2018.03.14 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020

 • Home
 • Bez kategorii
 • 2018.03.14 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020

♦   Usługi

 1. Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020
  • Ogłoszenie nr 531154-N-2018 z dnia 2018.03.14 r.   
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   
  • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia   
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy   
  • Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty   
  • Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie  dot. przynależności do grupy kapitałowej   
  • Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy   
  • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA