Nowy cykl gonitw dla koni arabskich

W dniu 10 stycznia 2023 r. w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie, którego tematem było uregulowanie kwestii dalszego funkcjonowania gonitw „eksterierowych”. Wnioski o zmiany w tym zakresie złożyły Stadnina Koni Janów Podlaski i Stadnina Koni Michałów oraz Polski Związek Hodowców Koni Arabskich i Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego. Zebrani jednomyślnie stwierdzili, że o ile w swoim czasie dotychczasowa formuła rozgrywania gonitw „eksterierowych” spełniała swoje zadanie, obecnie wyczerpała się i zachodzi pilna potrzeba zmiany regulaminu dopuszczającego konie do udziału w tych gonitwach oraz rozszerzenia planu wyścigowego w tym zakresie.

Wspólnie uzgodniono regulamin cyklu gonitw dla koni arabskich, zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, oparty na funkcjonującej w świecie idei HARC (Heritage Arabian Racing Club). Idea ta stanowi, że w gonitwach „programowych”, promujących tradycyjny typ i rodowód koni arabskich, będą mogły uczestniczyć konie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAHO, przy czym żaden koń startujący w gonitwach tej serii nie może posiadać w swoim rodowodzie krwi ogierów Amer (SA) ur. 1984, Baroud III (FR) ur. 1969, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948 lub Tiwaiq (SA) ur. 1982.

Głównym założeniem wprowadzenia planowanych zmian jest przywrócenie znaczenia wyścigów jako próby dzielności koni arabskich hodowanych w Polsce, w związku z tym uwzględniony został również wniosek hodowców, który został przedstawiony organizatorom wyścigów, dotyczący zwiększenia liczby gonitw specjalnych (z 23 do 35 w sezonie 2023), w których będą mogli oni realizować założenia polskiego programu hodowlanego koni arabskich czystej krwi.

Jednocześnie informujemy, że pula nagród, która ma zostać przeznaczona na cykl gonitw dla koni arabskich zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, nie uszczupli puli nagród pozostałych gonitw.

Zgłoszenie / rejestracja konia do sezonu wyścigowego

Szanowni Państwo, przypominamy że CO ROKU – do 31 stycznia należy zgłaszać (rejestrować) konie, które będą brać udział w wyścigach w danym sezonie. Poniżej informacja o wymaganych dokumentach, opłatach, etc.
W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.

JAK ZGŁOSIĆ KONIA W POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH DO SEZONU WYŚCIGOWEGO?

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


1. Pobierz i wypełnij formularz „Zgłoszenie koni do PKWK”   link

Właściciele z zagranicy proszeni są o przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego (ID; paszport).

Właściciele spoza Unii Europejskiej zobowiązani są do podania pocztowego adresu korespondencyjnego (do doręczeń) na terenie Unii. 

Wykaz krajów członkowskich UE link

2. Pobierz i wypełnij formularz „Wykaz koni zgłoszonych do PKWK”   link

 Oddzielnie wypełniamy tabele w zależności od rasy zgłaszanych koni

UWAGA: 

W przypadku koni importowanych (sprowadzonych z zagranicy) do PKWK muszą być również dostarczone:

  1. świadectwo eksportowe danego konia;
  2. kariera wyścigowa danego konia lub potwierdzenie z właściwego mu Jockey Clubu, że nie biegał;
  3. opis graficzny (identyfikacja);
  4. kserokopia stron z paszportu konia z danymi (nazwa, wiek, maść, płeć, rodowód, hodowca).

3. Pobierz i wypełnij formularz „Wniosek o rejestrację barw wyścigowych” link

W przypadku rejestracji barw wyścigowych z roku poprzedniego (kontynuacja) wniosek MUSI być złożony ponownie.

Barwy nie mogą być identyczne i mocno zbliżone do już zarejestrowanych.

  

Wzory układów kolorystycznych dopuszczonych na:

– kurtce

– rękawach

– czapce

4. Pobierz i wypełnij formularz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych link

Każda osoba wymieniona w dokumentach dotyczących zgłoszenia konia musi dołączyć wskazaną klauzulę.

5. Opłaty

Opłata za każdego konia zgłoszonego do sezonu do dnia 31 stycznia br. wynosi – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych (kontynuacja) zarejestrowanych w roku poprzednim – 70 PLN

 

Opłaty należy dokonać na poniższe konto lub gotówką w kasie PKWK.

Polski Klub Wyścigów Konnych

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

NIP 951-20-23-888

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

W przypadku przelewów z zagranicy (w PLN)

IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
SWIFT Code: GOSKPLPW

Wszystkie wypełnione (i podpisane) dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonanych opłat należy przesłać do Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK.

Komunikat nr 7

Warszawa, 27 grudnia 2022 r.        

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). W oparciu o wytyczne zwarte w Zarządzeniu nr 29/2022, żadna z osób przystępujących do egzaminu, nie uzyskała niezbędnego minimum do uzyskania uprawnień na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Od 6 stycznia 2023 r. ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

W dniu 6 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in.:

– prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> UWAGA, BAZA OBEJMIE RÓWNIEŻ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

– niektóre zgłoszenia dot. koniowatych będą składane bezpośrednio do bazy ARiMR (za pośrednictwem aplikacji IRZplus) – m.in. zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o dokument identyfikacyjny (paszport) –> UWAGA! BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA URODZENIA KONIOWATEGO I INNYCH ZDARZEŃ BEZPOŚREDNIO DO PKWK TAK JAK DO TEJ PORY, POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU Z POŚREDNICTWA PKWK

– wprowadzenie definicji WŁAŚCICIELA koniowatego i POSIADACZA koniowatego:

i) Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego;
Właściciel koniowatego może (jest to zalecane) uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP) – pozwoli mu to na dostęp do bazy ARiMR i wgląd w swoje dane.

ii) Posiadacz koniowatego – „podmiot” oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). UWAGA! USTAWA NAKŁADA NA POSIADACZA KONKRETNE OBOWIĄZKI
Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP), a każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. TERMIN: 3 MIESIĄCE OD DNIA 9 STYCZNIA 2023.

 

EP można uzyskać składając osobiście wniosek w powiatowym biurze ARiMR lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.

Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzeń typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc., nawet za pośrednictwem PKWK.

Nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona przez ARiMR dnia 09.01.2023 r. o godzinie 6:00.

 

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej i koni arabskich czystej krwi odbywa się nadal zgodnie z zasadami Programów hodowlanych dla tych ras.

 

Podsumowując: każdy posiadacz koniowatego w ciągu 3 miesięcy od dnia 9 stycznia 2023 r. jest zobowiązany:

  • uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny producenta = NUMER EWIDENCJI PRODUCENTÓW zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • zgłosić SIEDZIBĘ STADA = miejsce, w którym przebywają zwierzęta – zostanie nadany numer;
  • zgłosić koniowate, które przebywają w tej siedzibie stada wraz z danymi ich właścicieli.
  • Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć osobiście wniosek o nadanie NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW (EP): https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

 

Materiały informacyjne ARiMR:

Materiał informacyjny

Składanie zgłoszeń na podstawie ustawy AKTUALIZACJA 19.01.2023

Najczęściej zadawane pytania

Zasady dot. koniowatych – prezentacja

Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt