1.08.2016 r. – Termin nadsyłania kandydatur do nowej Rady PKWK

 • Home
 • Aktualności
 • 1.08.2016 r. – Termin nadsyłania kandydatur do nowej Rady PKWK

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób, będących w okresie ostatnich pięciu lat hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych (które mają możliwość zgłoszenia się indywidualnie) o zgłaszanie do dnia 1 sierpnia 2016 r. kandydatur na członków nowej Rady PKWK (ogłoszenie na stronie BIP MRiRW).

Do listy kandydatów należy załączyć:

 • w przypadku organizatorów wyścigów konnych lub organizacji uprawnionych:
 1. statut lub umowę, na podstawie których działa podmiot wraz z oświadczeniem o dacie i sposobie wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz,
 3. uzasadnienia wyboru wraz z opiniami o kandydatach,
 4. życiorysy kandydatów wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),
 5. zgody kandydatów na ewentualne powołanie,
 6. oświadczenia kandydatów, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,
 7. oświadczenia kandydatów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.
 • w przypadku zgłoszenia indywidualnego:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 stycznia 2001r. o wyścigach konnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, dotyczącego hodowli lub posiadania koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,
 2. uzasadnienia wyboru kandydata do Rady PKWK,
 3. życiorys kandydata wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),
 4. zgodę kandydata na ewentualne powołanie,
 5. świadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 6. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej