2018.03.14 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020

  • Home
  • Bez kategorii
  • 2018.03.14 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020

♦   Usługi

  1. Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020
    • Ogłoszenie nr 531154-N-2018 z dnia 2018.03.14 r.   
    • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   
    • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia   
    • Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy   
    • Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty   
    • Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie  dot. przynależności do grupy kapitałowej   
    • Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy   
    • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA