Regulamin nadawania uprawnień – trenowanie, dosiadanie, powożenie koni

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2015 pobierz PDF
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ
DO TRENOWANIA KONI GALOPEM ALBO KŁUSEM,
DOSIADANIA KONI ORAZ DO POWOŻENIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni w zakresie gonitw przeprowadzanych galopem albo kłusem oraz do dosiadania i powożenia koni nadaje się osobie, wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

2. Uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem nadaje się osobie pełnoletniej:
1) która ukończyła specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”,
2) która złożyła wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1,
3) która do wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem dołączyła zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w pkt 1.

3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz warunki odpłatności za dane szkolenie są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

4. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności dosiadania koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Uprawnienia do powożenia koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności powożenia koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

7. Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i w ust. 6 pkt 2 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

9. Osobie, która nabyła uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem, do dosiadania koni, do powożenia koni, za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK

Agnieszka Marczak

Statut PKWK

Dz.U.01.101.1103
2002.09.13 zm. Dz.U.02.137.1158

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych
(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Continue reading Statut PKWK

Regulamin Pracy Rady PKWK

REGULAMIN PRACY RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

przyjęty 29 czerwca 2021 r.  

§1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, działającej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1354) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1103, z późn. zm.).

§2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1) Klub – oznacza Polski Klubu Wyścigów Konnych,
2) Prezes – oznacza Prezesa Klubu,
3) Rada – oznacza Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
4) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych,
5) Jednomyślnie – oznacza wynik głosowania bez głosu sprzeciwu.

§3.

 1. Członkowie Rady ze swego grona wybierają Przewodniczącego Rady oraz dwóch jego Zastępców i jednocześnie wskazują kolejność, w jakiej zastępcy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub czasowego nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§4.

 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika.
 2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Rada może powoływać komisje i zespoły składające się z członków Rady oraz zaproszonych ekspertów, specjalistów i doradców, jak również delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności. Powołane komisje i zespoły są organami pomocniczymi Rady. Koszty zleconych opracowań eksperckich oraz ewentualne koszty udziału ekspertów pokrywa Klub.

§5.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust.4.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy albo
2) na wniosek:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) Prezesa.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie wterminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Pierwsze posiedzenie Rady w danej kadencji zwołuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu tym dokonuje się wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców.
6. W zastępstwie Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

§6.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§7.

 1. Posiedzenia Rady są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 2. W porządku obrad mogą znaleźć się tylko te tematy, o których członkowie Rady zostali poinformowani zgodnie z ust. 1 oraz inne zagadnienia zgłoszone na posiedzeniu Rady, w trakcie przyjmowania porządku obrad, wobec których większość członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu. Nie dotyczy to spraw personalnych, których włączenie do porządku obrad w terminie innym, niż podany w ust. 1, wymaga jednomyślności członków Rady.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić termin lub odwołać posiedzenie Rady, uzgadniając to z co najmniej połową członków Rady, natychmiast zawiadamiając o tym wszystkich członków Rady.
 4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w systemie zdalnym lub hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), przy użyciu komunikatorów internetowych zapewniających potwierdzenie tożsamości osób biorących udział w posiedzeniu Rady.

§8.

 1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach lub jawne w sprawach personalnych, z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady.
 4. W przypadku uchwały wnioskującej o powołanie sędziów na dany sezon wyścigowy, obowiązuje procedura określona w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

§9.

Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady.

§10.

 1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 14 dni roboczych, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności: miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant.
 2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 1 roku.
 3. Członkowie Rady mogą wnosić uwagi i sprostowania do protokołu.
 4. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady.
 5. Po przyjęciu przez Radę protokołu, jest on publikowany na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

§11.

Uchwała Rady ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.

§12.

Koszty działalności Rady pokrywa Klub w ramach rocznych planów finansowych

§13.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady.

Uzgadniający Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Załącznik do Regulaminu Pracy Rady PKWK

Procedura podejmowania uchwały rekomendującej powołanie sędziów wyścigowych:

 1. Osoby posiadające ważną licencję na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zobowiązane są złożyć ankietę sędziowską w terminie, który został określony w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej https://www.pkwk.pl/ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed terminem na złożenie ankiet sędziowskich.
 2. Obowiązujący wzór ankiety sędziowskiej jest ogólnodostępny i można pobrać w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.pkwk.pl/ w zakładce Wyścigi – formularze. Zakres ankiety obejmuje dane osobowe kandydata na sędziego wyścigowego, informacje o posiadanych uprawnieniach wraz ze wskazaniem dat ich uzyskania oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
 3. Członkowie Rady PKWK mają następnie 7 dni liczonych od dnia otrzymania ankiety na zadanie ewentualnych dodatkowych pytań do kandydatów. Pytania będą zadawane za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość lub osobiście, kolegialnie przez wszystkich członków Rady PKWK albo przez jednego z członków Rady PKWK, po wewnętrznym ustaleniu w ramach Rady PKWK zakresu i treści dodatkowych pytań do kandydata.
 4. Przed posiedzeniem Rady zostanie przygotowane zestawienie odpowiedzi na pytania udzielonych w ramach złożonych ankiet sędziowskich wraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych odpowiedzi udzielonych w trybie wskazanym w punkcie 3 powyżej.
 5. Na posiedzeniu Rady podjęta zostanie uchwała o rekomendacji poszczególnych osób na pełnienie funkcji sędziego.
 6. W przypadku osób ubiegających się o pełnienie funkcji sędziego w trakcie sezonu, stosowana będzie analogiczna procedura.
 7. Osoby, których kandydatury zostały przegłosowane przez Radę negatywnie, mogą w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez Radę PKWK, złożyć do niej na piśmie uzasadniony wniosek o ponowne rozpatrzenie i przegłosowanie ich kandydatury. Wniosek o ponowne rozpatrzenie kandydatury zostanie rozpoznany na najbliższym posiedzeniu Rady, po zapoznaniu się Członków Rady PKWK z treścią wniosku, jednak nie później niż w ciągu kolejnych 30 dni od daty jego wpływu do Rady.

 

Uzgadniający
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin prowadzenia PSB

REGULAMIN PROWADZENIA

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).
Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę: Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book), uznaną przez International Stud Book Committee (ISBC – Międzynarodowa Komisja Ksiąg Stadnych) oraz będącą członkiem European and African Stud Book Committee (EASBC – Europejskiej i Afrykańskiej Komisji Ksiąg Stadnych).
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej jest sygnatariuszem stosownych paragrafów zawartych w International Agreement on Breeding, Racing and Wagering (IABRW – Międzynarodowe Porozumienie dot. Hodowli, Wyścigów i Zakładów Wzajemnych) dotyczących kwestii hodowlanych: 3B, 3C, 3D, 4, 12, 13, 14 i 15.
Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej wykazuje pełną zgodność z wymogami zawartymi w Requirements and Guidelines for Gaining and Maintaining Approval as a Thoroughbred Stud Book (Wymogi i wskazania dotyczące uzyskania i utrzymania statusu uznanej księgi pełnej krwi angielskiej).

 §1

Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli uczestniczących w programie hodowlanym koni pełnej krwi angielskiej:

 1. Prawo do:

a) korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt hodowlanych,
b) wpisywania potomstwa tych zwierząt do księgi stadnej zgodnie z regulaminem tej księgi,
c) posiadania prawa własności swoich zwierząt,
d) równego traktowania w odniesieniu do sposobu realizacji programu hodowlanego.

 1. Obowiązki:

a) stosowanie się do programu hodowlanego i regulaminu księgi stadnej,
b) prowadzenie skrupulatnej dokumentacji hodowlanej,
c) zgłaszania kariery hodowlanej klaczy na odpowiednim formularzu (pokrycie, wynik stanówki, zgłoszenie urodzenia źrebięcia),
d) zgłaszanie padnięć, uboju z konieczności, kastracji,
e) zgłaszanie zmian właścicielskich,
f) terminowe uiszczanie stosownych opłat związanych z czynnościami księgi stadnej.

§2

Prawa i obowiązki księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej:

 1. Prawo do:

a) odmowy przyjęcia niekompletnych lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów,
b) odmowy przyjęcia dokumentów bez opłaty za związane z tym czynności księgi stadnej,
c) odmowy przyjęcia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
d) odmowy przyjęcia imienia.

 1. Obowiązki:

a) informowanie o brakach w dokumentacji,
b) wystawianie stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie.

§ 3

Rozstrzyganie sporów między hodowcami i właścicielami a księgą stadną.

W przypadku sporu powstałego pomiędzy hodowcą lub właścicielem a księgą stadną koni pełnej krwi angielskiej hodowca lub właściciel może odwołać się od otrzymanej decyzji pisemnie w ciągu 30 dni od powstania sporu do Prezesa PKWK.

§4

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

 

Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PASB

REGULAMIN PROWADZENIA

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI (PASB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz.921 z późn. zm.) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).

Dla koni czystej krwi arabskiej prowadzi się księgę: Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi – w międzynarodowym skrócie PASB (Polish Arabian Stud Book), uznaną przez Światową Organizację Konia Arabskiego – World Arabian Horse Organization (w skrócie WAHO).

§ 1

Prawa i obowiązki hodowców i właścicieli uczestniczących w programie hodowlanym koni arabskich czystej krwi:

1. Prawo do:

a) korzystania ze swobody w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt hodowlanych,
b) wpisywania potomstwa tych zwierząt do księgi stadnej zgodnie z regulaminem tej księgi,
c) posiadania prawa własności swoich zwierząt,
d) równego traktowania w odniesieniu do sposobu realizacji programu hodowlanego.

2. Obowiązki:

a) stosowanie się do programu hodowlanego i regulaminu księgi stadnej,
b) prowadzenie skrupulatnej dokumentacji hodowlanej,
c) zgłaszania kariery hodowlanej klaczy na odpowiednim formularzu (pokrycie, wynik stanówki, zgłoszenie urodzenia źrebięcia),
d) zgłaszanie padnięć, uboju z konieczności, kastracji,
e) zgłaszanie zmian właścicielskich,
f) terminowe uiszczanie stosownych opłat związanych z czynnościami księgi stadnej.

§ 2

Prawa i obowiązki księgi stadnej koni arabskich czystej krwi:

 1. Prawo do:

a) odmowy przyjęcia niekompletnych lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów,
b) odmowy przyjęcia dokumentów bez opłaty za związane z tym czynności księgi stadnej,
c) odmowy przyjęcia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,
d) odmowy przyjęcia imienia.

 1. Obowiązki:

a) informowanie o brakach w dokumentacji,
b) wystawianie stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie.

§ 3

Rozstrzyganie sporów między hodowcami i właścicielami a księgą stadną.

W przypadku sporu powstałego pomiędzy hodowcą lub właścicielem a księgą stadną koni czystej krwi arabskiej hodowca lub właściciel może odwołać się od otrzymanej decyzji pisemnie w ciągu 30 dni od powstania sporu do Prezesa PKWK.

§ 4

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

Komunikat nr 21

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że w związku z przyjęciem Polski w poczet członków Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych w dniu 23 sierpnia 2015 r. na Torze Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec rozegrana zostanie kolejna gonitwa z cyklu HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR, wchodząca w skład HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival.

Ta wyjątkowa gonitwa będzie miała międzynarodową obsadę, bowiem dosiadający koni uczniowie będą reprezentantami dziesięciu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia dla propagowania wyścigów konnych świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, ufundował nagrodę dodatkową w łącznej wysokości 20.000 EUR.

Specyfiką tego typu sponsoringów jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania. Lista jeźdźców mających uczestniczyć w obu wyścigach będzie znana przed zapisami koni, natomiast samo losowanie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2015 r. na padoku podczas dnia wyścigowego. Losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak

Komunikat nr 20

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 31 maja 2015 roku, na Torze we Wrocławiu odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 7 sierpnia 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Weronika BLOCH.

z up. Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Tomasz Kwiatkowski

Nagroda Kozienic

VI gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK