Kategoria: Bez kategorii

Info o pracownikach

Tomasz Chalimoniuk – Prezes

Z dniem 8 września 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Wcześniej, od 30 listopada 2015 r., pełnił on obowiązki Prezesa PKWK.

Wydział Organizacyjny:

Agnieszka Iżewska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego. W PKWK od marca 2017 roku.

Dominika Gołaszewska – asystentka – sekretarka

W Klubie od listopada 2001 roku. Zajmuje się m.in. sprawami związanymi z:

 • prowadzeniem sekretariatu i kasy PKWK,
 • prowadzeniem rejestru uprawnień i licencji sędziowskich,
 • obsługą biurowo – techniczną Rady PKWK,
 • zaopatrzeniem biura.

Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych:

Jakub Kasprzak – Główny Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych

W PKWK od maja 2014 roku, gdzie odpowiedzialny jest za:

 • rejestrację barw wyścigowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń koni,
 • prowadzenie spraw dotyczących uprawnień, licencji i zezwoleń dla jeźdźców, trenerów i kierowników stajni,
 • prowadzenie ewidencji zwycięstw oraz kar dla trenerów i jeźdźców,
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
 • opracowywanie biuletynów wyścigowych,
 • rejestrację i opracowywanie karier wyścigowych, prowadzenie statystyk koni,
 • opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami wyścigów konnych na świecie,
 • przegrupowywanie koni,
 • aktualizację stanu koni,
 • współpracę z organizatorami wyścigów konnych,
 • opiniowanie planów wyścigowych poszczególnych organizatorów,
 • monitoring realizacji planów wyścigowych,
 • współpracę z instytucjami naukowymi,
 • podejmowanie działań w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki jeździeckiej.

Krzysztof Wolski – Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych – handikaper. W PKWK od 2002 roku.

Joanna Majewska – Specjalista ds. Hodowlanych i Wyścigowych. W PKWK od 1 lutego 2015 roku.

Redakcja Ksiąg Stadnych PSB i PASB:

Krystyna Karaszewska – Szefowa Redakcji Ksiąg Stadnych

W PKWK od lutego 2002 roku. Redaktor Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi, zajmuje się wszystkim, co dotyczy wpisu koni tych ras do ksiąg, zarówno urodzonych w Polsce, jak i importowanych, m.in.:

 • rejestracją,
 • dokumentami eksportowymi,
 • identyfikacją koni oraz wystawianiem paszportów,
 • współpracą z redakcjami ksiąg uznanych oraz międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi uznane księgi.

Kinga Rosłon – specjalista w Redakcji Ksiąg Stadnych

W PKWK od lutego 2002 roku. Uczestniczy we wszystkich pracach związanych z wpisem koni ras pełnej krwi angielskiej i arabskich czystej krwi, wystawianiem paszportów, dokumentami eksportowymi, zmianami właścicieli i zatwierdzaniem nazw koni.

Joanna Krawczyk

W PKWK od czerwca 2015 roku. Uczestniczy we wszystkich pracach związanych z wpisem koni ras pełnej krwi angielskiej i arabskich czystej krwi, wystawianiem paszportów, dokumentami eksportowymi, zmianami właścicieli i zatwierdzaniem nazw koni.

Pozostali pracownicy

Monika Bury – Główna Księgowa: zajmuje się sprawami księgowo – kadrowymi. W PKWK od kwietnia 2015 roku.

Barbara Naleszkiewicz – Audytor Wewnętrzny

Elżbieta Wojtaś – pracownik gospodarczy. Codziennie dba o czystość i porządek w biurze.

Biuletyn

Biuletyny w formie książkowej (których nakład się jeszcze nie wyczerpał) można nabyć w siedzibie Klubu lub pocztą (płatność z góry lub za zaliczeniem pocztowym).

CENNIK:

 • Biuletyn   nr 1     –  20 zł
 • Biuletyny od nr 2 –  5 zł
 • Zbiór przepisów –  20 zł (wyprzedany)*
*Do czasu wydania zaktualizowanego książkowego zbioru przepisów możliwe będzie jedynie pobranie wersji elektronicznej ostatniego wydania, dostępnej w archiwum biuletynów z 2008 roku. Aktualne przepisy wyścigowe znajdują się w dziale „Prawo wyścigowe”.

Koszty przesyłki* (list polecony), które należy doliczyć do ceny biuletynów:

 • 1 – 2 sztuki (do 350 g)  – 7 zł
 • 3 – 6 sztuk (350 g – 1 kg) – 12 zł
 • 7-13 sztuk (1 – 2 kg)   – 15 zł
*Koszty przesyłek priorytetowych, ważących powyżej 2 kg oraz pobraniowych ustalane są indywidualnie.

W zamówieniu oraz tytule przelewu należy podać numery i liczbę zamawianych biuletynów oraz dokładny adres, na który mają zostać wysłane.

Wpłaty z góry za zamówienie należy dokonać na konto PKWK:
nr:  05 1130 1017 0020 1235 1420 0001


Zamówienia oraz potwierdzenia wpłaty należy kierować:

 

 

Uchwały merytoryczne Rady IV Kadencji

Uchwały merytoryczne Rady PKWK IV Kadencji  

Z dnia 18 czerwca 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa spółki Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. o wycofanie z Ministerstwa Finansów projektu zmian w regulaminie zakładów wzajemnych oraz o przedstawianie Radzie do zaopiniowania regulaminu zakładów wzajemnych przed złożeniem do Ministerstwa Finansów planowanych zmian.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 (dwadzieścia trzy) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zobowiązanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia rozwiązań prawnych, zawartych w ustawie o grach hazardowych a dotyczących zakładów wzajemnych na wyścigi konne, do ustawy o wyścigach konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z wnioskiem o wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w zapisywaniu koni na fikcyjnych trenerów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję prawną w składzie: Stefan Czerwiński, Jerzy Budny, Michał Romanowski, Roman Mateusiak, Robert Świątek.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 31 lipca 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie głosować warunkowej uchwały o powołanie sędziów, tylko przegłosować uchwałę zwracającą się do Zarządu Totalizatora Sportowego o dofinansowanie wyścigów w Dąbrówce celem opłacenia sędziów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. z prośbą o dofinansowanie prac sędziów wyścigowych Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych w Buczkowie – Dąbrówce, w trakcie dnia wyścigowego 15 sierpnia br., w związku z faktem, iż do tego czasu nie jest możliwe przeprowadzenie przez Polski Klub Wyścigów Konnych egzaminu dla miejscowych sędziów wyścigowych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów postanawia, że decyzje personalne dotyczące Komisji Technicznej w Warszawie oraz Komisji Odwoławczej zostaną podjęte na następnym posiedzeniu, po wysłuchaniu wypowiedzi Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Przewodniczącego Komisji Technicznej na ten temat.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych potępia zachowanie jeźdźca Antona Turgaeva w gonitwie o Nagrodę Europejczyka, rozegranej w dniu 29 czerwca 2013 r., jako sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wyścigów konnych oraz naruszające dobry wizerunek wyścigów konnych w Polsce.
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uważa także, że decyzje podjęte przez Komisje: Techniczną i Odwoławczą w tym postępowaniu były zbyt liberalne. W związku z powyższym Rada PKWK wnioskuje do Prezesa PKWK o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przyjmuje przedstawione poprawki do Regulaminu Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 2 września 2009 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów Lecha Królikowskiego z wnioskiem o pilne przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie teraźniejszości i przyszłości zespołu torów na Służewcu, w związku z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wystąpienie do właściwych władz Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o udostępnienie aktualnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej celem uzgodnienia jego zapisów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Zgodnie z Art. 8 ust. 4 pkt. 3) ustawy o wyścigach konnych z 18 stycznia 2001 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie sędziego wyścigowego Adama Wiśniewskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Zgodnie z Art. 8 ust. 4 pkt. 3) ustawy o wyścigach konnych z 18 stycznia 2001 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie sędziego wyścigowego Jacka Łojka.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.

Z dnia 5 listopada 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Prezydium Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uwzględnienie głosu środowiska wyścigowego w sprawie zachowania cech i funkcji Kompleksu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego z 1937 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
z dnia 11 grudnia 2013 roku


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć zmieniony Regulamin Pracy Rady, zgodnie z przedstawionymi i przyjętymi do głosowania propozycjami i przesłać go do uzgodnienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (osoby) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2012, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowało 8 (osiem) osób,
Za negatywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowało 6 (sześć) osób.

Z dnia 21 stycznia 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przenieść na następne posiedzenie punkt dotyczący projektów planów gonitw, z rzetelnym przygotowaniem się podmiotów odpowiedzialnych ustawowo.

Za przyjęciem uchwały głosowały 24 (dwadzieścia cztery) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa PKWK o udostępnienie dokumentacji wyścigowej, niezbędnej do napisania książki na jubileusz polskich wyścigów konnych, zatytułowanej „75 lat wyścigów konnych na służewieckim torze w Warszawie”, której to książki zleceniodawcą jest Totalizator Sportowy.

Za przyjęciem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 13 (trzynaście) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.

Z dnia 12 lutego 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie składać wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju o odwołanie Pana Feliksa Klimczaka ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za złożeniem wniosku głosowało 11 (jedenaście) osób,
Przeciw złożeniu wniosku głosowało 13 (trzynaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady PKWK, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 12 marca 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Pana Andrzeja Wójtowicza.

Za odwołaniem głosowało 10 (dziesięć) osób,
Przeciw odwołaniu głosowało 9 (dziewięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera rozegranie gonitwy Oaks dla koni pełnej krwi angielskiej w sezonie 2014 i następnych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera zorganizowanie w roku 2014 dwóch gonitw dla koni półkrwi na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, w tym jednej gonitwy przeszkodowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwala, aby sędziowie kandydujący na poszczególne stanowiska wystąpili z wnioskiem do Rady o wnioskowanie o powołanie na poszczególne stanowiska sędziowskie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Panią Agnieszkę Marczak na stanowisko Przewodniczącej Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa PKWK z wnioskiem o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2014, zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 7 maja 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącą i Zastępców Przewodniczącej Rady PKWK do wykonania czynności niezbędnych do wyboru Prezesa PKWK w związku z upływem jego kadencji, przy czym treść zaproszenia należy ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej PKWK, na stronie MRiRW i w ogólnopolskiej gazecie a termin składania ofert kandydatów ustala się na 13 czerwca 2014 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Panią Monikę Słowik na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 25 czerwca 2014 roku

Po przedstawieniu przez Prezydium Rady listy kandydatów, którzy złożyli aplikacje, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zatwierdza listę 10 kandydatów do dalszego procedowania pod względem formalnym.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, aby wszyscy kandydaci, którzy złożyli aplikacje na stanowisko Prezesa PKWK, przeszli do dalszego etapu wyborów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala: Każdy członek Rady ma 4 głosy, wybiera 4 kandydatów. 4 kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów, przechodzi do II etapu wyborów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala: Do II tury przejdzie dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów oraz każdy następny z minimum 4 głosami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


W związku z pogorszeniem warunków pracy komisji technicznej na torze wyścigów konnych w Warszawie, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przypomina, że zgodnie z §79 regulaminu wyścigów konnych organizator wyścigów konnych powinien zapewnić wyodrębnione pomieszczenie lub miejsce do pracy komisji technicznej, przy czym na to pomieszczenie lub miejsce musi być zgoda komisji technicznej. Bez takiej zgody komisja techniczna ma prawo odmówić wykonywania czynności związanych z wyścigami, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześć) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o publikowanie na bieżąco na stronie internetowej www.pkwk.pl wyników gonitw rozgrywanych na torach wyścigowych w Polsce oraz statystyk dotyczących wyścigów i hodowli (jeźdźcy, trenerzy, właściciele koni, hodowcy i reproduktory).

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 2 lipca 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie głosować nad wyborem kandydata na Prezesa PKWK podczas bieżącego posiedzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala następującą procedurę głosowania na kandydata na Prezesa Polskiego klubu Wyścigów Konnych:
Każdy członek Rady może oddać głos na 1 kandydata. Jeśli w pierwszym głosowaniu któryś z 4 kandydatów uzyska bezwzględną liczbę oddanych głosów, zostaje kandydatem na Prezesa, a jeśli nie, to do kolejnej tury głosowania przejdzie 2 kandydatów z największą liczbą głosów. Jeśli 2 kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, spośród tych 2 kandydatów w odrębnym głosowaniu zostanie wybrany ten, który przejdzie do II tury.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Na podstawie tajnego głosowania w dniu 2 lipca 2014 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych panią Agnieszkę Marczak.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) Heba Bogusław – 0
2) Klimczak Feliks – 0
3) Marczak Agnieszka – 13
4) Romanowski Michał – 9.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, aby punkt dotyczący głosowania nad wnioskiem o powołanie i odwołanie sędziów wyścigowych przełożyć na następne posiedzenie, przed którym Rada zwróci się do kandydatów na sędziów o dostarczenie brakujących ankiet.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 1 października 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia odczytywać każdą zgłoszoną w terminie poprawkę do projektu regulaminu wyścigów konnych, przegłosować ją i przechodzić do kolejnej poprawki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 28 listopada 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o ponowieniu wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie kandydata na Prezesa PKWK wyłonionego w konkursie przeprowadzonym przez Radę PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Przewodniczącego Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2013, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia negatywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie, celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 29 stycznia 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, że komisja skrutacyjna, wybrana do głosowania nad wnioskiem o powołanie sędziów wyścigowych, przeprowadzi również głosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK przewidziane w pkt. 8.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

[table width=”100%” colwidth=”1|120|20|1|1|1″ colalign=”center| left| center| center| center| center| center|”]
lp./nazwisko i imię/uprawnienia/za/przeciw/wstrzymujący się
1/Bielecki Krzysztof/u celownika/14 /4 /1
2/Bienert Agnieszka/u wagi/17 /1 /1
3/Boreysza Ewa/obserwator/17 /1 /1
4/Borkowski Jan/starter/17 /1 /1
5/Broniszewski Włodzimierz/starter/16 /2 /1
6/Chajęcka Małgorzata/u celownika/16 /2 /1
7/Chełkowski Paweł/czł. K.T., K.O./16 /3/ 0
8/Chmiel Krzysztof/u celownika/17 /0 /2
9/Cichocki Krzyszto/czł. K.T., K.O./9 /9 /1
10/Czarniecki Piotr/czł. K.T., K.O./13 /4 /2
11/Dębiński Zygmunt/czł. K.T., K.O./12 /6 /1
12/Dobrowolski Maciej/u celownika/15 /2 /2
13/Geringer Henryk/czł. K.T., K.O./15 /1 /3
14/Górecki Kazimierz/u wagi/15 /4 /0
15/Górska Zofia/u celownika/16 /3 /0
16/Gulajew Stanisław/u wagi/16 /1 /2
17/Jasiukiewicz Ryszard/starter/17 /1 /1
18/Kasprzak Jakub/czł. K.T., K.O./13 /6 /0
19/Kempa Józef/czł. K.T., K.O./12 /6/ 1
20/Kiljańska Iwona/u celownika/15 /2 /2
21/Kiljańska Nadia/u wagi/13 /3 /3
22/Koch Jarosław/czł. K.T., K.O./11 /5 /3
23/Kozłowska Katarzyna/czł. K.T., K.O./12 /6 /1
24/Kozłowska Katarzyna/obserwator/16 /3 /0
25/Kozłowska Katarzyna/u wagi/14 /4 /1
26/Ksztoń Krzysztof/czł. K.T., K.O./13 /2 /4
27/Laskowski Krzysztof/czł. K.T., K.O./14 /2 /3
28/Liebenthal Monika/starter/14 /1 /4
29/Litwiniak Aleksandra/czł. K.T., K.O./13 /4 /2
30/Łojek Jacek/czł. K.T., K.O./13 /6 /0
31/Majewska Joanna/u wagi/15 /2 /2
32/Metza Tadeusz/starter/17 /2 /0
33/Owczarczyk Bożena/u zegara/16 /1 /2
34/Politowicz Konrad/czł. K.T., K.O./13 /4 /2
35/Przybylak Stanisław/czł. K.T., K.O./13 /4 /2
36/Przydatek Anna/u celownika /15 /2 /2
37/Przydatek Anna/u wagi/15 /2 /2
38/Rafalski Marek/starter/12 /5 /2
39/Rybiec Andrzej/czł. K.T., K.O./11 /6 /2
40/Siestrzencewicz Magdalena/u celownika/15 /2 /2
41/Sondij Filip/czł. K.T., K.O./16 /2 /1
42/Stasiowski Andrzej/czł. K.T., K.O./12 /5 /2
43/Szewczyk Małgorzata/czł. K.T., K.O./16 /1/ 2
44/Szewczyk Małgorzata/u celownika/14 /2 /3
45/Szmyt Jarosław/czł. K.T., K.O./8 /9 /2
46/Śnieżek Józef/czł. K.T., K.O./14 /2 /3
47/Talarek Paweł/czł. K.T., K.O./17 /2 /0
48/Tarnowski Marcin/u celownika/16 /1 /2
49/Walawender Damian/starter/14 /3 /2
50/Wesołowski Józef/starter/16 /2 /1
51/Wierzbicka Jadwiga/u wagi/16 /1 /2
52/Wiktorzak Zofia/obserwator/15 /3 /1
53/Wiśniewski Adam/czł. K.T., K.O./12 /4 /3
54/Wojnarowski Michał/czł. K.T., K.O./10 /9 /0
55/Wroczyński Paweł/u celownika/15 /1 /3
56/Wroczyński Paweł/u wagi/15 /2 /2
57/Wroczyński Paweł/u zegara/15 /2 /2
58/Zawgorodna Alicja/obserwator/14 /4 /1
59/Zawisza Jan/czł. K.T., K.O./2 /16 /1
60/Zawisza Jan/obserwator/11 /7 /1
[/table]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Pana Włodzimierza Bąkowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK.

Za powołaniem Pana Michała Romanowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK oddano 7 głosów.
Za powołaniem Pana Włodzimierza Bąkowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK oddano 11 głosów

Z dnia 24 czerwca 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o powołaniu Pana Michała Romanowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie Jacka Łojka z funkcji członka komisji technicznej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje, aby w sezonie 2015 premia transportowa na Torze Wyścigów Konnych – Służewiec przysługiwała przy dowozie konia na trasie od 100 km w jedną stronę z odstępstwem do -10%.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zobowiązuje Prezesa Klubu Agnieszkę Marczak do natychmiastowego wystąpienia do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. o udzielenie szczegółowych informacji na temat statutu nowotworzonej spółki, jej kapitału, zasad finansowania i planowanej obsady kierownictwa, opracowanie tych materiałów i przedstawienie Radzie konsekwencji z nich wynikających.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymało się 7 (siedem) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 16 września 2015 roku

Na podstawie tajnego głosowania w dniu 16 września 2015 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia złożyć do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o odwołanie Pani Agnieszki Marczak ze stanowiska Prezesa PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 28 października 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć na listę do głosowania 2 osoby, które pozostały z 4, które złożyły swoje oferty w konkursie, czyli Panią Magdalenę Rutkowską oraz Pana Tadeusza Sobierajskiego, i nad nimi procedować. Osoba wygrywająca w głosowaniu, która uzyska więcej, niż 50% głosów członków Rady, zostanie kandydatem na Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zgłoszonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych unieważnia zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, które z inicjatywy Przewodniczącego Rady zamieszczono na stronie Toru Służewiec oraz w programie gonitw na 10-11 października br., ze względu na brak wcześniejszej uchwały Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanowiła nie rozpoczynać postępowania w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do czasu otrzymania na piśmie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uchwały nr 107 z dnia 16.09.2015 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Aleksander Kiljańczyk, Andrzej Stasiowski, Marian Dudzik.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwała regulamin wyborów Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w taki sposób, że przyjmuje na listę do głosowania troje kandydatów, którzy złożyli dokumenty, dokona przesłuchania trojga kandydatów i dokona wyboru jednego kandydata. Kandydatem zgłoszonym przez Radę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie osoba, która uzyska ponad 50% głosów biorących udział w głosowaniu członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Na podstawie tajnego głosowania w dniu 28 października 2015 r. w II etapie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Panią Magdalenę Rutkowską.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) Magdalena Rutkowska – 12
2) Zygmunt Składanowski – 4
3) Wstrzymało się od głosu – 5


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Prezes Polskiego klubu Wyścigów Konnych o uzupełnienie Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2014 o sprawozdanie finansowe oraz dane dotyczące Art. 12 ustawy owk, czyli nadzoru właścicielskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przełożyć omawianie punktu „Wniosek Pana Czerwińskiego o odwołanie Przewodniczącego Rady PKWK i ewentualne wybory nowego Przewodniczącego” na następne posiedzenie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześć) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem, że uchwalone przez Radę poprawki do projektu regulaminu wyścigów konnych są ostatecznymi i prosimy procedować tylko nad nimi w związku z tym, że ustawa o wyścigach konnych tylko Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych daje możliwość opiniowania regulaminu wyścigów konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyraża sprzeciw przeciwko praktykom nieumieszczania ogłoszeń Rady na stronie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o stworzenie możliwości zwracania kosztów dojazdu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 27 stycznia 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wycofać wniosek o odwołanie Tomasza Chalimoniuka z funkcji Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2014, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie, celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Włodzimierz Bąkowski, Andrzej Stasiowski, Roman Mateusiak.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

[table width=”100%” colwidth=”1|200|30|1|1|10|1″ colalign=”center| left| center| center| center| center| center|”]
lp./nazwisko i imię/uprawnienia/za/przeciw/wstrzymujący się/nieważne
1/Batsch Małgorzata/czł. K.T., K.O./9/3/1/2
2/Chełkowski Paweł/czł. K.T., K.O./4/11/0/0
3/Chojnowska Iwona/czł. K.T., K.O./9/4/1/1
4/Cichocki Krzysztof/czł. K.T., K.O./5/10/0/0
5/Czarniecki Piotr/czł. K.T., K.O./6/9/0/0
6/Dębiński Zygmunt/czł. K.T., K.O./5/9/1/0
7/Geringer Henryk/czł. K.T., K.O./10/1/2/2
8/Kasprzak Jakub/czł. K.T., K.O./9/2/0/4
9/Koch Jarosław/czł. K.T., K.O./9/5/0/1
10/Kozłowska Katarzyna/czł. K.T., K.O./7/8/0/0
11/Ksztoń Krzysztof/czł. K.T., K.O./6/6/2/1
12/Laskowski Krzysztof/czł. K.T., K.O./6/9/0/0
13/Litwiniak Aleksandra/czł. K.T., K.O./11/2/1/1
14/Łojek Jacek/czł. K.T., K.O./7/8/0/0
15/Majewska Joanna/czł. K.T., K.O./6/8/1/0
16/Politowicz Konrad Andrzej/czł. K.T., K.O./7/5/2/1
17/Przybylak Stanisław/czł. K.T., K.O./9/3/2/1
18/Rybiec Andrzej/czł. K.T., K.O./5/10/0/0
19/Sondij Filip/czł. K.T., K.O./12/1/1/1
20/Stasiowski Andrzej/czł. K.T., K.O./13/0/1/1
21/Szewczyk Małgorzata/czł. K.T., K.O./11/1/2/1
22/Szydlik Andrzej/czł. K.T., K.O./11/2/1/1
23/Talarek Paweł/czł. K.T., K.O./8/7/0/0
24/Tyborowska Monika/czł. K.T., K.O./11/2/1/1
25/Werenowska Maria/czł. K.T., K.O./9/3/2/1
26/Wiśniewski Adam/czł. K.T., K.O./10/3/1/1
27/Wojnarowski Michał/czł. K.T., K.O.///rezygnacja/
28/Boreysza Ewa/obserwator/12/1/1/1
29/Kozłowska Katarzyna/obserwator/13/1/0/1
30/Siestrzencewicz Magdalena/obserwator/12/1/1/1
31/Batsch Małgorzata/starter/10/3/1/1
32/Broniszewski Włodzimierz/starter/14/0/0/1
33/Jasiukiewicz Ryszard/starter/13/1/0/1
34/Liebenthal Monika/starter/12/2/0/1
35/Metza Tadeusz/starter/13/0/1/1
36/Walawender Damian/starter/12/1/1/1
37/Wesołowski Józef/starter/12/1/1/1
38/Bielecki Krzysztof/u celownika/13/0/1/1
39/Chajęcka Małgorzata/u celownika/13/0/1/1
40/Chmiel Krzysztof/u celownika/13/0/1/1
41/Dobrowolski Maciej/u celownika/12/1/1/1
42/Górska Zofia/u celownika/12/1/1/1
43/Przydatek Anna/u celownika/13/0/1/1
44/Siestrzencewicz Magdalena/u celownika/12/1/1/1
45/Tarnowski Marcin/u celownika/12/1/1/1
46/Batsch Małgorzata/u wagi/11/2/1/1
47/Bienert Agnieszka/u wagi/12/1/1/1
48/Gulajew Stanisław/u wagi/13/1/0/1
49/Majewska Joanna/u wagi/13/1/0/1
50/Przydatek Anna/u wagi/13/0/1/1
51/Wroczyński Paweł/u wagi/13/0/1/1
52/Batsch Małgorzata/u zegara/11/2/1/1
53/Gnat Jerzy/u zegara/12/1/1/1
54/Kwarta-Kusińska Agnieszka/u zegara/12/1/1/1
55/Owczarczyk Bożena/u zegara/13/0/1/1
[/table]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych występuje do organizatora wyścigów konnych w Warszawie o podział premii transportowej na sezon 2016 z uwzględnieniem następujących zakresów:

 • transport do 75 km,
 • transport od 75 do 150 km,
 • transport powyżej 150 km.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 2 marca 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Ewa Widenka.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia złożyć wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Pani Magdaleny Rutkowskiej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


 1. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jest zaniepokojona sytuacją, która zaistniała w hodowli koni arabskich po odsunięciu od pełnienia funkcji Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani Anny Stojanowskiej. Zważywszy, iż stadniny koni w Janowie Podlaskim i Michałowie stanowią dorobek wielu pokoleń oraz nasze wspólne dobro narodowe, zwracamy się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o zmianę stanowiska w ww. sprawie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób w państwowej hodowli koni arabskich czystej krwi.
 2. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o podjęcie rozmów z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykorzystania wiedzy i doświadczenia Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani Anny Stojanowskiej w hodowli koni czystej arabskiej.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o:

 • pilne zamieszczenie na stronie pkwk.pl aktualnego spisu reproduktorów w sezonie 2016,
 • zamieszczenie na stronie pkwk.pl spisu koni zgłoszonych do sezonu 2016,
 • zachowanie ciągłości handikapów na stronie pkwk.pl poprzez dopisywanie kolejnych bez usuwania poprzednich.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Roman Mateusiak.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

[table width=”100%” colwidth=”1|100|30|1|1|10|1|1″ colalign=”center| left| center| center| center| center| center|”]
lp./nazwisko i imię/uprawnienia/za/przeciw/wstrzymujący się/nieważne
1/Kustra Mirosław/u celownika/14/-/-/-
2/Mączka Paweł/starter/14/-/-/-
3/Mączka Paweł/u wagi/14/-/-/-
4/Mączka Paweł/u celownika/14/-/-/-
5/Szpar Ryszard/czł. K.T., K.O./10/3/1/-
6/Zawgorodna Alicja/czł. K.T., K.O./13/-/1/-
[/table]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXV posiedzenia Rady z uwzględnieniem następującej procedury: protokół zostanie rozesłany do wszystkich członków Rady i jeżeli w ciągu 3 dni nikt nie prześle sprostowania, Rada uznaje go za przyjęty, z odnotowaniem ewentualnych głosów sprzeciwu.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Lekarze weterynarii upoważnieni do dokonywania opisów graficznych i słownych koni

Lekarze weterynarii upoważnieni   

przez prowadzącego Księgę Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)
i Księgę Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)
do dokonywania opisów graficznych i słownych koni

Kary nałożone przez KT, orzeczenia KO 2015

Sezon 2015

Orzeczenia Komisji Odwoławczej

 • Orzeczenie KO nr 37.2015 z 25.11.2015 – Mariusz Wnorowski
 • Orzeczenie KO nr 36.2015 z 21.11.2015 – Andrzej Laskowski
 • Orzeczenie KO nr 35.2015 z 31.10.2015 – Tomáš Lukášek
 • Orzeczenie KO nr 34.2015 z 07.10.2015 – Aslan Kardanov
 • Orzeczenie KO nr 33.2015 z 02.10.2015 – Sergiusz Zawgorodny
 • Orzeczenie KO nr 32.2015 z 02.10.2015 – Sergey Vasyutov
 • Orzeczenie KO nr 31.2015 z 01.10.2015 – Małgorzata Fabiańska
 • Orzeczenie KO nr 30.2015 z 12.09.2015 – Łukasz Kuryś
 • Orzeczenie KO nr 29.2015 z 12.09.2015 – Anton Turgaev
 • Orzeczenie KO nr 28.2015 z 12.09.2015 – Anton Turgaev
 • Orzeczenie KO nr 27.2015 z 12.09.2015 – Anton Turgaev
 • Orzeczenie KO nr 26.2015 z 12.09.2015 – Anton Turgaev
 • Postanowienie KO z 02.09.2015 – sprostowanie orz. nr 19 i 20
 • Orzeczenie KO nr 25.2015 z 28.08.2015 – Anton Turgaev
 • Orzeczenie KO nr 24.2015 z 28.08.2015 – Aslan Kardanov
 • Orzeczenie KO nr 23.2015 z 27.08.2015 – Crows spol s.r.o.
 • Orzeczenie KO nr 22.2015 z 23.08.2015 – Leszek Piotrowski
 • Orzeczenie KO nr 21.2015 z 23.08.2015 – Paweł Ostrycharz
 • Orzeczenie KO nr 20.2015 z 22.08.2015 – Wiesław Kałuża
 • Orzeczenie KO nr 19.2015 z 07.08.2015 – Adam Wyrzyk
 • Orzeczenie KO nr 18.2015 z 07.08.2015 – Paula Żakowska
 • Orzeczenie KO nr 17.2015 z 07.08.2015 – Magdalena Kieniksman
 • Orzeczenie KO nr 16.2015 z 01.08.2015 – Bedrich Novak
 • Orzeczenie KO nr 15.2015 z 01.08.2015 – Leszek Piotrowski
 • Orzeczenie KO nr 14.2015 z 01.08.2015 – Piotr Dębowski
 • Orzeczenie KO nr 13.2015 z 25.07.2015 – Adam Wyrzyk
 • Orzeczenie KO nr 12.2015 z 28.06.2015 – Victor Popov
 • Orzeczenie KO nr 11.2015 z 28.06.2015 – Stanislovas Bagdonas
 • Orzeczenie KO nr 10.2015 z 24.06.2015 – Anna Łojcha
 • Orzeczenie KO nr 09.2015 z 03.06.2015 – Jakub Kocman
 • Orzeczenie KO nr 08.2015 z 03.06.2015 – Dusan Andres
 • Orzeczenie KO nr 07.2015 z 29.05.2015 – Magdalena Kieniksman
 • Orzeczenie KO nr 06.2015 z 24.05.2015 – Anton Turgaev
 • Orzeczenie KO nr 05.2015 z 17.05.2015 – Aleksandr Kabardov
 • Orzeczenie KO nr 04.2015 z 17.05.2015 – Tadeusz Dębowski
 • Orzeczenie KO nr 03.2015 z 17.05.2015 – Kazimierz Rogowski
 • Orzeczenie KO nr 02.2015 z 06.05.2015 – Ann Frontczak–Salivonchyk
 • Orzeczenie KO nr 01.2015 z 06.03.2015 – SK Iwno

Przypominamy, że zgodnie z:

§ 87 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia ukarania.

Art. 26. ust. 4 Ustawy o wyścigach konnych
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

 

Wykaz kar nałożonych przez Komisje Techniczne

19.04.2015 pr. dż. Błażej Giedyk 200 zł OKT Warszawa nr 1
19.04.2015 k. dż. Paweł Gluza 300 zł OKT Warszawa nr 4
25.04.2015 tr Maciej Janikowski 300 zł OKT Warszawa nr 7
25.04.2015 tr Tadeusz Dębowski 200 zł OKT Warszawa nr 8
25.04.2015 st. u. Aslan Kardanov 200 zł OKT Warszawa nr 9
25.04.2015 pow. Taras Salivonchyk (UKR) 300 zł OKT Warszawa nr 13
25.04.2015 st. u. Ireneusz Wójcik 100 zł OKT Warszawa nr 3
26.04.2015 pow. Magdalena Kieniksman 500 zł OKT Warszawa nr 14
26.04.2015 pow. Hubert Bagiński (CZE) 300 zł OKT Warszawa nr 15
26.04.2015 dż. Aleksandr Kabardov 300 zł OKT Warszawa nr 17
26.04.2015 dż. Szczepan Mazur 300 zł OKT Warszawa nr 18
26.04.2015 dż. Dmitry Petryakov 300 zł OKT Warszawa nr 19
26.04.2015 dż. Aleksandr Kabardov 300 zł OKT Warszawa nr 21
26.04.2015 tr Kazimierz Rogowski 200 zł OKT Wrocław nr 1 anul. przez KO
10.05.2015 tr Kazimierz Rogowski 100 zł OKT Wrocław nr 2
10.05.2015 wł. Irena Jurkiewicz 100 zł OKT Wrocław nr 5
10.05.2015 tr Grzegorz Kowalski 100 zł OKT Warszawa nr 22
10.05.2015 st.u. Karolina Kamińska 300 zł OKT Warszawa nr 23
10.05.2015 dż. Anton Turgaev 300 zł OKT Warszawa nr 24 anul. przez KO
17.05.2015 dż. Małgorzata Kryszyłowicz 100 zł OKT Wrocław nr 8
17.05.2015 tr Tadeusz Dębowski 100 zł OKT Wrocław nr 9
17.05.2015 dż. Dusan Andres 200 zł OKT Wrocław nr 10
17.05.2015 st. u. Jakub Kocman 200 zł OKT Wrocław nr 11
24.05.2015 dż. Sergey Vasyutov (Wasiutow) 300 zł OKT Warszawa nr 28
30.05.2015 dż. Dmitry Petryakov 300 zł OKT Warszawa nr 29
30.05.2015 dż. Dmitry Petryakov 600 zł OKT Warszawa nr 30
30.05.2015 dż. Mauro Manueddu 300 zł OKT Warszawa nr 31
31.05.2015 tr Wiesław Kryszyłowicz 200 zł OKT Wrocław nr 13
06.06.2015 dż. Antonio Fresu 300 zł OKT Warszawa nr 32
06.06.2015 st. u. Aslan Kardanov 300 zł OKT Warszawa nr 34
06.06.2015 dż. Tadhg O’Shea 300 zł OKT Warszawa nr 33
06.06.2015 dż. Tadhg O’Shea 300 zł OKT Warszawa nr 35
07.06.2015 st. u. Aslan Kardanov 600 zł OKT Warszawa nr 36
13.06.2015 u. Paweł Pałczyński 1000 Kč Pardubice
20.06.2015 pow. Taras Salivonchyk 300 zł OKT Warszawa nr 40
20.06.2015 st.u. Ireneusz Wójcik 200 zł OKT Warszawa nr 41
21.06.2015 dż. Viktor Popov 500 zł OKT Warszawa nr 43
21.06.2015 st. u. Ireneusz Wójcik zaw.lic. 29.06-4.07 OKT Warszawa nr 44
28.06.2015 st. u. Aslan Kardanov zaw.lic. 8-14.07 OKT Warszawa nr 45
28.06.2015 dż. Joanna Fornal-Laskosz 200 zł OKT Wrocław nr 14
28.06.2015 u. Adam Cmiel 100 zł OKT Wrocław nr 16
04.07.2015 tr Michał Romanowski 100 zł OKT Warszawa nr 46
04.07.2015 tr Kazimierz Rogowski 200 zł OKT Warszawa nr 47
05.07.2015 st. u. Paweł Gogolewski 100 zł OKT Warszawa nr 48
05.07.2015 dż. Piotr Dębowski 300 zł OKT Warszawa nr 49
05.07.2015 dż. Gabriele Bietolini 300 zł OKT Warszawa nr 50
12.07.2015 tr Mariusz Wnorowski 100 zł OKT Sopot nr 6
12.07.2015 pow. Paula Żakowska 200 zł OKT Sopot nr 8
02.07.2015 pow. B. Novák 200 zł OKT Sopot nr 9
19.07.2015 dż. Aleksandr Kabardov 200 zł OKT Sopot nr 14
19.07.2015 k.dż. R. Benš 200 zł OKT Sopot nr 15
19.07.2015 pow. Wiesław Kałuża 200 zł OKT Sopot nr 18
19.07.2015 pow. Leszek Piotrowski 200 zł OKT Sopot nr 20
24.07.2015 pow. Magdalena Kieniksman 300 zł OKT Sopot nr 27 anul. przez KO
24.07.2015 pow. M. Bończak 100 zł OKT Sopot nr 25
25.07.2015 pow. Paula Żakowska 300 zł OKT Sopot nr 29
25.07.2015 pow. B. Novák 300 zł OKT Sopot nr 31
26.07.2015 tr Adam Wyrzyk nagana OKT Warszawa nr 51 zm. przez KO
06.07.2015 tr Marek Nowakowski 100 zł OKT Warszawa nr 52
26.07.2015 pr. dż. Aslan Kardanov zaw.lic. 5-19.08 OKT Warszawa nr 53
02.08.2015 wł. Andrzej Zieliński 100 zł OKT Warszawa nr 54
02.08.2015 tr Maciej Kosicki 200 zł OKT Warszawa nr 55
02.08.2015 u. Robert Dyrlaga 100 zł OKT Warszawa nr 56
08.08.2015 tr Wiesław Kałuża upomnienie OKT Warszawa nr 59 zm. przez KO
09.08.2015 tr Michał Borkowski 100 zł OKT Wrocław nr 22
09.08.2015 wł. Crows spol s.r.o 400 zł OKT Wrocław nr 20 anul. przez KO
09.08.2015 tr Marek Boruta upomnienie OKT Warszawa nr 64
09.08.2015 st. u. Ireneusz Wójcik zaw. lic. 17-24.08 OKT Warszawa nr 65
15.08.2015 dż. Wiaczesław Szymczuk 200 zł OKT Warszawa nr 67
15.08.2015 dż. Anton Turgaev 200 zł OKT Warszawa nr 70
16.08.2015 tr Małgorzata Łojek 100 zł OKT Warszawa nr 71
23.08.2015 tr Michał Romanowski 100 zł OKT Warszawa nr 77
23.08.2015 pr. dż. Aslan Kardanov zaw.lic. 2-21.09 OKT Warszawa nr 76
23.08.2015 tr Andrzej Wójtowicz 100 zł OKT Warszawa nr 78
23.08.2015 dż. Mauro Manueddu 600 zł OKT Warszawa nr 79
23.08.2015 tr Robert Świątek 100 zł OKT Wrocław nr 25
23.08.2015 pow. Łukasz Kuryś zaw.lic. 1.09-31.12 OKT Wrocław nr 26
29.08.2015 tr Maciej Malinowski 1000 zł OKT Warszawa nr 80
30.08.2015 tr Emil Zahariev 200 zł OKT Warszawa nr 81
05.09.2015 tr Kazimierz Rogowski 100 zł OKT Warszawa nr 82
05.09.2015 dż. Szczepan Mazur 600 zł OKT Warszawa nr 83
05.09.2015 dż. Victor Popov 300 zł OKT Warszawa nr 84
12.09.2015 dż. Wiaczesław Szymczuk 100 zł OKT Warszawa nr 85
12.09.2015 tr Dariusz Zalewski 200 zł OKT Warszawa nr 86
13.09.2015 pr. dż. Błażej Giedyk 350 zł OKT Warszawa nr 87
20.09.2015 wł. Adam i Maciej Suchorzewscy 100 zł OKT Wrocław nr 27
20.09.2015 tr Robert Świątek 100 zł OKT Wrocław nr 28
26.09.2015 dż. Sergey Vasyutov zaw.lic. 5-12.10 OKT Warszawa nr 89  zm. przez KO
26.09.2015 dż. Marek Brezina 300 zł OKT Warszawa nr 91
26.09.2015 tr Sergiusz Zawgorodny 500 zł OKT Warszawa nr 92
26.09.2015 tr Monika Rogowska 100 zł OKT Warszawa nr 93
26.09.2015 u. Maria Falzmann 100 zł OKT Warszawa nr 94
26.09.2015 tr Kazimierz Rogowski 200 zł OKT Warszawa nr 95
27.09.2015 dż. Szczepan Mazur zaw.lic. 7-14.10 OKT Warszawa nr 96
04.10.2015 tr Elwira Porębna 100 zł OKT Wrocław nr 29
04.10.2015 tr Robert Świątek 100 zł OKT Wrocław nr 30
04.10.2015 dż. Antonio Polli 300 zł OKT Warszawa nr 99
04.10.2015 pr. dż. Aslan Kardanov zaw.lic. 14.10-11.11 OKT Warszawa nr 100
10.10.2015 dż. Tomáš Lukášek 300 zł OKT Warszawa nr 101
11.10.2015 pow. Michal Kalcik 100 zł OKT Wrocław nr 36
17.10.2015 dż. Antonio Polli 300 zł OKT Warszawa nr 102
18.10.2015 dż. Tomáš Lukášek 600 zł OKT Warszawa nr 103
18.10.2015 k. dż. Dominik Pastuszka 100 zł OKT Wrocław nr 37
18.10.2015 am. dż. Pavel Peprna 100 zł OKT Wrocław nr 38
24.10.2015 tr Maciej Kosicki 100 zł OKT Warszawa nr 104
24.10.2015 pr. dż. Błażej Giedyk zaw.lic. 8-13.11 OKT Warszawa nr 105
25.10.2015 tr Adam Wyrzyk 100 zł OKT Warszawa nr 106
07.11.2015 tr Maciej Kosicki 200 zł OKT Warszawa nr 107
07.11.2015 tr Andrzej Laskowski 100 zł OKT Warszawa nr 109
14.11.2015 dż. Lilyia Reznikova-Wróblewska 300 zł OKT Warszawa nr 110
14.11.2015 dż. Lilyia Reznikova-Wróblewska 400 zł OKT Warszawa nr 111
14.11.2015 tr Mariusz Wnorowski 2000 zł OKT Warszawa nr 112
16.12.2015 tr Grzegorz Kowalski 6000 zł OKT Warszawa nr 116
29.12.2015 tr Bogdan Strójwąs 3000 zł OKT Warszawa nr 118

Regulamin nadawania uprawnień – sędziowie

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2005 pobierz PDF
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ
DO PEŁNIENIA FUNKCJI SĘDZIEGO WYŚCIGOWEGO

1. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie, wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

2. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie pełnoletniej, odrębnie dla funkcji:
1) sędziego startera,
2) sędziego u celownika,
3) sędziego u wagi,
4) sędziego u zegara,
5) sędziego obserwatora,
6) sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

3. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu, z zakresu Regulaminu wyścigów konnych i praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania danej funkcji sędziego

4. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

6. Osobie, która nabyła uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK
Jerzy Budny

Regulamin nadawania uprawnień – trenowanie, dosiadanie, powożenie koni

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2015 pobierz PDF
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ
DO TRENOWANIA KONI GALOPEM ALBO KŁUSEM,
DOSIADANIA KONI ORAZ DO POWOŻENIA KONI

1. Uprawnienia do trenowania koni w zakresie gonitw przeprowadzanych galopem albo kłusem oraz do dosiadania i powożenia koni nadaje się osobie, wobec której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt. 6 ustawy o wyścigach konnych z dnia 18.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

2. Uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem nadaje się osobie pełnoletniej:
1) która ukończyła specjalistyczne szkolenie, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej „Klubem”,
2) która złożyła wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, zawierający:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1,
3) która do wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem dołączyła zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w pkt 1.

3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz warunki odpłatności za dane szkolenie są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

4. Uprawnienia do dosiadania koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności dosiadania koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

5. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Uprawnienia do powożenia koni nadaje się osobie, która ukończyła 16 lat i:
1) posiada praktyczne umiejętności powożenia koni, potwierdzone przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie koni,
2) zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

7. Wniosek o nadanie uprawnień do powożenia koni powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, a także oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1; do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie trenera potwierdzające umiejętności, o którym mowa w ust. 6 pkt 1,
2) zaświadczenie o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. Termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i w ust. 6 pkt 2 oraz warunki odpłatności za ten egzamin są ogłaszane w siedzibie Klubu, publikowane na stronie www.pkwk.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Klubu.

9. Osobie, która nabyła uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem, do dosiadania koni, do powożenia koni, za granicą (potwierdzone przedstawionym w Klubie dokumentem), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu.

Prezes PKWK

Agnieszka Marczak

Statut PKWK

Dz.U.01.101.1103
2002.09.13 zm. Dz.U.02.137.1158

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych
(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.)

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK (więcej…)

Regulamin Pracy Rady PKWK

REGULAMIN PRACY RADY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
z dnia 12 lutego 2014 r.  

§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, działającej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1103, z późn. zm.).

§ 2.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) Klub – oznacza Polski Klubu Wyścigów Konnych,
2) Prezes – oznacza Prezesa Klubu,
3) Rada – oznacza Radę Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
4) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.),
5) Jednomyślnie – oznacza wynik głosowania bez głosu sprzeciwu.

§ 3.

1. Członkowie Rady ze swego grona wybierają Przewodniczącego Rady oraz dwóch jego Zastępców i jednocześnie wskazują kolejność, w jakiej zastępcy zastępują Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub czasowego nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego jest dokonywany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 4.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika.

2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Rada może powoływać komisje i zespoły składające się z członków Rady oraz zaproszonych ekspertów, specjalistów i doradców, jak również delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności. Powołane komisje i zespoły są organami pomocniczymi Rady. Koszty zleconych opracowań eksperckich oraz ewentualne koszty udziału ekspertów pokrywa Klub.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady:
1) z własnej inicjatywy albo
2) na wniosek:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) Prezesa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

5. Pierwsze posiedzenie Rady w danej kadencji zwołuje Prezes, na posiedzeniu tym dokonuje się wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców.

6. W zastępstwie Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady, których obecność na zwołanej Radzie nie będzie możliwa, obowiązani są do zgłoszenia nieobecności najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.

§ 6.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady są zwoływane listem poleconym, telegramem, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. W porządku obrad mogą znaleźć się tylko te tematy, o których członkowie Rady zostali poinformowani zgodnie z ust. 1 oraz inne zagadnienia zgłoszone na posiedzeniu Rady, w trakcie przyjmowania porządku obrad, wobec których większość członków Rady nie zgłosiła sprzeciwu. Nie dotyczy to spraw personalnych, których włączenie do porządku obrad w terminie innym, niż podany w ust. 1, wymaga jednomyślności członków Rady.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić termin lub odwołać posiedzenie Rady, uzgadniając to z co najmniej połową członków Rady, natychmiast zawiadamiając o tym wszystkich członków Rady.

§ 8.

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach, z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady.

§ 9.

Osoba przewodnicząca obradom może ograniczyć czas i częstotliwość wypowiedzi osób zabierających głos na posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Z posiedzeń Rady, w terminie do 7 dni, sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz Zastępcy Przewodniczącego (jeżeli byli obecni na posiedzeniu) oraz protokolant.

2. Posiedzenia Rady są rejestrowane na nośnikach informacji umożliwiających ich odtworzenie. Nagrania przechowywane są w siedzibie Klubu przez okres 4 lat.

3. Członkowie Rady mogą wnosić uwagi i sprostowania do protokołu.

4. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady.

5. Po przyjęciu przez Radę protokołu jest on umieszczany na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

§ 11.

Uchwała Rady ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.

§ 12.

Koszty działalności Rady pokrywa Klub w ramach rocznych planów finansowych

§ 13.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady.

Uzgadniający
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin prowadzenia i zasady wpisu do PSB

REGULAMIN PROWADZENIA KSIĘGI I ZASADY WPISU KONI
DO POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ (PSB)

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133, poz. 921) ustala się następujące zasady wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB).

Dla koni pełnej krwi angielskiej prowadzi się księgę:

Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej – w międzynarodowym skrócie PSB (Polish Stud Book).

§ 1

 1. Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się ogiery, klacze i źrebięta pochodzące od rodziców wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez ISBC.
 2. Wynikiem jakiejkolwiek zmiany (modyfikacji) odziedziczonego przez konia pełnej krwi angielskiej genomu, dokonanej przed jego rejestracją lub już po zarejestrowaniu, zarówno podczas zapłodnienia, ciąży jak również w okresie jego całego życia, będzie utrata statusu konia pełnej krwi angielskiej

§ 2

a) Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wpisuje się źrebięta urodzone na terenie Państwa Polskiego pod warunkiem, że:

 1. koń został zgłoszony do Redakcji Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przez właściciela klaczy (matki) w chwili urodzenia źrebięcia – na druku stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym się urodził, do zgłoszenia musi być załączony opis graficzny źrebaka sporządzony przez lekarza weterynarii w momencie pobierania materiału biologicznego do testu DNA oraz wszczepienia transpondera (czipa);
 2. w roku poprzedzającym urodzenie źrebięcia zostało zgłoszone przez właściciela klaczy (matki) stanowienie ogierem, który uzyskał zezwolenie na krycie wydane przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej – zezwolenie dotyczy ogierów stanowiących w Polsce. Oryginał świadectwa stanowienia (odcinek A) musi być załączony do zgłoszenia.
 3. źrebię musi mieć przeprowadzone badanie DNA wykonane przez laboratorium autoryzowane przez I.S.A.B.G.R. i wskazane przez prowadzącego księgę. Materiał biologiczny do badań winien być pobrany przed odsadzeniem źrebięcia od klaczy (matki) a lek. weterynarii pobierający ten materiał sporządza opis graficzny źrebięcia;
 4. nazwy źrebiąt muszą się zaczynać na tę samą literę, na którą rozpoczyna się nazwa matki i muszą być zatwierdzone przez Polską Księgę Stadną Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed pobraniem materiału biologicznego do testu DNA.

b) Redakcja może nie zaakceptować nazw, które:

 1. zawierają więcej niż 18 znaków graficznych,
 2. są nazwiskami osób publicznych, nazwami firm itp. (chyba, że właściciel uzyska osobistą zgodę tych osób, ich spadkobierców, firm itp.),
 3. są nazwami zasłużonych reproduktorów lub matek stadnych,
 4. są oznaczone numerycznie jak też wyrażone inaczej niż przy pomocy liter,
 5. mają dodane pojedyncze litery lub cyfry,
 6. mogą mieć znaczenie powszechnie uważane za niecenzuralne lub obraźliwe,
 7. w przypadku ogierów używanych w hodowli nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 15 lat od ostatniego roku użytkowania ogiera lub po 35 latach od jego urodzenia,
 8. w przypadku klaczy nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż po upływie 10 lat od ostatniego roku, w którym urodziła źrebię lub 25 lat od urodzenia klaczy,
 9. w przypadku innych koni nazwa nie może się powtarzać wcześniej, niż 5 lat od padnięcia lub 15 lat od daty urodzenia osobnika,
 10. znajdują się na międzynarodowym wykazie nazw zastrzeżonych.

§ 3

Koń sprowadzony z zagranicy może być wpisany do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej pod warunkiem, że:

 1. jest wpisany do księgi kraju, w którym się urodził, uznanej i zatwierdzonej przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC),
 2. do księgi zostało przysłane Świadectwo Exportowe z Księgi kraju, w którym koń był ostatnio zarejestrowany,
 3. został przedstawiony upoważnionemu przedstawicielowi księgi do identyfikacji i wykonano test DNA, nie później jednak, niż przed upływem trzech miesięcy od daty zgłoszenia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej,
 4. w przypadku klaczy źrebnych, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy dostarczyć następujące dokumenty:

a) świadectwo pokrycia klaczy (potwierdzone przez księgę),
b) dokument stwierdzający wpis ogiera do właściwej księgi stadnej i jego rodowód do piątego pokolenia,
c) certyfikat badania DNA ogiera.

§4

Do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej nie wpisuje się koni pochodzących z inseminacji, jak również nie dopuszcza się transplantacji zarodków.

§ 5

W przypadku sprzedaży konia za granicę Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawi dokumenty eksportowe, o ile:

 1. zostanie dostarczony dokument przewłaszczenia konia, zawierający nazwisko (nazwę) i dokładny adres nowego właściciela,
 2. koń przed opuszczeniem kraju został zidentyfikowany przez przedstawiciela Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

§ 6

W przypadku klaczy źrebnyvh przybyłych do Polski do stanówki obowiązują dokumenty jak przy koniu importowanym, a zgłoszenie urodzenia źrebięcia musi być dokonane zgodnie z §2.

§ 7

Wszystkie konie urodzone na terenie Państwa Polskiego i zgłoszone do Księgi Stadnej muszą być zidentyfikowane przez przedstawiciela Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej przed:

a) wystawieniem paszportu lub

b) wystawieniem dokumentu wpisu.

§ 8

Za hodowcę konia uważa się osobę fizyczną lub prawną, która była właścicielem klaczy matki danego konia w chwili jego urodzenia.

§ 9

Z chwilą zmiany właściciela konia nabywca zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji Księgi Stadnej kopie dokumentów przewłaszczenia konia.

§ 10

Właściciele koni są zobowiązani do składania w Redakcji Księgi Stadnej informacji o padnięciach koni i trzebieniach ogierów w danym roku.

§ 11

Na wniosek właściciela Redakcja Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej wystawia następujące dokumenty:
a) rodowód konia do piątego pokolenia,
b) zaświadczenie o wpisie konia do Księgi,
c) paszport,
d) exportowe świadectwo wpisu.

§ 12

Za czynności związane z wpisem do Księgi ogiera, klaczy, źrebiąt, za coroczną rejestrację kariery hodowlanej klaczy, za zmiany właściciela oraz czynności związane z: identyfikacją, zatwierdzaniem i rejestracją imion, wydawaniem zezwoleń, rodowodów, paszportów, dokumentów eksportowych i wpisu, pobierane są opłaty przez prowadzącego Księgę.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej