Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PSB

REGULAMIN PROWADZENIA KSIĘGI I ZASADY WPISU KONI
DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).

Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę:

Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book).

§ 1

 1. Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od rodziców wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez ISBC.
 2. Wynikiem jakiejkolwiek zmiany (modyfikacji) odziedziczonego przez konia pełnej krwi angielskiej genomu, dokonanej przed jego rejestracją lub już po zarejestrowaniu, zarówno podczas zapłodnienia, ciąży jak również w okresie jego całego życia, będzie utrata statusu konia pełnej krwi angielskiej

§ 2

a) Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się źrebięta urodzone na terenie Państwa Polskiego pod warunkiem, że:

 1. koń został zgłoszony do Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przez właściciela klaczy (matki) w chwili urodzenia źrebięcia – na druku stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym się urodził, do zgłoszenia musi być załączony opis graficzny źrebaka sporządzony przez lekarza weterynarii w momencie pobierania materiału biologicznego do testu DNA oraz wszczepienia transpondera (czipa);
 2. w roku poprzedzającym urodzenie źrebięcia zostało zgłoszone przez właściciela klaczy (matki) stanowienie ogierem, który uzyskał zezwolenie na krycie wydane przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej – zezwolenie dotyczy ogierów stanowiących w Polsce. Oryginał świadectwa stanowienia (odcinek A) musi być załączony do zgłoszenia.
 3. źrebię musi mieć przeprowadzone badanie DNA wykonane przez laboratorium autoryzowane przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadzącego księgę. Materiał biologiczny do badań winien być pobrany przed odsadzeniem źrebięcia od klaczy (matki) a lek. weterynarii pobierający ten materiał sporządza opis graficzny źrebięcia;
 4. nazwy źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się nazwa matki i muszą być zatwierdzone przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed pobraniem materiału biologicznego do testu DNA.

b) Redakcja może nie zaakceptować nazw, które:

 1. zawierają więcej niż 18 znaków graficznych,
 2. są nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba, że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób, ich spadkobierców, firm itp.),
 3. są nazwami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,
 4. są oznaczone numerycznie jak też wyrażone inaczej niż przy pomocy liter,
 5. mają dodane pojedyncze litery lub cyfry,
 6. mogą mieć znaczenie powszechnie uważane za niecenzuralne lub obraźliwe,
 7. w przypadku ogierów używanych w hodowli nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,
 8. w przypadku klaczy nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy,
 9. w przypadku innych koni nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż 5 lat od padnięcia lub 15 lat od daty urodzenia osobnika,
 10. znajdują się na międzynarodowym wykazie nazw zastrzeżonych.

§ 3

Koń sprowadzony z zagranicy może być wpisany do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej pod warunkiem, że:

 1. jest wpisany do księgi kraju, w którym się urodził, uznanej i zatwierdzonej przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC),
 2. do księgi zostało przysłane Świadectwo Exportowe z Księgi kraju, w którym koń był ostatnio zarejestrowany,
 3. został przedstawiony upoważnionemu przedstawicielowi księgi do identyfikacji i wykonano test DNA, nie później jednak, niż przed upływem trzech miesięcy od daty zgłoszenia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej,
 4. w przypadku klaczy źrebnych, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy dostarczyć następujące dokumenty:

a) świadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez księgę),
b) dokument stwierdzający wpis ogiera do właściwej księgi stadnej i jego rodowód do piątego pokolenia,
c) certyfikat badania DNA ogiera.

§4

Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej nie wpisuje się koni pochodzących z inseminacji, jak również nie dopuszcza się transplantacji zarodków.

§ 5

W przypadku sprzedaży konia za granicę Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawi dokumenty eksportowe, o ile:

 1. zostanie dostarczony dokument przewłaszczenia konia, zawierający nazwisko (nazwę) i dokładny adres nowego właściciela,
 2. koń przed opuszczeniem kraju został zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

§ 6

W przypadku klaczy źrebnyvh przybyłych do Polski do stanówki obowiązują dokumenty jak przy koniu importowanym, a zgłoszenie urodzenia źrebięcia musi być dokonane zgodnie z §2.

§ 7

Wszystkie konie urodzone na terenie Państwa Polskiego i zgłoszone do Księgi Stadnej muszą być zidentyfikowane przez przedstawiciela Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed:

a) wystawieniem paszportu lub

b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8

Za hodowcę konia uważa się osobę fizyczną lub prawną, która była właścicielem klaczy matki danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9

Z chwilą zmiany właściciela konia nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji Księgi Stadnej kopie dokumentów przewłaszczenia konia.

§ 10

Właściciele koni są zobowiązani do składania w Redakcji Księgi Stadnej informacji o padnięciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11

Na wniosek właściciela Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawia następujące dokumenty:
a) rodowód konia do piątego pokolenia,
b) zaświadczenie o wpisie konia do Księgi,
c) paszport,
d) exportowe świadectwo wpisu.

§ 12

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, zatwierdzaniem i rejestracją imion, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

Komunikaty

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej