Kategoria: Bez kategorii

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id=”2031″ title=”Formularz 1″]

Regulamin nadawania uprawnień

Załącznik do zarządzenia nr 3/2001
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Regulamin nadawania uprawnień
do trenowania koni oraz dosiadania (powożenia) koni


  1. Uprawnienia do trenowania koni nadaje się osobie pełnoletniej:
    1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
    2. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do trenowania koni.
  2. Uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadaje się osobie pełnoletniej:
    1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
    2. której stan zdrowia, stwierdzony zaświadczeniem lekarskim, pozwala na dosiadanie (powożenie) koni w gonitwach,
    3. która posiada praktyczne umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzone przez komisję powołaną przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
    4. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów konnych.
  3. Terminy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 4, oraz warunki odpłatności za dane szkolenie publikowane są w biuletynie wyścigowym.
  4. Uprawnienia do trenowania koni oraz do dosiadania (powożenia) koni nadaje się na wniosek zainteresowanej osoby.
  5. Wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.
  6. Do wniosku, o którym mowa w ust 5 dołącza się zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 1 pkt. 2.
  7. Wniosek o nadanie uprawnień do dosiadania (powożenia) koni powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust 2 pkt. 1.
  8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 dołącza się:
    1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust 2 pkt. 2,
    2. wydany przez komisję, o której mowa w ust 2 pkt. 3, dokument potwierdzający posiadanie praktycznych umiejętności dosiadania {powożenia) koni,
    3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust 2 pkt. 4.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak

Regulamin nadawania uprawnień

Załącznik do zarządzenia nr 2/2001
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Regulamin nadawania uprawnień
do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego


  1. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się odrębnie dla funkcji:
    1. sędziego startera
    2. sędziego u celownika
    3. sędziego u wagi
    4. sędziego u zegara
    5. sędziego obserwatora
    6. sędziego – członka komisji technicznej
    7. sędziego – członka komisji odwoławczej
  2. Z zastrzeżeniem ust. 4, uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się osobie pełnoletniej:
    1. wobec, której nie została prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna pozbawienia prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni, lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.
    2. która ukończyła z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone przez Polski Klub Wyścigów Konnych, specjalistyczne szkolenie z zakresu Regulaminu wyścigów konnych oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danej funkcji sędziego wyścigowego.
  3. Termin szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, oraz warunki odpłatności za dane szkolenie publikowane są w biuletynie wyścigowym.
  4. Warunek ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, w zakresie danej funkcji sędziego wyścigowego, nie dotyczy osób, które pełniły tę funkcję na polskich torach wyścigowych, z tym, że w zakresie funkcji sędziego – członka komisji odwoławczej, warunek ten nie dotyczy osób, które pełniły funkcje sędziego członka komisji technicznej na polskich torach wyścigowych.
  5. Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadaje się na wniosek zainteresowanej osoby.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.
  7. Do wniosku o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego dołącza się zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, lub dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak

Rozporządzenie

Tekst ujednolicony Dz. U. 01.90.1007

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zezwolenie na kierowanie stajnią wyścigową może być udzielone osobie, która:
    1. posiada, nadane przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zwanego dalej „Prezesem”, uprawnienia do trenowania koni,
    2. przez okres co najmniej 2 lat trenowała konie,
    3. zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa,
    4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
  3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w drodze decyzji.
  4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, licencja na trenowanie koni może być udzielona, na okres jednego roku, osobie, która:
    1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do trenowania koni,
    2. spełnia jeden z następujących warunków:
      1. ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz ma co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej,
      2. posiada co najmniej wykształcenie średnie i ma co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej,
      3. wygrała co najmniej 500 gonitw,
      4. *) przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,
    3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  2. Osobie, która nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których mowaw ust. 1 pkt. 2, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie własnych koni.
  3. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
  4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz odpowiedni staż pracy.
  5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji.
  6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 3.

  1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni może być udzielona, na okres jednego roku, osobie pełnoletniej, która:
    1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni,
    2. posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
    3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  2. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. l.
  3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
  4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze decyzji.
  5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa

§ 4.

  1. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego może być udzielona, na okres jednego roku, osobie, która:
    1. posiada, nadane przez Prezesa, uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,
    2. **) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,
    3. zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną przez Prezesa,
    4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  2. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:
    1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
    2. oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
  3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
  4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w drodze decyzji.
  5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Artur Balazs

*) § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. d) dodana przez § 1 pkt. 1 rozporządzenia z dnia15 X 20011: (Dz. U. 01.128.1433) z dniem 24 listopada 2001 r.

**) § 4 ust. 1 pkt. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 15 X 200r. (Dz.U. 01.128.1433) z dniem 24 listopada 2001r.

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie wysokości opłat uiszczanych
za rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych,
za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową
i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni,
a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 11 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 200 1 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Określa się opłaty za:
    1. udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,
    2. udzielenie licencji na trenowanie koni,
    3. udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni,
    4. udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego,
    5. rejestrację barw wyścigowych,
    6. zgłoszenie konia do wyścigów,
    7. wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych.
  2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Artur Balazs


Załącznik do zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001 r

Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia

na kierowanie stajnią wyścigową, udzielenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni, pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, rejestrację barw wyścigowych, zgłoszenie konia do wyścigów, wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych

Lp. Rodzaje opłat opłata w zł
1. Udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią 300
2. Udzielenie licencji na trenowanie koni 300
3. Udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni 100
4. Udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego 50
5 Rejestracja barw wyścigowych 100
6. Zgłoszenie konia do wyścigów 100
7. Wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych – w zależności od planowanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym:do 8 gonitw 3.600
od 9 do 16 gonitw 7.000
od 17 do 35 gonitw 13.500
od 36 do 45 gonitw 20.000
od 46 do 80 gonitw 32.000
od 81 do 120 gonitw 46.500
od 121 do 160 gonitw 60.000
od 161 do 240 gonitw 90.000
od 241 do 450 gonitw 120.000
od 451 do 770 gonitw 160.000
powyżej 770 gonitw 240.000

Wykaz niedozwolonych środków dopingowych

Załącznik nr 3

do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Wykaz niedozwolonych środków dopingowych dla koni


  1. Niedozwolonymi środkami dopingującymi dla koni są :
    1. substancje hormonalne i ich syntetyczne odpowiedniki,
    2. substancje przeciw zakaźne inne niż stosowane wyłącznie jako przeciw pasożytnicze,
    3. substancje przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne,
    4. substancje cytotoksyczne,
    5. środki maskujące.
  2. Za niedozwolone środki dopingujące dla koni uznaje się następujące substancje, jeżeli ich stężenie przekracza :
    1. arszenik – 0,3 mg łącznej wartości arszeniku na 1ml moczu,
    2. dwutlenek węgla na 1 litr osocza krwi,
    3. sulfotlenek metylu – 15 mg sulfotlenku metylu na 1ml surowicy krwi,
    4. DMSO – 1 mg sulfotlenku na 1ml surowicy krwi,
    5. hordenina – 80 mg hordeniny na 1 ml moczu lub 1 mg na 1 ml surowicy krwi,
    6. hydrokortyzm ( kortyzol ) – 1mg hydrokortyzonu na 1ml moczu,
    7. nadrolon – wolny i związany 5a – estran -3b, 17a – diol do wolnego i związanego, 5(10) -estren – 3b, 17a – diolu w moczu w stosunku równym 1,
    8. kwas salicylowy – 750 mg kwasu salicylowego na 1 ml moczu lub 6,5 mg kwasu salicylowego na ml surowicy krwi,
    9. testosteron -0,02 mg wolnego i związanego testosteronu do wolnego i związanego epitestosteronu w moczu pobranym od wałachów lub wolny i związany testosteron do wolnego i związanego epitestosteronu w moczu pobranym od klaczy, w stosunku równym 12,
    10. teobromina – 2 mg teobrominy na 1 ml moczu.

Skala wag noszonych przez konie

Załącznik nr 2
do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Skala wag noszonych przez konie


I. Skala wag w gonitwach płaskich

  1. Wagi noszone obowiązujące w gonitwach dla koni pełnej krwi angielskiej i koni ras półkrwi :
    1. 2-letnich do dnia 31 lipca – 56 kg, po dniu 31 lipca – 57 kg,
    2. dla 2-letnich i starszych:
      1. dla koni 2-letnich -53 kg
      2. dla koni 3-letnich – 61 kg
      3. dla koni 4-letnich i starszych 62 kg
    3. w gonitwach przeznaczonych wyłącznie dla koni 3-letnich na wszystkich dystansach i we wszystkich miesiącach obowiązuje waga 59 kg.
  2. W innych gonitwach obowiązuje waga z następującej tabelki :
    Dystans Wiek konia Miesiąc
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    do 1600m włącznie 3-letnie
    52
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    4-letnie i st.
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    do 2400m włącznie 3-letnie
    50
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    4-letnie i st.
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    ponad 2400m 3-letnie
    50
    52
    53
    54
    55
    56
    56
    57
    4-letnie i st.
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60
    60

     

  3. 2-letnie
    klacze pełnej krwi angielskiej korzystają z 1 kg ulgi wagi.
  4. Wałachy niosą wagę oreśloną dla ogierów.
  5. Wagę, jaka obowiązuje w gonitwach, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje się również wówczas, gdy do gonitwy nie zapisano koni któregokolwiek z roczników lub po zapisaniu wycofano z gonitwy konie któregokolwiek z roczników.
  6. Ulgi wagi dla klaczy należy stosować również w przypadku, gdy do gonitwy przeznaczonej dla koni róŻnych płci zapisano wyłącznie klacze lub gdy wszystkie zapisane ogiery i wałachy wycofano.
  7. W gonitwach przeznaczonych dla koni arabskich czystej krwi na wszystkich dystansach i we wszystkich miesiącach obowiązują następujące wagi noszone :
    1. dla koni 3-letnich -58 kg
    2. dla koni 4-letnich -59 kg
    3. dla koni 5-letnich i starszych -62 kg
  8. W gonitwach przeznaczonych dla koni 3-letnich i starszych konie 3-letnie korzystają z 4 kg ulgi wagi.

II. Skala wag w gonitwach z płotami

  1. Wagi noszone w gonitwach z płotami dla koni pełnej krwi angielskiej i dla koni ras półkrwi :
    Dystans Wiek konia Miesiąc
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    2400m 3-letnie
    63
    64
    64
    65
    66
    3-letnie i st.
    63
    64
    4-letnie
    66
    66
    67
    67
    67
    68
    5-letnie i st.
    69
    69
    69
    69
    69
    69
    2500m do 3200m 3-letnie
    63
    64
    64
    65
    66
    3-letnie i st.
    62
    63
    4-letnie
    66
    66
    67
    67
    67
    68
    5-letnie i st.
    69
    69
    69
    69
    69
    69
    powyżej 3200m 4-letnie
    66
    66
    66
    66
    67
    67
    5-letnie i st.
    69
    69
    69
    69
    69
    69

    klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi.

  2. W gonitwach, w których mogą brać udział wyłącznie konie arabskie czystej krwi, obowiązuje następująca skala wagi we wszystkich sezonach i na wszystkich dystansach :
    1. dla koni 4-letnich – 66 kg,
    2. dla koni 5-letnich i starszych – 70 kg.klacze 4-6-letnie otrzymują 2 kg ulgi wagi.
  3. Jeżeli konie ras półkrwi uczestniczą w gonitwie z końmi rasy pełnej krwi angielskiej, korzystają z 5 kg ulgi wagi.

III. Skala wag w gonitwach przeszkodowych

  1. Wagi noszone w gonitwach z przeszkodami dla koni pełnej krwi angielskiej i dla koni ras pół krwi:Klacze 3-, 4- ,5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi.
    Dystans Wiek konia Miesiąc
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
    do 4200m 3-letnie
    65
    66
    4-letnie
    63
    63
    64
    66
    66
    67
    5-letnie
    68
    68
    68
    69
    69
    69
    6-letnie i st.
    69
    69
    69
    69
    69
    69
    powyżej 4200m 4-letnie
    62
    62
    64
    64
    64
    65
    5-letnie
    67
    67
    68
    68
    68
    68
    6-letnie i st.
    69
    69
    69
    69
    69
    69
  2. W gonitwach, w których mogą brać udział wyłącznie konie arabskie czystej krwi, we wszystkich sezonach i na wszystkich dystansach konie 5-letnie i starsze niosą wagę 68 kg.
  3. Jeżeli konie ras półkrwi uczestniczą w gonitwie z końmi rasy pełnej krwi angielskiej, korzystają z 5 kg ulgi wagi.

Sposób ustalania grup i handicapów

Załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. Nr 90. poz. 1006)

 

Szczegółowy sposób ustalania grup i handicapów


  1. Ustala się dwa terminy przegrupowania koni:
    1. na sezon wiosenny przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego,
    2. na sezon letni po gonitwie „Derby” dla koni pełnej krwi angielskiej.
  2. W przegrupowaniu na sezon wiosenny gonitwy poza grupowe dzieli się na kategorie A i B, a grupowe -na I, II i III grupę.
  3. Konie 3-letnie pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w roku ubiegłym w następujący sposób:
    1. poza grupami w kategorii A pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii A, I
    2. poza grupami w kategorii B pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii B,
    3. w I grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę I grupy,
    4. w II grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę II grupy,
    5. w III grupie znajdują się konie, które w ubiegłym roku nie wygrały gonitwy II grupy.
  4. Konie 4-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 5-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych gonitw w ubiegłym roku w następujący sposób:
    1. poza grupami w kategorii A pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii A,
    2. poza grupami w kategorii B pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę kategorii B,
    3. w I grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę I grupy, będąc w I grupie lub kategorii B,
    4. w II grupie pozostają konie, które w ubiegłym roku wygrały gonitwę II grupy, będąc w n grupie lub I grupie,
    5. pozostałe konie zostają zakwalifikowane do III grupy,
    6. koń, który nie wygrał w ubiegłym roku samodzielnie gonitwy, zostaje przesunięty o jedną grupę niżej,
    7. koń pełnej krwi angielskiej oraz koń arabski czystej krwi, który wygrał sumę nagród równą lub wyższą od dwukrotnej wartości najniższej I nagrody kategorii A dla danej rasy, nie zostaje przegrupowany.
  5. 3-letnie konie arabskie czystej krwi zaczynają biegać od dnia 1 maja w n grupie i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami.
  6. Konie 2-letnie pełnej krwi angielskiej zaczynają biegać od dnia 1 czerwca w grupie II i do końca bieżącego roku będą przesuwać się w grupach zgodnie z wygranymi gonitwami.
  7. W przegrupowaniu koni na sezon letni konie 3-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi zostają przegrupowane na zasadzie wygranych nagród w sezonie wiosennym bieżącego roku (do dnia 2 lipca włącznie) w następujący sposób:
    1. wszystkie konie zostają przesunięte o jedną grupę niżej, z wyjątkiem:
      1. koni, które wygrały gonitwę kategorii A,
      2. koni, które wygrały sumę w wysokości najniższej nagrody kategorii A,
      3. koni, które wygrały samodzielnie grupę niższą od tej, w której się znajdowały, z wyłączeniem koni kategorii A, które wygrały handicap grupowy,
    2. podczas przegrupowania na sezon letni tworzy się IV grupę koni, które w sezonie wiosennym bieżącego roku nie wygrały gonitwy III grupy.
  8. Konie 3-letnie i starsze pełnej krwi angielskiej oraz 4-letnie i starsze konie arabskie czystej krwi po wygraniu jednorazowo 30.000 zł zostają przegrupowane co najmniej do kategorii B, a po wygraniu jednorazowo 60.000 zł- do kategorii A (nie dotyczy handicapów).
  9. Wszystkie gonitwy handicapowe wygrane w kraju i za granicą bez względu na wysokość nagrody przesuwają konia o jedną grupę, z wyjątkiem koni kat. A, które po wygraniu handicapu grupowego są traktowane jak konie, które wygrały grupę niżej, przepis nie dotyczy koni wszystkich ras.
  10. Handicap generalny prowadzony jest na bieżąco i ogłaszany w każdy poniedziałek w siedzibie Klubu. Koń jest ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, o ile w ubiegłym roku ukończył przynajmniej dwie gonitwy i nie został w żadnej z nich zdyskwalifikowany. Koń, który nie był ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, zostanie w nim ujęty, jeśli w bieżącym sezonie ukończył przynajmniej dwie gonitwy i nie został w żadnej z nich zdyskwalifikowany. Po dniu „Derby” dla koni pełnej krwi angielskiej w handicapie generalnym zostaną ujęte tylko te konie, które w bieżącym sezonie ukończyły przynajmniej dwie gonitwy i nie zostały w żadnej z nich zdyskwalifikowane. Przy ustalaniu w handicapie wagi danego konia, który nie był ujęty w handicapie generalnym przed sezonem, nie uwzględnia się startów tego konia za granicą.

BIULETYN PKWK Nr 4/2001

ALFABETYCZNY SPIS KONI

W spisie zostały zamieszczone konie wg ras z rejestrem gonitw, w których brały udział w 2001 roku oraz wygranymi sumami nagród.

Za nazwą konia podano jego płeć, maść, rok urodzenia, ojca, matkę i hodowcę.

Rejestr gonitw obejmuje : numer gonitwy (gonitwy rozegrane na torze we Wrocławiu oznaczone są literą „W”, w Sopocie literą „S”, w Stawigudzie „ST”), tor wyścigowy na którym została rozegrana, datę, kategorię gonitwy, dystans, zajęte miejsce, czas gonitwy, jeźdźca, wagę niesioną przez konia, wygraną sumę.

Biuletyn nr 4 zawiera wyniki koni pełnej krwi angielskiej.

Dla przykładu :

ACHILLES og. kaszt. 1998 [Five Star Camp (USA)-Arabella], M. Mełnicki 12140,00

19 Warszawa 28.04 III 1600 2 1’45,6″ Pilich M. 61
1360 zł
54 Warszawa 12.05 III 1400 1 1’25,4″ Dul A. 62
3400 zł
102 Warszawa 27.05 PG 2000 3 2’06,5″ Mełnicka H. 56
1900 zł
166 Warszawa 17.06 II 1800 2 1’50,8″ Szymczuk W. 59
1880 zł
ST1 Stawiguda 07.07 I 1900 2 nm Dul A. 59
3600 zł

 

  • Cały Biuletyn nr 4 do wydruku w formacie .pdf 
  • Biuletyn nr 4 cz. I do wydruku w formacie .pdf 
  • Biuletyn nr 4 cz. II do wydruku w formacie .pdf 

BIULETYN PKWK Nr 1/2001

Pierwszy numer Biuletynu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych obejmuje zbiór przepisów dotyczących zasad organizacji wyścigów konnych w Polsce oraz zasad funkcjonowania i działania Klubu.

Publikację aktów prawnych uzupełniają załączniki a także wzory druków niezbędnych przy zgłaszaniu koni do udziału w wyścigach.

W kolejnych numerach zostaną opublikowane oficjalne wyniki wyścigów konnych w sezonie 2001.

Spis treści:

Wzory druków:

  • WYKAZ KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ 
  • WYKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ 
  • ZGŁOSZENIE STAJNI WYŚCIGOWEJ 
  • ZGŁOSZENIE KONI 

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej