 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Kamila KAŁWA.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Egzamin dla kandydatów na sędziów wyścigowych

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 29 czerwca o godz. 09:00 odbędzie się część ustna egzaminu dla osób, które zaliczyły szkolenie specjalistyczne i ubiegają się o  nadanie uprawnień sędziowskich.