Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 listopada 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do powożenia koni uzyskała Klaudia PASZKOWSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych  

Agnieszka Marczak 

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (kłus) odbędzie się w dniach 7-8, 14-15, 21-22 i 28 lutego oraz 1 marca. Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej PKWK w godzinach 10.00 – 16.00.

Szkolenie zakończy egzamin, który odbędzie się w dniach 21-22 marca od godziny 10.00 w sali konferencyjnej PKWK.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 750 złotych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych  

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 7-8, 14-15, 21-22 i 28 lutego oraz 1, 7-8 i 14-15 marca. Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej PKWK w godzinach 10.00 – 16.00.

Szkolenie zakończą egzaminy: teoria w dniach 28-29 marca od godziny 10.00, a następnie praktyka w dniach 11-12 kwietnia od godziny 11.00.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 750 złotych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych  

Agnieszka Marczak 

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 września 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do powożenia koni uzyskała Elżbieta PUSZERKIEWICZ.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Informacja nt. wydatków na remonty poniesionych przez PKWK w latach 2008-2014

W związku z informacjami przekazywanymi trenerom na temat udziału PKWK w pokrywaniu kosztów remontów obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu informujemy, że zgodnie z §4 „Czynsz” ust. 5 umowy dzierżawy zawartej 14.05.2008 r. pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych i Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.:

„5. Wydatki na remonty, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, obciążają Dzierżawcę oraz w części Wydzierżawiającego. Dzierżawca może rozpocząć przeprowadzanie remontów po przedstawieniu Wydzierżawiającemu rocznego planu finansowo – rzeczowego prac remontowych wraz z harmonogramem na dany rok.
Strony zgodnie ustalają, że łączna wysokość Czynszu I i Czynszu II będzie odpowiednio (faktury VAT przejściowe) pomniejszana o kwotę równą 60% wartości Czynszu I i 35% Czynszu II z tytułu ponoszonych przez Dzierżawcę wydatków na remonty. Rozliczenie Czynszu I i Czynszu II uwzględniające pomniejszenie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywane w okresach 3-letnich na koniec roku kalendarzowego, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, na podstawie odpowiednich faktur dokumentujących wydatki poniesione przez Dzierżawcę, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.
Do rozliczenia końcowego Dzierżawca załączy wykazy faktur na prace remontowe z podziałem na prace dotyczące Przedmiotu Dzierżawy I i II. Jeżeli wartość netto poniesionych wydatków będzie niższa niż wartość partycypacji Wydzierżawiającego w remontach za cały okres rozliczeniowy, to ta różnica nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy”.

W związku z powyższym informujemy, że od 2008 roku do 31.12.2014 r. włącznie ze środków PKWK z odpisów z czynszu na remonty wydatkowano:

Rok kwota zł
2008 352.770
2009 1.594.775,01
2010 1.650.592,80
2011 1.693.507,56
2012 1.766.328,41
2013 1.831.682,59
2014 1.848.167,71
razem 10.737.824,08

(dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery zł 08/100)