Kategoria: Bez kategorii

Statut PKWK

Dz.U.01.101.1103
2002.09.13 zm. Dz.U.02.137.1158

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych
(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK (więcej…)

Regulamin Pracy Rady PKWK

REGULAMIN PRACY RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
z dnia 12 lutego 2014 r.  

§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, działającej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1103, z późn. zm.).

§ 2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) Klub – oznacza Polski Klubu Wyścigów Konnych,
2) Prezes – oznacza Prezesa Klubu,
3) Rada – oznacza Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
4) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.),
5) Jednomyślnie – oznacza wynik głosowania bez głosu sprzeciwu.

§ 3.

1. Członkowie Rady ze swego grona wybierają Przewodniczącego Rady oraz dwóch jego Zastępców i jednocześnie wskazują kolejność, w jakiej zastępcy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub czasowego nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 4.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika.

2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Rada może powoływać komisje i zespoły składające się z członków Rady oraz zaproszonych ekspertów, specjalistów i doradców, jak również delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności. Powołane komisje i zespoły są organami pomocniczymi Rady. Koszty zleconych opracowań eksperckich oraz ewentualne koszty udziału ekspertów pokrywa Klub.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy albo
2) na wniosek:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) Prezesa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

5. Pierwsze posiedzenie Rady w danej kadencji zwołuje Prezes, na posiedzeniu tym dokonuje się wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców.

6. W zastępstwie Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

§ 6.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. W porządku obrad mogą znaleźć się tylko te tematy, o których członkowie Rady zostali poinformowani zgodnie z ust. 1 oraz inne zagadnienia zgłoszone na posiedzeniu Rady, w trakcie przyjmowania porządku obrad, wobec których większość członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu. Nie dotyczy to spraw personalnych, których włączenie do porządku obrad w terminie innym, niż podany w ust. 1, wymaga jednomyślności członków Rady.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić termin lub odwołać posiedzenie Rady, uzgadniając to z co najmniej połową członków Rady, natychmiast zawiadamiając o tym wszystkich członków Rady.

§ 8.

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach, z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady.

§ 9.

Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 7 dni, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant.

2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 4 lat.

3. Członkowie Rady mogą wnosić uwagi i sprostowania do protokołu.

4. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady.

5. Po przyjęciu przez Radę protokołu jest on umieszczany na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

§ 11.

Uchwała Rady ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.

§ 12.

Koszty działalności Rady pokrywa Klub w ramach rocznych planów finansowych

§ 13.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady.

Uzgadniający
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PSB

REGULAMIN PROWADZENIA KSIĘGI I ZASADY WPISU KONI
DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).

Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę:

Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book).

§ 1

 1. Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od rodziców wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez ISBC.
 2. Wynikiem jakiejkolwiek zmiany (modyfikacji) odziedziczonego przez konia pełnej krwi angielskiej genomu, dokonanej przed jego rejestracją lub już po zarejestrowaniu, zarówno podczas zapłodnienia, ciąży jak również w okresie jego całego życia, będzie utrata statusu konia pełnej krwi angielskiej

§ 2

a) Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się źrebięta urodzone na terenie Państwa Polskiego pod warunkiem, że:

 1. koń został zgłoszony do Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przez właściciela klaczy (matki) w chwili urodzenia źrebięcia – na druku stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym się urodził, do zgłoszenia musi być załączony opis graficzny źrebaka sporządzony przez lekarza weterynarii w momencie pobierania materiału biologicznego do testu DNA oraz wszczepienia transpondera (czipa);
 2. w roku poprzedzającym urodzenie źrebięcia zostało zgłoszone przez właściciela klaczy (matki) stanowienie ogierem, który uzyskał zezwolenie na krycie wydane przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej – zezwolenie dotyczy ogierów stanowiących w Polsce. Oryginał świadectwa stanowienia (odcinek A) musi być załączony do zgłoszenia.
 3. źrebię musi mieć przeprowadzone badanie DNA wykonane przez laboratorium autoryzowane przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadzącego księgę. Materiał biologiczny do badań winien być pobrany przed odsadzeniem źrebięcia od klaczy (matki) a lek. weterynarii pobierający ten materiał sporządza opis graficzny źrebięcia;
 4. nazwy źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się nazwa matki i muszą być zatwierdzone przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed pobraniem materiału biologicznego do testu DNA.

b) Redakcja może nie zaakceptować nazw, które:

 1. zawierają więcej niż 18 znaków graficznych,
 2. są nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba, że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób, ich spadkobierców, firm itp.),
 3. są nazwami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,
 4. są oznaczone numerycznie jak też wyrażone inaczej niż przy pomocy liter,
 5. mają dodane pojedyncze litery lub cyfry,
 6. mogą mieć znaczenie powszechnie uważane za niecenzuralne lub obraźliwe,
 7. w przypadku ogierów używanych w hodowli nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,
 8. w przypadku klaczy nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy,
 9. w przypadku innych koni nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż 5 lat od padnięcia lub 15 lat od daty urodzenia osobnika,
 10. znajdują się na międzynarodowym wykazie nazw zastrzeżonych.

§ 3

Koń sprowadzony z zagranicy może być wpisany do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej pod warunkiem, że:

 1. jest wpisany do księgi kraju, w którym się urodził, uznanej i zatwierdzonej przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC),
 2. do księgi zostało przysłane Świadectwo Exportowe z Księgi kraju, w którym koń był ostatnio zarejestrowany,
 3. został przedstawiony upoważnionemu przedstawicielowi księgi do identyfikacji i wykonano test DNA, nie później jednak, niż przed upływem trzech miesięcy od daty zgłoszenia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej,
 4. w przypadku klaczy źrebnych, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy dostarczyć następujące dokumenty:

a) świadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez księgę),
b) dokument stwierdzający wpis ogiera do właściwej księgi stadnej i jego rodowód do piątego pokolenia,
c) certyfikat badania DNA ogiera.

§4

Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej nie wpisuje się koni pochodzących z inseminacji, jak również nie dopuszcza się transplantacji zarodków.

§ 5

W przypadku sprzedaży konia za granicę Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawi dokumenty eksportowe, o ile:

 1. zostanie dostarczony dokument przewłaszczenia konia, zawierający nazwisko (nazwę) i dokładny adres nowego właściciela,
 2. koń przed opuszczeniem kraju został zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

§ 6

W przypadku klaczy źrebnyvh przybyłych do Polski do stanówki obowiązują dokumenty jak przy koniu importowanym, a zgłoszenie urodzenia źrebięcia musi być dokonane zgodnie z §2.

§ 7

Wszystkie konie urodzone na terenie Państwa Polskiego i zgłoszone do Księgi Stadnej muszą być zidentyfikowane przez przedstawiciela Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed:

a) wystawieniem paszportu lub

b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8

Za hodowcę konia uważa się osobę fizyczną lub prawną, która była właścicielem klaczy matki danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9

Z chwilą zmiany właściciela konia nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji Księgi Stadnej kopie dokumentów przewłaszczenia konia.

§ 10

Właściciele koni są zobowiązani do składania w Redakcji Księgi Stadnej informacji o padnięciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11

Na wniosek właściciela Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawia następujące dokumenty:
a) rodowód konia do piątego pokolenia,
b) zaświadczenie o wpisie konia do Księgi,
c) paszport,
d) exportowe świadectwo wpisu.

§ 12

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, zatwierdzaniem i rejestracją imion, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PASB

REGULAMIN PROWADZENIA KSIĘGI I ZASADY WPISU KONI

DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI (PASB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz.921 z późn. zm.) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).

Dla koni czystej krwi arabskiej prowadzi się księgę:
Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi – w międzynarodowym skrócie PASB (Polish Arabian Stud Book)

§ 1

Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od rodziców wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez Światową Organizację Konia Arabskiego – World Arabian Horse Organization (w skrócie WAHO).

§ 2

Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje się konie pochodzące ze sztucznego unasienniania, o ile spełnią warunki określone w Regulaminie – Załącznik nr 2 oraz konie pochodzące z przeniesienia zarodka, o ile spełnią warunki określone w Regulaminie – Załącznik nr 3.

§ 3

1. Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wpisuje się źrebięta urodzone na terenie Państwa Polskiego pod warunkiem, że:

1) koń został zgłoszony do Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi przez właściciela klaczy (matki) w chwili urodzenia źrebięcia – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym się urodził. Do zgłoszenia musi być załączony opis graficzny źrebięcia sporządzony przez upoważnionego lekarza weterynarii w momencie pobierania materiału biologicznego do badań DNA oraz wszczepiania transpondera (czipa);

2) w roku poprzedzającym urodzenie źrebięcia zostało zgłoszone przez właściciela klaczy (matki) stanowienie ogierem, który uprzednio uzyskał zezwolenie na krycie wydane na dany rok przez Polską Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi – zezwolenie dotyczy ogierów stanowiących w Polsce. Oryginał świadectwa stanowienia lub raport z unasienniania musi być załączony do zgłoszenia;

3) źrebię musi mieć przeprowadzone badanie DNA, wykonane przez laboratorium autoryzowane przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadzącego Księgę. Materiał biologiczny do badań winien być pobrany przed odsadzeniem źrebięcia od klaczy (matki) a lekarz weterynarii pobierający ten materiał sporządza opis graficzny źrebięcia;

4) nazwy źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się nazwa matki i muszą być zatwierdzone przez Polską Księgę Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi przed pobraniem materiału biologicznego do badań DNA.

2. Redakcja PASB może nie zaakceptować nazw, które:

1) zawierają więcej niż 18 znaków graficznych,

2) są nazwiskami osób publicznych (chyba, że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób lub ich spadkobierców),

3) są nazwami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,

4) są oznaczone numerycznie, jak też wyrażone inaczej, niż przy pomocy liter,

5) mogą mieć znaczenie powszechnie uważane za niecenzuralne lub obraźliwe,

6) w przypadku ogierów używanych w hodowli nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,

7) w przypadku klaczy nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy,

8) w przypadku innych koni nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż 5 lat od padnięcia lub 20 lat od daty urodzenia osobnika.

§ 4

Koń sprowadzony z zagranicy może być wpisany do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi pod warunkiem, że:

1) jest wpisany do księgi kraju, w którym się urodził, uznanej i zatwierdzonej przez Światową Organizację Konia Arabskiego (WAHO);

2) został przedstawiony upoważnionemu przedstawicielowi Księgi do identyfikacji i wykonano test DNA, nie później jednak, niż przed upływem trzech miesięcy od daty zgłoszenia konia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi;

3) do Księgi zostały przesłane z księgi kraju, w którym koń ostatnio był zarejestrowany, niżej wymienione dokumenty:
a) świadectwo wpisu do Księgi Stadnej kraju pochodzenia,
b) świadectwo eksportowe,
c) certyfikat badania DNA;
w przypadku klaczy źrebnych, dodatkowo:
d) świadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez Księgę),
e) dokument stwierdzający wpis ogiera do właściwej księgi stadnej i jego rodowód do piątego pokolenia,
f) certyfikat badania DNA ogiera.

§ 5

W przypadku sprzedaży konia za granicę Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wystawi dokumenty eksportowe, o ile:

1) zostanie dostarczony dokument przewłaszczenia konia, zawierający nazwisko (nazwę) i dokładny adres nowego właściciela,
2) koń przed opuszczeniem kraju został zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi.

§ 6

W przypadku klaczy źrebnych przybyłych do Polski do stanówki obowiązują dokumenty, jak przy koniu importowanym a zgłoszenie urodzenia źrebięcia musi być dokonane zgodnie z ust.1 §3.

§ 7

Wszystkie konie urodzone na terenie Państwa Polskiego i zgłoszone do Księgi Stadnej muszą być zidentyfikowane przez przedstawiciela Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi przed:
a) wystawieniem paszportu lub
b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8

Za hodowcę konia uważa się osobę fizyczną lub prawną, która była właścicielem klaczy matki danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9

Z chwilą zmiany właściciela konia nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji Księgi Stadnej kopie dokumentów przewłaszczenia konia.

§ 10

Właściciele koni są zobowiązani do składania w Redakcji Księgi Stadnej informacji o padnięciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11

Na wniosek właściciela Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi wystawia następujące dokumenty:
a) rodowód konia do piątego pokolenia,
b) zaświadczenie o wpisie konia do Księgi,
c) paszport,
d) eksportowe świadectwo wpisu.

§ 12

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, zatwierdzaniem i rejestracją imion, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 24 czerwca 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Martyna SOMMER.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Poradnik hodowcy, właściciela, trenera i jeźdźca: Co, kiedy i za ile?

HODOWCA – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1. Zgłoszenie pokrycia klaczy matki (kariera hodowlana klaczy)

Do końca roku, w którym nastąpiło pokrycie

20 zł

2. Zatwierdzenie nazwy źrebięcia (ogierka, klaczki)

Przed pobraniem krwi do badań DNA

Brak

3. Wezwanie uprawnionego lekarza weterynarii, który pobierze krew do badań, wszczepi transponder i opisze źrebię

Przed odsadzeniem źrebięcia od matki

Brak

4. Zgłoszenie źrebięcia (ogierka, klaczki)

Do końca roku, w którym nastąpiło urodzenie

50 zł

WŁAŚCICIEL – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1. Zgłoszenie konia do wyścigów w danym roku

31 stycznia

100 zł / koń

2. Zgłoszenie koni do wyścigów w danym roku po dniu 31 stycznia (aby mógł biegać gonitwy krajowe)

10000 zł / koń

3. Rejestracja barw wyścigowych (nowych)

Razem ze zgłoszeniem konia

100 zł

4. Rejestracja barw wyścigowych (przedłużenie)

Razem ze zgłoszeniem konia

70 zł

5. Zgłoszenie zmiany trenera / właściciela konia

Niezwłocznie

Brak

6. Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

7. Zmiana własności konia w Księgach Stadnych

7 dni

60 zł

8. Zgłoszenie eksportu konia do Ksiąg Stadnych

30 dni

250 zł

9. Wpis do Ksiąg Stadnych ogierów i klaczy importowanych z krajów UE

30 dni

50 zł

10. Wpis do Ksiąg Stadnych ogierów importowanych z krajów spoza UE

30 dni

150 zł

11. Wpis do Ksiąg Stadnych klaczy importowanych z krajów spoza UE

Brak

100 zł

TRENER – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1.

Złożenie wniosku o udzielenie licencji

31 stycznia

300 zł

2.

Start konia w innym państwie – RCN

Przed wyjazdem na gonitwę

40 zł

3.

Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

JEŹDZIEC / POWOŻĄCY – CO, KIEDY, ZA ILE?

Działanie/czynność Termin Opłata
1.

Badania potwierdzające brak przeciwskazań do udziału w gonitwach

Przed złożeniem wniosku o udzielenie licencji

W zależności od placówki medycyny sportowej

2.

Złożenie wniosku o udzielenie licencji

Przed pierwszym zapisem

100 zł

3.

Wpłata kary pieniężnej orzeczonej przez Komisję Techniczną

14 dni od dnia otrzymania orzeczenia

W zależności od orzeczenia Komisji Technicznej

Czempionat młodych jeźdźców

czempiotan

CZEMPIONAT MŁODYCH JEŹDŹCÓW W SEZONIE 2015
 

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że objął patronat nad gonitwami uczniowskimi, które rozgrywane będą w sezonie 2015 na Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec pod nazwą Czempionat Młodych Jeźdźców. Gonitwy Czempionatu Młodych Jeźdźców odbędą się także na torach we Wrocławiu (jedna gonitwa) oraz w Sopocie (jedna gonitwa). Polski Klub Wyścigów Konnych będzie fundatorem nagród honorowych dla właściciela, trenera i jeźdźca zwycięskiego konia oraz nagród rzeczowych dla wszystkich uczniów dosiadających koni w ww. gonitwach.

Zwycięzca Czempionatu Młodych Jeźdźców wyłoniony zostanie w oparciu o klasyfikację punktową zgodnie z postanowieniami Regulaminu Czempionatu Młodych Jeźdźców.

Miło nam również poinformować, że nagrodą dla zwycięzcy Czempionatu Młodych Jeźdźców będzie roczne stypendium w ramach programu „Stypendium na Medal” ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu, w kwocie 1500 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku (łącznie: 18 000 zł). Regulamin programu „Stypendium na medal”.

Polski Klub Wyścigów Konnych wyraża gorące podziękowania Panu Bartoszowi Mieleckiemu, Prezesowi Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń oraz Panu Sylwestrowi Puczenowi, Rzecznikowi Prasowemu Toru Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec za zaangażowanie i wsparcie inicjatywy mającej na celu wspieranie młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promowania młodych, utalentowanych jeźdźców poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację podczas rozgrywanych gonitw.

O nas

Polski Klub Wyścigów Konnych powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje Ustawa o wyścigach konnych i statut. Klub jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Nadzór nad jego działalnością pełni minister właściwy do spraw rolnictwa, który powołuje Prezesa Klubu i Radę Klubu.

Polski Klub Wyścigów Konnych: ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych, działa na rzecz doskonalenia hodowli koni, udziela zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz wydaje licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia.

Informacje dotyczące organizacji wyścigów konnych oraz funkcjonowania i działalności Klubu przedstawione są w Biuletynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Informacje o pracownikach PKWK

 

Agnieszka Marczak – Prezes

Powołana na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 5 grudnia 2014 roku.

Wydział Organizacyjny:

Tomasz Kwiatkowski – Główny Specjalista ds. Organizacyjnych

Z wyścigami związany od 1967 roku, odznaczany za zasługi dla PTWK, współorganizator działań społecznych w sprawie uczciwości przeprowadzania gonitw, pełnomocnik procesowy w sprawach związanych z wyścigami, twórca ustawowego zakazu sprzedaży toru służewieckiego.

W PKWK od grudnia 2014 r. Zajmuje się m.in.:

 • nadzorem nad wykonywaniem przez Dzierżawcę postanowień umowy dzierżawy,
 • nadzorem nad przestrzeganiem przez organizatorów wyścigów konnych Ustawy o wyścigach konnych i regulaminu wyścigów konnych,
 • nadzorem nad orzecznictwem komisji technicznych i komisji odwoławczej,
 • inicjowaniem i przygotowywaniem rozwiązań prawnych dotyczących wyścigów konnych.

Joanna Majewska – Starszy Specjalista ds. Organizacyjnych

Właścicielka koni wyścigowych, członek Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej. W latach 2010-2014 sędzia u wagi na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec.

W PKWK od 1 lutego 2015 roku. Zajmuje się sprawami związanymi z organizacją szkoleń dla środowiska wyścigowego, jak również promocją wyścigów konnych oraz współpracą międzynarodową.

Dominika Gołaszewska – asystentka – sekretarka

W Klubie od listopada 2001 roku. Zajmuje się m.in. sprawami związanymi z:

 • prowadzeniem sekretariatu i kasy PKWK,
 • prowadzeniem rejestru uprawnień i licencji sędziowskich,
 • obsługą biurowo – techniczną Rady PKWK,
 • zaopatrzeniem biura.

Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych:

Jacek Terpiłowski – Główny Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych

Od lat związany z wyścigami i hodowlą. Problematyce tej poświęcił pracę magisterską i dysertację doktorską – obie nagrodzone. Jest Autorem wielu cenionych opracowań i artykułów a w roku 1985 opublikował pod tytułem „Quality of German Pattern Races” w „The European Racehorse” (jako jedyny Polak, oprócz Bobińskiego, piszący kiedykolwiek dla tego czasopisma) analizę siły pól w najważniejszych gonitwach niemieckich. Autor wydanej w roku 1994 dwutomowej pracy „Italian Produce Records 1958–1992”, która zebrała wyjątkowe recenzje w wyścigowej prasie światowej (Sporting Life, Racing Post, Blood-Horse, Sport-Welt etc., etc.), w tym autorstwa Tony Morrisa. W latach 1982 – 1985 kierował drugą co do wielkości stadniną pełnej krwi w ówczesnych Niemczech Zachodnich Gestüt Mönchhof, w której ogierem czołowym był champion reproduktorów Dschingis Khan.

W PKWK od maja 2015 r. Prowadzi sprawy dotyczące wag noszonych przez konie w gonitwach (handikap).

Jakub Kasprzak – Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Z wyścigami związany od 1998 roku. Do 2014 zatrudniony jako Główny Specjalista Działu Techniczno – Selekcyjnego na WTWK-Partynice. Od 2002 roku sędzia wyścigowy. W latach 2004-2010 brał udział w kursach sędziowskich organizowanych przez Cheval Français.

W PKWK od maja 2014 roku, gdzie odpowiedzialny jest za:

 • rejestrację barw wyścigowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń koni,
 • prowadzenie spraw dotyczących uprawnień, licencji i zezwoleń dla jeźdźców, trenerów i kierowników stajni,
 • prowadzenie ewidencji zwycięstw oraz kar dla trenerów i jeźdźców,
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
 • opracowywanie biuletynów wyścigowych,
 • rejestrację i opracowywanie karier wyścigowych, prowadzenie statystyk koni,
 • opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami wyścigów konnych na świecie,
 • przegrupowywanie koni,
 • aktualizację stanu koni,
 • współpracę z organizatorami wyścigów konnych,
 • opiniowanie planów wyścigowych poszczególnych organizatorów,
 • monitoring realizacji planów wyścigowych,
 • współpracę z instytucjami naukowymi,
 • podejmowanie działań w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki jeździeckiej.

Maciej Kacprzyk – Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych

Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach w SGGW. Z wyścigami związany od 2010 r. Pracuje jako jeździec i aspirant trenerski w stajni Andrzeja Walickiego. Wcześniej uprawiał sportowe rajdy konne. Mistrz Polski w tej konkurencji jeździeckiej z 2010 r.

W PKWK od kwietnia 2015 r. Oprócz obowiązków w Wydziale Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, zajmuje się stroną internetową Klubu.

Krzysztof Wolski – absolwent SGGW w Warszawie. Wieloletni sędzia wyścigowy, sędzia handikaper, ceniony za swoją rzetelność, opanowanie i dokładność zarówno w Polsce jak i na świecie.

Od lat 80-tych pracownik TWK – Służewiec w Dziale Selekcji. Z początkiem lat 90-tych mianowany na stanowisko sędziego handikapera. Pracownik PKWK od 2002 roku.

Redakcja Ksiąg Stadnych PSB i PASB:

Krystyna Karaszewska – Szefowa Redakcji Ksiąg Stadnych

W PKWK od lutego 2002 roku. Redaktor Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi, zajmuje się wszystkim, co dotyczy wpisu koni tych ras do ksiąg, zarówno urodzonych w Polsce, jak i importowanych, m.in.:

 • rejestracją,
 • dokumentami exportowymi,
 • identyfikacją oraz wystawianiem paszportów,
 • współpracą z Redakcjami Ksiąg uznanych oraz Międzynarodowymi Organizacjami zrzeszającymi uznane księgi.

Kinga Rosłon – specjalista w Redakcji Ksiąg Stadnych

W PKWK od lutego 2002 roku. Uczestniczy we wszystkich pracach związanych z wpisem koni ras pełnej krwi angielskiej i arabskich czystej krwi, wystawianiem paszportów, dokumentami exportowymi, zmianami właścicieli i zatwierdzaniem nazw koni.

Joanna Krawczyk – Absolwentka Wydziału Zootechniki w SGGW. Od 2002 pracowała przy organizowaniu aukcji koni czystej krwi Pride of Poland oraz Polskiego Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej w Janowie Podlaskim. Ponadto zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, weterynarii i leśnictwa.

W PKWK od czerwca 2015 roku. Do jej obowiązków należy rejestracja karier hodowlanych klaczy pełnej i czystej krwi, wpis przychówku urodzonego w danym roku, identyfikacja koni i wydawanie dokumentów eksportowych, współpraca ze Światową Organizacją Konia Arabskiego (WAHO), Europejską Organizacją Konia Arabskiego (ECAHO), Międzynarodową Federacją Władz Wyścigowych Koni Arabskich (IFAHR), Międzynarodową Komisją Ksiąg Stadnych (ISBC) oraz współpraca z redakcjami ksiąg stadnych ras xx i oo na całym świecie.

Pozostali pracownicy

Dobrochna Podkowińska – Główna Księgowa

Monika Bury – Księgowa

W PKWK od kwietnia 2015 roku. Zajmuje się sprawami księgowo – kadrowymi.

Bogdan Gajos – Audytor Wewnętrzny

W PKWK od 2001 roku

Elżbieta Wojtaś – pracownik gospodarczy.

Codziennie dba o czystość i porządek w biurze.

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id=”2031″ title=”Formularz 1″]

Regulamin nadawania uprawnień

Załącznik do zarządzenia nr 3/2001
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Regulamin nadawania uprawnień
do trenowania koni oraz dosiadania (powożenia) koni


 1. Uprawnienia do trenowania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
  1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
  2. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do trenowania koni.
 2. Uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadaje się osobie pełnoletniej:
  1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
  2. której stan zdrowia, stwierdzony zaświadczeniem lekarskim, pozwala na dosiadanie (powożenie) koni w gonitwach,
  3. która posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzone przez komisję powołaną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  4. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów konnych.
 3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 4, oraz warunki odpłatności za dane szkolenie publikowane są w biuletynie wyścigowym.
 4. Uprawnienia do trenowania koni oraz do dosiadania (powożenia) koni nadaje się na wniosek zainteresowanej osoby.
 5. Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust 5 dołącza się zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 1 pkt. 2.
 7. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania (powożenia) koni powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust 2 pkt. 1.
 8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 dołącza się:
  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust 2 pkt. 2,
  2. wydany przez komisję, o której mowa w ust 2 pkt. 3, dokument potwierdzający posiadanie praktycznych umiejętności dosiadania {powożenia) koni,
  3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 2 pkt. 4.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej