Kategoria: Komunikaty 2005

Komunikat nr 3

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 1007 z
późn. zm.) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią
wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz
pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, wskazuje zakłady opieki zdrowotnej
(inne, niż Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, ul. Wawelska 5,
tel. (022) 825-59-68 uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w gonitwach:

1. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
Białystok, ul. Pogodna 4
tel. (085) 742-22-24

2. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Bydgoszcz, ul. T. Rejtana 1
tel. (052) 322-94-16

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Częstochowa, ul. Akademicka 3
tel. (034) 361-41-96

4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
Gdańsk, ul. Lęborska 23A
tel. (058) 557-02-12

5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej
Lublin, Al. Zygmuntowskie 4
tel. (081) 532-72-83

6. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
tel. (071) 328-28-92

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w
sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:

a. pełnienia funkcji sędziego wyścigowego:
1. Bożena Karkus

b. dosiadania koni:
1. Judyta Wdowikowska, Sabina Kaszczyszyn, Paulina Tanaś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby ukończyły szkolenie i w dniu 29 marca 2005 r. zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póź. zm.)” i nabyły uprawnienia do:
a. trenowania kłusaków: 1. Sylwester Bagiński
b. powożenia kłusaków: 1. Filip Bagiński, 2. Sylwester
Bagiński, 3. Alicja Bąkowska, 4. Iwona Bohdanowicz, 5. Ida Bohdanowicz

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 kwietnia 2005 r. przeprowadzono egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych, dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji sędziego wyścigowego. Egzamin zaliczyły 2 osoby:

1. Goździk Arkadiusz
2. Wachel Marek

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Damian Bocer, 2. Liliya Reznikova.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny