Kary nałożone przez Komisje Techniczne

  • Home
  • KARY
  • Kary nałożone przez Komisje Techniczne

SEZON

§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:

  • ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
  • ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2024
(finansowe płatne na konto PKWK)