Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Małgorzata DZIEDZIC.

                                            p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do powożenia końmi uzyskał Mieczysław MAŁKOWSKI.

                                          p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Kazimierz Górecki1


Z przykrością informujemy, że 12 lipca br., w wieku 81 lat zmarł Pan Kazimierz Górecki – wieloletni sędzia wyścigowy na Torze Służewiec.

Przez całe życie zawodowe związany był z wyścigami, najpierw jako jeździec płotowy i przeszkodowy, następnie koniuszy a po przejściu na emeryturę – sędzia u wagi.

Najbliższej rodzinie śp. Kazimierza Góreckiego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

1.08.2016 r. – Termin nadsyłania kandydatur do nowej Rady PKWK

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób, będących w okresie ostatnich pięciu lat hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych (które mają możliwość zgłoszenia się indywidualnie) o zgłaszanie do dnia 1 sierpnia 2016 r. kandydatur na członków nowej Rady PKWK (ogłoszenie na stronie BIP MRiRW).

Do listy kandydatów należy załączyć:

 • w przypadku organizatorów wyścigów konnych lub organizacji uprawnionych:
 1. statut lub umowę, na podstawie których działa podmiot wraz z oświadczeniem o dacie i sposobie wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz,
 3. uzasadnienia wyboru wraz z opiniami o kandydatach,
 4. życiorysy kandydatów wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),
 5. zgody kandydatów na ewentualne powołanie,
 6. oświadczenia kandydatów, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,
 7. oświadczenia kandydatów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.
 • w przypadku zgłoszenia indywidualnego:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 stycznia 2001r. o wyścigach konnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, dotyczącego hodowli lub posiadania koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,
 2. uzasadnienia wyboru kandydata do Rady PKWK,
 3. życiorys kandydata wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),
 4. zgodę kandydata na ewentualne powołanie,
 5. świadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

Komunikat nr 10 – dozwolone podkowy

Komunikat Prezesa PKWK z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczący dozwolonych podków w gonitwach organizowanych w Polsce  

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej