Opinia do projektu RWK z 31.07.2015 – przesłana do MRiRW w dn. 31.08.2015 r.

 • Home
 • Aktualności
 • Opinia do projektu RWK z 31.07.2015 – przesłana do MRiRW w dn. 31.08.2015 r.

Warszawa, 31 sierpnia 2015 roku

Opinia Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Po dokładnej analizie przedstawionego tekstu projektu, zgłaszam w załączniku szczegółowym szereg uwag redakcyjnych, których znaczenie jest porządkujące lub ujednolicające.

Natomiast oddzielnie zwrócić chciałam uwagę Pana Ministra na następujące kwestie natury ogólnej, ale zasadnicze:

 1. należałoby poważnie rozważyć, czy właściwe jest, aby delegacja ustawowa, zawarta w art. 10 ust. 2 ustawy o wyścigach konnych, odbiegała treścią od § 1 rozporządzenia?;
 2. proszę również o zwrócenie uwagi na dysonans pomiędzy rozwiązaniem ustawowym, zawartym w art. 26 ust. 6, odsyłającym do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zasadnością projektowanych rozdziałów 6 i 21 rozporządzenia;
 3. w związku z treścią dyrektywy Rady nr 90/428/EWG uważam, że poddany dokładnej analizie powinien zostać § 6 pkt 5 projektu, który może zostać zakwestionowany przez organ notyfikacyjny. Natomiast konstrukcja pkt 8 może budzić niepokój, że warunki – zupełnie nieokreślone – z lit. „b” i „c” stanowić mają dalsze ograniczenia ponad dopuszczone przez dyrektywę;
 4. niektóre terminy użyte w tekście, a w szczególności dla regulaminu kluczowe, powinny użyte być zawsze w tym samym znaczeniu. Tymczasem na przykład termin „warunek” występuje w § 7 ust. 1, 21, 22, 32 w zupełnie innych znaczeniach. Użycie przymiotnika „szczególne” wprowadza w § 22 zupełną dezorientację, sugerując istnienie „ogólnych”;
 5. § 22 projektu regulaminu budzi też zasadnicze zastrzeżenia z powodu rażącej sprzeczności z art. 20 ustawy o wyścigach konnych (dot. kłusaków §31);
 6. do obowiązków przewidzianych w rozdziale 5 należy wprowadzić ogólny przepis, zobowiązujący wszystkie grupy osób podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu do godnego zachowania przy wykonywaniu obowiązków, aby budziło zaufanie do odpowiedzialności i uczciwości uczestników wyścigów;
 7. ustawa o wyścigach konnych wprost formułuje podstawowy obowiązek Polskiego Klubu Wyścigów Konnych: „…ustalanie warunków rozgrywania gonitw i czuwanie nad ich przestrzeganiem…”. Obowiązek ten materializuje się w art. 20 ust. 1 i 2 oraz w art. 21 ustawy. Znajduje też swój dobitny wyraz w projekcie regulaminu w rozdziałach 7-10, które wszystkimi przewidzianymi w nich obowiązkami obciążają PKWK, co jest oczywiste, gdyż jest on organem władzy publicznej. W tej sytuacji zupełnie niezrozumiale jest rozwiązanie rozdziału 11, który oddaje sprawy zapisywania i wycofywania koni organizatorowi. Nie ma żadnego logicznego, logistycznego, ani prawnego argumentu, aby wbrew ustawie pozbawić Polski Klub Wyścigów Konnych podstawowego narzędzia realizacji zadania numer jeden, dla którego powołany został Klub, które zapisane zostało w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o wyścigach konnych.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej